Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-POS-K-SJ Kod Erasmus / ISCED: 10.4 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Postępowanie karne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przed rozpoczęciem nauki student powinien posiadać znajomość prawa karnego materialnego (przedmiot Prawo karne z oferty UMK).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot szczegółowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

a) godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla przedmiotu postępowanie karne - 105 h

b) godziny konsultacji indywidualnych, zaliczenie, egzamin - 10 h


2. Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta związaną z bieżącym przygotowywaniem się do zajęć (przygotowanie i uzupełnienie notatek, przygotowanie materiałów do zajęć, czytanie literatury, pisanie projektów prac/pism) - 60 h

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania - 125 h


Całkowity nakład pracy studenta:

12 pkt ECTS = 300 godzin pracy


Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu student:

W1. zna przepisy prawa procesowego - K_W04

W2. zna podstawowe pojęcia, opisuje instytucje i przebieg postępowania - K_W05

W3. zna i analizuje instytucje procesowe - K_W06.Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student:

U1. poddaje ocenie istniejące regulacje prawne w zakresie procedury karnej i praktykę stosowania prawa oraz formułuje wnioski de lege ferenda - K_ U03

U2. rozwiązuje kazusy z zakresu procedury karnej- K_U07

U3. sporządza pisma procesowe oraz projekty orzeczeń i zarządzeń - K_U09Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu student:

K1. Ma świadomość, jaka odpowiedzialność ciąży na przedstawicielach zawodów prawniczych biorących udział w postępowaniu karnym i rozumie konieczność dokonywania systematycznej, obiektywnej oceny własnej wiedzy i umiejętności oraz ciągłego ich doskonalenia - K_K01

K2. rozumie naczelne zasady procesu karnego, specyfikę działania organów postępowania przygotowawczego i wymiaru sprawiedliwości oraz kulturę "rozprawy sądowej" dzięki czemu wie, w jak sposób winien zachować się w kontaktach z tymi organami i innymi uczestnikami procesu - K_K02


Metody dydaktyczne:

Wykład: prezentacja instytucji, analiza tekstu prawnego, omówienie problemów praktycznych.

Ćwiczenia: analiza tekstu prawnego, prezentacja problemów, rozwiązywanie kazusów.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawem karnym procesowym, a więc postępowaniem mającym na celu rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności karnej oskarżonego.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z częścią ogólną postępowania karnego: podstawowymi pojęciami, przesłankami procesu, zasadami procesowymi, uczestnikami procesu, czynnościami procesowymi, środkami przymusu oraz dowodami.

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z dynamiką postępowania karnego, w tym w szczególności: postępowaniem przygotowawczym i sądowym i środkami zaskarżenia.

Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych na wykładzie i ćwiczeniach znajduje się w zakładkach zawierających informacje o poszczególnych typach zajęć w konkretnym cyklu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. H. Paluszkiewicz, K. Dudka, Postępowanie karne, Warszawa 2016

2. T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014,

3. S. Waltoś, P. Hofmański, Postępowanie karne. Zarys systemu, Warszawa 2013,

4. J. Grajewski (red.), Prawo karne procesowe. Część ogólna Warszawa 2011 (w zakresie zagadnień omawianych na wykładzie),

J. Grajewski, Przebieg procesu karnego, Warszawa 2012 (w zakresie zagadnień omawianych na ćwiczeniach).

Literatura uzupełniająca:

1. D. Kala, M. Klubińska, Postępowanie przed sądem pierwszej instancji po nowelizacji z 2016 r. Komentarz praktyczny. Suprema LEX 2016

2. A. Lach, Przebieg procesu karnego. Kazusy i orzecznictwo, Toruń 2012,

3. R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Warszawa 2009,

4. A. Bulsiewicz, M. Jeż - Ludwichowska, D. Kala, A. Lach, D. Osowska, Przebieg procesu karnego, Toruń 2003.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

1. Wiedza:

a. definiuje podstawowe pojęcia, opisuje instytucje i przebieg postępowania,

b. interpretuje przepisy prawa procesowego,

c. porównuje i analizuje instytucje procesowe,

d. poddaje ocenie istniejące regulacje prawne i praktykę stosowania prawa oraz formułuje wnioski de lege ferenda.

2. Umiejętności:

a. rozwiązuje kazusy,

b. sporządza pisma procesowe oraz projekty orzeczeń i zarządzeń,

c. rozumie treść orzeczeń i zarządzeń.

3. Kompetencje społeczne:

a.wie, jakie umiejętności w zakresie kontaktów interpersonalnych winny cechować przedstawicieli zawodów prawniczych biorących udział w postępowaniu karnym, zna podstawowe zasady etyki tych zawodów, co ułatwia mu dokonanie wyboru przyszłej drogi zawodowej,

b. znając naczelne zasady procesy karnego, specyfikę działania organów postępowania przygotowawczego i wymiaru sprawiedliwości oraz kulturę "rozprawy sądowej", wie, w jaki sposób winien się zachować w kontaktach z tymi organami.

