Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Powszechna historia państwa i prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-POWSZ-SJ Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Powszechna historia państwa i prawa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do stypendium naukowego - WPiA
Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu historii na poziomie liceum ogólnokształcącego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu): 60 h.

Godziny konsultacji indywidualnych studenta oraz przeznaczone na egzamin: 10 h.


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury: 40 h.


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 90 h.Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma pogłębioną wiedzę o rozwoju systemów prawnych w poszczególnych państwach od czasów antycznych do XX w. - K_W01.


W2: Student ma pogłębioną wiedzę o wykształceniu się w procesie historycznym w poszczególnych państwach różnych rodzajów instytucji prawnych. – K_W02.


W3: Student dogłębnie zna podstawowe etapy rozwoju języka prawnego i prawniczego, rodowód różnorodnych instytucji i konstrukcji prawnych odpowiadających poszczególnym gałęziom prawa i dyscyplinom prawniczym. Definiuje podstawowe instytucje prawne w ich historycznym rozwoju. – K_W04.


W4: Student ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych dotyczących struktur i funkcjonowania instytucji publicznych oraz społeczno – politycznych, a także o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach tych zmian w przeszłości i obecnie. – K_W08.


W5: Student ma podstawową wiedzę o historycznym rozwoju najważniejszych teorii myśli społeczno – politycznej i prawnej, które towarzyszyły przemianom w prawie sądowym państw europejskich. - K_W09.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczno – prawne w zakresie nauk prawnych w ich rozwoju historycznym w poszczególnych państwach od czasów antycznych po wiek XX.– K_U01.


U2: Student posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania zjawisk społecznego oddziaływania instytucji publicznych i społeczno – politycznych w ich rozwoju historycznym w poszczególnych państwach od czasów antycznych po wiek XX. – K_U08.


U3: Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, takich jak referaty, prezentacje multimedialne, dotyczących historycznego rozwoju instytucji prawnych i prawno-ustrojowych w poszczególnych państwach od czasów antycznych po wiek XX . – K_U10.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje samooceny własnych kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do tych działań – K_K01.

Metody dydaktyczne:

Wykład akademicki.


Ćwiczenia z elementami dyskusji, interpretacją tekstów źródłowych.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Wykład umożliwia zapoznanie się z historią prawa sądowego w Europie na przestrzeni wieków. Ukazane zostają prawidłowości w rozwoju prawa sądowego z uwzględnieniem wpływu czynników politycznych, społecznych i gospodarczych.

Pełny opis:

I: 5 h.

1.Wykład rozpoczyna omówienie prawa państw starożytnych, jego źródeł i charakterystyki.

2.Losy Kodyfikacji Justyniańskiej w Cesarstwie Wschodnio-Bizantyjskim i na zachodzie Europy ( stosowanie, oddziaływanie, recepcja).

II: 25 h.

Charakterystyka źródeł prawa feudalnego

1. Historia źródeł prawa sądowego w okresie średniowiecza:

- leges barbarorum i leges romanae barbarorum

- źródła prawa we Włoszech

- źródła prawa w Niemczech

- źródła prawa we Francji

- źródła prawa w Anglii

- źródła prawa na Rusi Kijowskiej

2.Podstawowe instytucje prawa prywatnego, karnego i procesowego w okresie feudalnym.

3.Zmiany w prawie sądowym od schyłku wieków średnich.

4.Humanitaryzm prawniczy. Realizacja postulatów humanitarystów (Leopoldina, Józefina, Instrukcja Katarzyny II z roku 1767).

5.Prawo okresu państw konstytucyjnych

6.Źródła prawa europejskiego w XIX i XX w.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. K. Sójka- Zielińska; Historia prawa, Warszawa 1993 i wyd. późniejsze.

Fakultatywna:

1. T. Maciejewski; Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2007 i wyd. późniejsze.

2. M. Sczaniecki; Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1994 i wyd. późniejsze.

3. E. Borkowska-Bagieńska; Historia prawa sądowego, Poznań 2006.

4. A. Dziadzio, Historia prawa, Warszawa 2008 i wyd. późniejsze.

5. B. Lesiński, W. Rozwadowski; Historia prawa sądowego, Poznań 1992 i wyd. późniejsze.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy:

termin "zerowy" - test pisemny, 50 pytań.

pozostałe terminy - egzamin pisemny, 6 pytań opisowych dotyczących danych pojęć, zdarzeń i definicji - W1, W2, W3, W4, W5, U1, U2. Od 0 do 5 punktów za każde.

Kolokwium (zaliczenie ćwiczeń) w postaci testu (10 pytań) zawierającego pytania testowe do wyboru oraz "otwarte" - do uzupełnienia (wytłumaczenie danych pojęć, zdarzeń i definicji) - W1, W2, W3, W4, U1, U2.

Procentowy zakres przyswojenia materiału:

51 - 65 % - ocena dostateczna.

65 - 70 % - ocena dostateczna plus.

71 - 85 % - ocena dobra.

85 - 90 % - ocena dobra plus.

91 - 100% - ocena bardzo dobra.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gaca
Prowadzący grup: Hubert Bąk, Zbigniew Filipiak, Andrzej Gaca, Karol Kłodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład umożliwia zapoznanie się z historią powszechną ustrojów państwowych i systemów prawa sądowego na przestrzeni wieków. Ukazane zostają prawidłowości w rozwoju ustrojów państwowych i prawa sądowego z uwzględnieniem wpływu czynników politycznych, społecznych i gospodarczych.

Pełny opis:

I: 10 h.

