Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy systemu wyborczego RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-POD-SW-RP-FS
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy systemu wyborczego RP
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych. Przydatna wiedza z zakresu prawa konstytucyjnego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 20

praca indywidualna: 10

czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniana – 30

czas praktyki – 0

liczba punktów ECTS - 2


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: ma pogłębioną wiedzę o administracji wyborczej K_ W 02

W2: zna podstawowe pojęcia i zasady prawa wyborczego K_W04

W3: ma pogłębioną wiedzę na temat przygotowania, przeprowadzenia, ustalenia wyników i weryfikacji wyborów K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać etapy procesu wyborczego K_U01

U2: potrafi korzystać z podmiotowych praw wyborczych K_U03

U3: potrafi wykonywać obowiązki członka obwodowej komisji wyborczej K_U05

U4: potrafi wykonywać zadania członka komitetu wyborczego wyborców K_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: staje się świadomym uczestnikiem procesu wyborczego K_K01

K2: jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w przeprowadzaniu kampanii wyborczej i wyborów K_K02

K 3: propaguje wiedzę o demokracji i wyborach w środowisku, z którego pochodzi K_K02


Metody dydaktyczne:

wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są podstawowe zagadnienia polskiego prawa wyborczego, tj. pojęcie wyborów, prawa wyborczego w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym, funkcje wyborów, czynne i bierne prawo wyborcze, system wyborczy, zasady prawa wyborczego i ich gwarancje, przebieg wyborów, prawna regulacja kampanii wyborczej, głosowania, ustalania wyników głosowania i wyników wyborów, weryfikacja wyborów, administracja wyborcza.

Pełny opis:

Przedmiot przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych (od II roku w sem. zimowym) kierunek prawo, europeistyka i administracja I i II stop. Szczegółowy zakres zagadnień przedstawia się następująco:

pojęcie wyborów, demokracja przedstawicielska, mandat, przedmiotowe i podmiotowe znaczenie terminu prawo wyborcze, funkcje wyborów, pojęcia: wybory powszechne, wybory lokalne, wybory ponowne, wybory uzupełniające, wybory przedterminowe, czynne prawo wyborcze i jego wymogi, bierne prawo wyborcze i jego wymogi, zasady prawa wyborczego, zasada powszechności i jej gwarancje, zasada bezpośredniości i jej gwarancje, zasada równości i jej gwarancje, zasada wolności i jej gwarancje, zasada tajności głosowania i jej gwarancje, pojęcie systemu wyborczego, proporcjonalny system wyborczy, metody przeliczania głosów na mandaty, większościowy system wyborczy, regulacja prawna kampanii wyborczej, przebiegu głosowania, ustalana wyników głosowania i wyników wyborów, weryfikacja wyborów, Państwowa Komisja Wyborcza, okręgowa komisja wyborcza, terytorialne komisje wyborcze w wyborach samorządowych, obwodowe komisje wyborcze, Krajowe Biuro Wyborcze, regulacja prawa wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, organów stanowiących samorządu terytorialnego, na urząd Prezydenta RP, wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Literatura:

1. A. Sokala, B. Michalak, P. Uziębło, Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, 2013;

2. M. Chmaj, W. Skrzysło, System wyborczy w Rzeczpospolitej Polskiej, Lublin 2012;

3. Z. Witkowski, Prawo konstytucyjne, Toruń 2006 (i kolejne wydania);

4. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004 (i kolejne wydania) .

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest pisemna praca na wybrany temat z zakresu prawa wyborczego.

Praktyki zawodowe:

Nie ma praktyk zawodowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)