Metody i kryteria oceniania:

W przypadku wykładu ocena wystawiana jest po przeprowadzeniu egzaminu pisemnego lub ustnego. W czasie egzaminu studentowi zadawane są cztery pytania o charakterze ogólnym, przekrojowym, które mają na celu sprawdzenie czy student: prawidłowo interpretuje przepisy prawa procesowego (W04), właściwie operuje siatką pojęciową trafnie definiując podstawowe pojęcia i opisując instytucje i przebieg postępowania karnego (W05, K01, K02), a także czy potrafi analizować instytucje procesowe, porównać je i poddać ocenie (W06, U03, U07, U09). Pytania mogą dotyczyć zarówno zagadnień z części ogólnej postępowania karnego, jak i dynamiki postępowania karnego.

Odpowiedź na każde z pytań oceniana jest odrębnie w skali od 2 do 5. Ocena końcowa z egzaminu jest ustalana w oparciu o średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z odpowiedzi na wszystkie pytania, z tym, że do uzyskania oceny pozytywnej z egzaminu niezbędne jest łączne spełnienie dwóch warunków:

1) uzyskanie średniej ocen z odpowiedzi na wszystkie pytania wynoszącej co najmniej 3,0;

2) uzyskanie oceny pozytywnej z odpowiedzi na co najmniej trzy pytania.

Ocena wystawiana jest na podstawie: ocen z dwóch kolokwiów, ocen z odpowiedzi ustnych lub krótkich sprawdzianów pisemnych, aktywności. Do uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń niezbędne jest również złożenie przez studenta samodzielnie przygotowanego projektu aktu oskarżenia.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie oceny pozytywnej z co najmniej jednego kolokwium. W przypadku uzyskania oceny negatywnej z jednego kolokwium o zaliczeniu ćwiczeń i wysokości oceny decyduje wynik zaliczonego kolokwium, oceny z odpowiedzi ustnych/krótkich sprawdzianów pisemnych oraz aktywność na zajęciach.

W czasie kolokwium studentowi zadawane są trzy pytania o charakterze ogólnym, problemowym (w przypadku drugiego kolokwium jedno z pytań może być zastąpione kazusem). Pierwsze kolokwium obejmuje materiał z postępowania przygotowawczego, drugie z postępowania przed sądem I instancji i postępowania odwoławczego.

Na początku każdych ćwiczeń, prowadzący ćwiczenia sprawdza wiedzę studentów poprzez wywoływanie ich do ustnych odpowiedzi lub przeprowadzanie krótkich sprawdzianów pisemnych. Studentom zadawane jest jedno pytanie dotyczące zagadnień dotychczas omówionych na ćwiczeniach . Czas na udzielenie odpowiedzi wynosi około 10 minut.

Za aktywność na ćwiczeniach, polegającą na wykazywaniu się znajomością materiału omawianego na bieżących zajęciach, studenci otrzymują, brane pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej z ćwiczeń, plusy.

W ramach pracy domowej, studenci samodzielnie przygotowują projekt aktu oskarżenia do podanej przez prowadzącego zajęcia kwalifikacji prawnej czynu.

Kolokwia/odpytywanie ustne/krótkie sprawdziany pisemne mają na celu dokonanie oceny, czy student dokonuje prawidłowej wykładni przepisów prawa procesowego (W04), poprawnie opisuje przebieg postępowania karnego i poszczególne instytucje procesowe, czy potrafi je porównać i dokonać ich trafnej analizy (W05, W06,K02), a także, czy potrafi rozwiązywać kazusy (U07).

Zachęcanie studentów do przygotowywania się na bieżące zajęcia, docenianie efektów ich pracy poprzez wystawianie plusów, ma na celu wzbudzenie w studentach potrzeby i umiejętności samodzielnego doskonalenia własnych umiejętności oraz systematyczne sprawdzanie, w jakim zakresie efekt ten został osiągnięty (K01).

Zobowiązanie studentów do przygotowania, w ramach pracy domowej, projektu aktu oskarżenia ma na celu sprawdzenie, w jakim zakresie studenci opanowali umiejętność przygotowywania projektów pism procesowych (U09).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Lach
Prowadzący grup: Renata Badowiec, Maria Jeż-Ludwichowska, Dariusz Kala, Maja Klubińska, Arkadiusz Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w sekcji nadrzędnej.

Pełny opis:

Jak w sekcji nadrzędnej.

Literatura:

Jak w sekcji nadrzędnej.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Lach
Prowadzący grup: Renata Badowiec, Maja Klubińska, Arkadiusz Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w sekcji nadrzędnej.

Pełny opis:

Jak w sekcji nadrzędnej.

Literatura:

Jak w sekcji nadrzędnej.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Lach
Prowadzący grup: Renata Badowiec, Maja Klubińska, Arkadiusz Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w sekcji nadrzędnej.

Pełny opis:

Jak w sekcji nadrzędnej.

Literatura:

Jak w sekcji nadrzędnej.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Lach
Prowadzący grup: Renata Badowiec, Maja Klubińska, Arkadiusz Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w sekcji nadrzędnej.

Pełny opis:

Jak w sekcji nadrzędnej.

Literatura:

Jak w sekcji nadrzędnej.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.