1.Wykład rozpoczyna omówienie ustroju państw starożytnych (Mezopotamia, Egipt, państwa greckie, demokracja ateńska, państwo rzymskie - okres królewski, republika, cesarstwo). Następnie omówione zostaje prawo państw starożytnych, jego źródła i charakterystyka.

2.Losy Kodyfikacji Justyniańskiej w Cesarstwie Wschodnio-Bizantyjskim i na zachodzie Europy ( stosowanie, oddziaływanie, recepcja).

II: 2 h.

1. Geneza i charakter podstawowych instytucji ustrojowych feudalizmu europejskiego. Różne formy monarchii feudalnej na wybranych przykładach.

III: 23 h.

Charakterystyka źródeł prawa feudalnego

1. Historia źródeł prawa sądowego w okresie średniowiecza:

- leges barbarorum i leges romanae barbarorum

- źródła prawa we Włoszech

- źródła prawa w Niemczech

- źródła prawa we Francji

- źródła prawa w Anglii

- źródła prawa na Rusi Kijowskiej

2.Podstawowe instytucje prawa prywatnego, karnego i procesowego w okresie feudalnym.

3.Zmiany w prawie sądowym od schyłku wieków średnich.

4.Humanitaryzm prawniczy. Realizacja postulatów humanitarystów (Leopoldina, Józefina, Instrukcja Katarzyny II z roku 1767).

5.Prawo okresu państw konstytucyjnych

6.Źródła prawa europejskiego w XIX i XX w.

IV: 10 h.

Zarys ewolucji ustrojów państwowych w dobie nowożytnej:

1.Anglia (XVII – XX w.)

2.Francja (1789 – 1946)

3.Niemcy (XIX – XX w.)

4.Rosja (XVIII – XX w.)

5.Konstrukcja „państwa prawnego”

Literatura:

Obowiązkowa:

1. K. Sójka- Zielińska; Historia prawa, Warszawa 1993 i wyd. późniejsze.

2. K. Kamińska , A. Gaca ; Historia powszechna ustrojów państwowych, Toruń 2010.

Fakultatywna:

1. T. Maciejewski; Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2007 i wyd. późniejsze.

2. M. Sczaniecki; Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1994 i wyd. późniejsze.

3. E. Borkowska-Bagieńska; Historia prawa sądowego, Poznań 2006.

4. K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, K. Krasowski, B. Lesiński; Powszechna historia państwa i prawa, Poznań 1993 i wyd. późniejsze.

5. I. Jaworski; Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1983 i wyd. późniejsze.

6. B. Lesiński, W. Rozwadowski; Historia prawa sądowego, Poznań 1992 i wyd. późniejsze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gaca, Zbigniew Naworski
Prowadzący grup: Hubert Bąk, Zbigniew Filipiak, Andrzej Gaca, Karol Kłodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład umożliwia zapoznanie się z historią powszechną ustrojów państwowych i systemów prawa sądowego na przestrzeni wieków. Ukazane zostają prawidłowości w rozwoju ustrojów państwowych i prawa sądowego z uwzględnieniem wpływu czynników politycznych, społecznych i gospodarczych.

Pełny opis:

I: 10 h.

1.Wykład rozpoczyna omówienie ustroju państw starożytnych (Mezopotamia, Egipt, państwa greckie, demokracja ateńska, państwo rzymskie - okres królewski, republika, cesarstwo). Następnie omówione zostaje prawo państw starożytnych, jego źródła i charakterystyka.

2.Losy Kodyfikacji Justyniańskiej w Cesarstwie Wschodnio-Bizantyjskim i na zachodzie Europy ( stosowanie, oddziaływanie, recepcja).

II: 2 h.

1. Geneza i charakter podstawowych instytucji ustrojowych feudalizmu europejskiego. Różne formy monarchii feudalnej na wybranych przykładach.

III: 23 h.

Charakterystyka źródeł prawa feudalnego

1. Historia źródeł prawa sądowego w okresie średniowiecza:

- leges barbarorum i leges romanae barbarorum

- źródła prawa we Włoszech

- źródła prawa w Niemczech

- źródła prawa we Francji

- źródła prawa w Anglii

- źródła prawa na Rusi Kijowskiej

2.Podstawowe instytucje prawa prywatnego, karnego i procesowego w okresie feudalnym.

3.Zmiany w prawie sądowym od schyłku wieków średnich.

4.Humanitaryzm prawniczy. Realizacja postulatów humanitarystów (Leopoldina, Józefina, Instrukcja Katarzyny II z roku 1767).

5.Prawo okresu państw konstytucyjnych

6.Źródła prawa europejskiego w XIX i XX w.

IV: 10 h.

Zarys ewolucji ustrojów państwowych w dobie nowożytnej:

1.Anglia (XVII – XX w.)

2.Francja (1789 – 1946)

3.Niemcy (XIX – XX w.)

4.Rosja (XVIII – XX w.)

5.Konstrukcja „państwa prawnego”

Literatura:

Obowiązkowa:

1. K. Sójka- Zielińska; Historia prawa, Warszawa 1993 i wyd. późniejsze.

2. K. Kamińska , A. Gaca ; Historia powszechna ustrojów państwowych, Toruń 2010.

Fakultatywna:

1. T. Maciejewski; Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2007 i wyd. późniejsze.

2. M. Sczaniecki; Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1994 i wyd. późniejsze.

3. E. Borkowska-Bagieńska; Historia prawa sądowego, Poznań 2006.

4. K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, K. Krasowski, B. Lesiński; Powszechna historia państwa i prawa, Poznań 1993 i wyd. późniejsze.

5. I. Jaworski; Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1983 i wyd. późniejsze.

6. B. Lesiński, W. Rozwadowski; Historia prawa sądowego, Poznań 1992 i wyd. późniejsze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.