Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-POD-PS-SJE Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studentów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

3 pkt ECTS = 75 godzin pracy


W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 18 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie – 10 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 12 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 30 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma pogłębioną wiedzę o systemie nauk prawnych (ich charakterze i klasyfikacji) i ich zasadniczym znaczeniu dla zrozumienia systemu prawa i zasad jego funkcjonowania, a także ma rozszerzoną wiedze o przedmiocie i specjalistycznej terminologii psychologii oraz jej pomocniczej roli niezbędnej dla właściwego wykonywania zawodu prawnika K_W01.

W2: ma pogłębioną wiedzę zasadach i normach psychologicznych funkcjonujących w instytucjach publicznych, ich źródłach i naturze K_W07.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Analizuje konkretne stany faktyczne i prawne oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia w tym zakresie K_U07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i rozstrzyga je zgodnie z prawem oraz zasadami psychologii K_K04.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

wykład - prezentacja

Metody dydaktyczne podające:

wykład informacyjny (konwencjonalny)


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy umożliwiającej studentom rozumienie złożonych zależności między zachowaniem i postawami człowieka a środowiskiem społecznym oraz uwrażliwienie studentów na społeczny kontekst zachowania

Pełny opis:

1. Procesy spostrzegania społecznego, atrybucje, zjawisko kategoryzacji społecznej, wiedza i sądy o świecie społecznym - 4 godziny

2. Ja i wizerunek własnej osoby, Autoprezentacja - 5 godziny

3. Postawy interpersonalne i wartości; jedno i dwuwymiarowość postaw, Komunikowanie się i zmiana postaw - 4 godziny

4. Wpływ społeczny. Wywieranie wpływu na ludzi - 5 godziny

5. Grupa społeczna i jej wpływ na zachowanie jednostki; rodzaje grup społecznych, struktura grupy, pojęcie roli społecznej, sposoby pełnienia ról społecznych; pozycja w strukturze grupy; konformizm - 8 godziny

6. Zachowanie prospołeczne (pomaganie i altruizm) 4 godziny

7. Zachowania antyspołeczne (agresja i przemoc) - 4 godziny

Literatura:

B. Wojciszke: Człowiek wśród ludzi

E. Aronson Człowiek istota społeczna

R. Cialdini: Mechanizmy wpływu społecznego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne W1, W2, U1, K1

3 pytania – opisowe, oceniane w skali 2-5. Końcowa ocena – średnia arytmetyczna.

dot. znajomości materiału z wykładu i lektur

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wolak
Prowadzący grup: Krzysztof Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wolak
Prowadzący grup: Krzysztof Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wolak
Prowadzący grup: Krzysztof Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Zubiel-Kasprowicz
Prowadzący grup: Magdalena Zubiel-Kasprowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Zubiel-Kasprowicz
Prowadzący grup: Magdalena Zubiel-Kasprowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.