Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo międzynarodowe publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PMP-SJ Kod Erasmus / ISCED: 10.2 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu historii oraz znajomość przedmiotów obowiązków z pierwszych lat studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

5 pkt ECTS – 125 h

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli akademickich: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu): 60 h.

2. Godziny konsultacji indywidualnych studenta, egzamin i zaliczenie: 10 h.


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury: 30 h.


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 25 h.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach instytucji publicznych, a w szczególności o zróżnicowanej prawnej regulacji organizacji i funkcjonowania organów ustawodawczych, administracji publicznej i sądów oraz innych organów ochrony prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych instytucji społeczno-politycznych oraz instytucji i organów Unii Europejskiej, a także innych organizacji międzynarodowych - K_W02.


W2: Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice różnorodnych stosunków prawnych zachodzących między różnymi podmiotami w skali państwowej i międzynarodowej - K_W03.


W3: Student ma pogłębioną wiedzę o badaniach i analizach teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie instytucji prawnych różnych gałęzi prawa, a także ma rozszerzoną wiedzę w szczególności o problemach badawczych, metodach i narzędziach badawczych dotyczących praktycznego funkcjonowania rozwiązań prawnych - K_W06.


W4: student ma pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania różnych rodzajów instytucji publicznych, a w szczególności o zróżnicowanej prawnej regulacji organizacji i funkcjonowania organów ustawodawczych, administracji publicznej i sądów oraz innych organów ochrony prawnej w Polsce, w innych państwach (w tym państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych instytucji administracyjnych, społeczno-politycznych oraz instytucji i organów Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, a także o zasadach i normach etycznych funkcjonujących w tych instytucjach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania - K_W07.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawnych - K_U01.


U2: Student potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym - K_U02.


U3: Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej analizy dylematów pojawiających się w pracy zawodowej i do samodzielnego ich rozstrzygania - K_U06.


U4: Student analizuje konkretne stany faktyczne i prawne oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia w tym zakresie - K_U06.


U5: Student posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania zjawisk społecznego oddziaływania instytucji publicznych i instytucji publicznych i społeczno-politycznych z wykorzystaniem odpowiednich teorii i podstawowych metod badawczych - K_U08.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje samooceny własnych kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do tych działań – K_K01.


K2: Student potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych wyzwań zawodowych - K_K07.

Metody dydaktyczne:

Wykład akademicki.


Ćwiczenia z elementami dyskusji, interpretacją tekstów źródłowych.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Przedmiot 'prawo międzynarodowe' poświęcony jest przybliżeniu studentom tej dziedziny prawa, która reguluje głownie stosunki między państwami i organizacjami międzynarodowymi. Student zaznajamia się z podstawowymi instytucjami tego prawa, jego źródłami, podmiotowością, ludnością i terytorium. Przedmiot dotyczy również prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz prawa wojny. Student powinien posiadać wiedzę ze wstępu do prawoznawstwa, znać podstawowe instytucje prawa oraz swobodnie przedstawiać swoje umiejętności i wiedze. Istotna jest również podstawowa wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń. Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami:

1. Ogólne pojęcie prawa międzynarodowego. Narody Zjednoczone/ONZ, Karta Narodów Zjednoczonych, cele Narodów Zjednoczonych (art. 1 Karty NZ), zasady prawa międzynarodowego (art. 2 Karty NZ). Deklaracja zasad prawa międzynarodowego dotyczących przyjaznych stosunków i współdziałania państw zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, rezolucja ZO nr 2625 (XXV) z 24 października 1970 r. Akt Końcowy KBWE z 1 sierpnia 1975 r.

2. Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej a Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości – podstawy prawne działania MTS, rozdz. XIV Karty NZ, Statut MTS, Regulamin, jurysdykcja MTS, orzecznictwo sądowe;

3. Prawo międzynarodowe w strukturze porządku międzynarodowego: prawo międzynarodowe a moralność międzynarodowa, prawo międzynarodowe a kurtuazja międzynarodowa; prawo międzynarodowe a normy zewnątrzpaństwowe; prawo międzynarodowe a międzynarodowe normy polityczne; prawo międzynarodowe a prakseologia międzynarodowa;

4. Systematyka i struktura prawa międzynarodowego: cechy szczególne. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe i prawo Unii Europejskiej;

5. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa: państwa (państwa jednolite, złożone, zależne), Stolica Apostolska/Państwo Miasto Watykan, międzyrządowe organizacje międzynarodowe, organizacje wyspecjalizowane systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacje regionalne w świetle Karty NZ, Wspólnoty Europejskie/Unia Europejska, jednostka w prawie międzynarodowym, pozarządowe organizacje międzynarodowe;

6. Źródła prawa międzynarodowego: systematyka źródeł prawa międzynarodowego (art. 38 Statutu MTS): umowy międzynarodowe, zwyczaj międzynarodowy, zasady ogólne prawa, orzecznictwo trybunałów, doktryna prawa międzynarodowego, uchwały organizacji międzynarodowych.

7. Kodyfikacja i stopniowy rozwój prawa międzynarodowego.

Ćwiczenia mają za zadanie omówienie następujących zagadnień:

1. Ogólne instytucje prawa międzynarodowego: uznanie, sukcesja, odpowiedzialność w prawie międzynarodowym;

2. Terytorium: ogólne zagadnienia terytorium państwowego, ograniczenie wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego; zmiany terytorium państwowego; terytorium powietrzne państwa; przestrzeń kosmiczna;

3. Ludność: obywatelstwo; ochrona dyplomatyczna; położenie prawne bezpaństwowców; położenie prawne cudzoziemców; granice jurysdykcji państw; ekstradycja i azyl;

4. Prawo dyplomatyczne i konsularne: prawo stałych misji dyplomatycznych; prawo konsularne;

5. Regulowanie sporów międzynarodowych: definicje i rodzaje sporów, rokowania, badania, pojednawstwo, dobre usługi i pośrednictwo, arbitraż, sądownictwo.

6. prawo wojny: wojna lądowa, morska, powietrzna.

Literatura:

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004 (oraz nowsze wydania).

J. Gilas, Prawo międzynarodowe, Toruń 1996 lub 1999;

T. Wasilewski, Stosunek wzajemny: porządek międzynarodowy, prawo międzynarodowe, europejskie prawo wspólnotowe, prawo krajowe, Toruń 2009.

W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2007 i nowsze wydania;

K. Kocot, K. Wolfke, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Wrocław, Warszawa 1976 i nowsze wydania;

A. Przyborowska-Klimczak, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2001 i nowsze wydania.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z wykładu. K_W02, K_W03, K_W6, K_W07, K_U01, K_U02, K_U06, K_U08, K_K01, K_K07

Egzamin składa się z testu lub pytań opisowych. Należy uzyskać co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi z testu lub napisać poprawnie w ok. 60% odpowiedzi z pytań opisowych. Pozwala to na uzyskanie oceny dostatecznej.

Uzyskanie 75% prawidłowych odpowiedzi z testu oznacza ocenę dobrą. Uzyskanie 90% prawidłowych odpowiedzi pozwala uzyskać ocenę bardzo dobrą.

W przypadku dwóch pytań opisowych zadowalająca odpowiedź na każde pytanie oznacza ocenę dobrą. Z kolei pełna odpowiedź na każde pytanie daje ocenę bardzo dobrą.

Ćwiczenia: K_W02, K_W03, K_W6, K_W07, K_U01, K_U02, K_U06, K_U08, K_K01, K_K07

1. Śródsemestralne pisemne testy kontrolne;

2. Śródsemestralne ustne kolokwia;

3. Ocena ciągła;

4. Końcowe zaliczenie ustne/pisemne;

5. Praca semestralna;

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie wszystkich powyższych kryteriów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Wasilewski
Prowadzący grup: Marcin Kałduński, Tadeusz Wasilewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Wasilewski
Prowadzący grup: Marcin Kałduński, Paweł Kamiński, Wojciech Kiełbasiński, Tadeusz Wasilewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Wasilewski
Prowadzący grup: Marcin Kałduński, Tadeusz Wasilewski, Jakub Zemła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Wasilewski
Prowadzący grup: Marcin Kałduński, Tadeusz Wasilewski, Maciej Żenkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.