Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PP-SJ Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

150 godzin = 6 pkt ECTS, w tym:

1) godziny kontaktowe: 60 godzin (wykład - 45 godzin, ćwiczenia - 15 godzin), 10 godzin konsultacje, egzamin, zaliczenie

2) praca własna studenta - 30 godzin,

3) przygotowanie się do kolokwiów (sprawdzianów śródsemestralnych) - 20 godzin,

4) przygotowanie się do egzaminu - 30 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: zna instytucje prawa pracy oraz specyfikę wykładni norm prawa pracy_K_W04

W2: ma pogłębioną wiedzę o podmiotach stosunków pracy oraz zasadach nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunków pracy_K_W05

W3: ma pogłębioną wiedzę o dorobku doktryny i judykatury prawa pracy_K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: potrafi w oparciu o orzecznictwo i piśmiennictwo prognozować przebieg spraw pracowniczych_K_U04

U2: biegle stosuje przepisy z zakresu prawa pracy w celu rozstrzygania konkretnych spraw pracowniczych i potrafi przewidywać skutki prawne podjętych rozstrzygnięć_K_U06

U3: posiada umiejętność przygotowywania pism z zakresu prawa pracy, w szczególności umowy o pracę oraz umowy o zakazie konkurencji_K_U09


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: jest przygotowany do samodzielnego oraz zespołowego rozstrzygania w sprawach dotyczących świadczenia pracy podporządkowanej_K02

K2: potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę z zakresu prawa pracy oraz umiejętności rozstrzygania w sprawach dotyczących świadczenia pracy podporządkowanej_K04

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

- dyskusja

- metoda ćwiczeniowa

- metoda referatu

- symulacja rozprawy sądowej (metoda symulacyjna z ćwiczeniami retorycznymi)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Prawo pracy jest to gałąź prawa obejmująca ogół norm regulujących stosunki pracy oraz stosunki społeczne związane ze stosunkami pracy.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawienie instytucji polskiego prawa pracy w kontekście międzynarodowego prawa pracy i prawa Unii Europejskiej. Ćwiczenia poświęcone są utrwalaniu i wykorzystaniu wiedzy na temat instytucji prawa pracy przy rozwiązywaniu konkretnych problemów prawnych. Ukierunkowane są one na zdobywanie umiejętności praktycznych w zakresie dokonywania subsumcji stanów faktycznych oraz sporządzania pism z zakresu prawa pracy.

Zagadnienia wykład:

Zagadnienia wstępne - 4 godz.

2. Źródła prawa pracy - 4 godz.

3. Stosunek pracy - pojęcie, cechy charakterystyczne, podmioty - 2 godz.

4. Nawiązanie stosunku pracy - 4 godz.

5. Zmiana stosunku pracy - 4 godz.

6. Ustanie stosunku pracy - 5 godz.

7. Roszczenia z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia - 2 godz.

8. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy - 4 godz.

9. Czas pracy - 2 godz.

10. Urlopy pracownicze - 2 godz.

11. Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia związane z pracą - 3 godz.

12. Ochrona zdrowia i życia pracownika - 2 godz.

13. Prawna odpowiedzialność stron stosunku pracy - 4 godz.

14. Terminy zawite i przedawnienie roszczenie w prawie pracy - 1 godz.

15. Spory ze stosunku pracy - 2 godz.

Ćwiczenia – zakres tematów:

1. Cechy charakterystyczne stosunku pracy, pojęcie pracodawcy i pracownika [2]

2. Zawarcie umowy o pracę [3]

3. Zmiana treści umowy o pracę [5]

4. Rozwiązanie umowy o pracę [5]

Literatura:

J. Piątkowski, Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy, TNOiK, Toruń 2017

Kodeks pracy. Komentarz, red. K. W. Baran, Wolters Kluwer, Warszawa 2018

L. Florek, Prawo pracy, C. H. Beck, Warszawa 2018

Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny_K_W04, K_W05,K_W06

- 3 pytania otwarte (każde pytanie jest oceniane w skali ocen od 2 do 5, biorąc pod uwagę poprawność merytoryczną oraz formalną udzielonej odpowiedzi)

- ocena końcowa to średnia ocen z poszczególnych pytań

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę - K_W04, K_U06, K_K02, K_K06, K_U04,K_U06, K_U09 K_K02, K_K06

kryteria oceny:

kolokwium (4 pytania testowe 1 - krotnego wyboru – 3 warianty odpowiedzi – 4 pkt; 2 pytania otwarte – 4 pkt; maksymalnie 8 pkt)

8 pkt bdb

7 pkt db+

6 pkt db

5 pkt dst+

4 pkt dst

3 pkt lub mniej ndst

Podwyższenie oceny: przygotowanie określonego zagadnienia z zakresu problematyki omawianej na ćwiczeniach; 4 pkt za aktywność na zajęciach powoduje podwyższenie oceny o pół stopnia (np. z dst+ na db)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Goździewicz, Jan Piątkowski, Beata Rutkowska
Prowadzący grup: Paulina Chełmowska, Grzegorz Goździewicz, Jan Piątkowski, Radosław Robiński, Beata Rutkowska, Jakub Rzeszowski, Wojciech Sosnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Prawo pracy jest to gałąź prawa obejmująca ogół norm regulujących stosunki pracy oraz stosunki społeczne związane ze stosunkami pracy.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawienie instytucji polskiego prawa pracy w kontekście międzynarodowego prawa pracy i prawa Unii Europejskiej. Ćwiczenia poświęcone są utrwalaniu i wykorzystaniu wiedzy na temat instytucji prawa pracy przy rozwiązywaniu konkretnych problemów prawnych. Ukierunkowane są one na zdobywanie umiejętności praktycznych w zakresie dokonywania subsumcji stanów faktycznych oraz sporządzania pism z zakresu prawa pracy.

Literatura:

J. Piątkowski, Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy, TNOiK, Toruń 2017

Kodeks pracy. Komentarz, red. K. W. Baran, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

L. Florek, Prawo pracy, C. H. Beck, Warszawa 2017

Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, wyd. 6, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Goździewicz, Jan Piątkowski
Prowadzący grup: Grzegorz Goździewicz, Jan Piątkowski, Beata Rutkowska, Marzena Szabłowska-Juckiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Prawo pracy jest to gałąź prawa obejmująca ogół norm regulujących stosunki pracy oraz stosunki społeczne związane ze stosunkami pracy.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawienie instytucji polskiego prawa pracy w kontekście międzynarodowego prawa pracy i prawa Unii Europejskiej. Ćwiczenia poświęcone są utrwalaniu i wykorzystaniu wiedzy na temat instytucji prawa pracy przy rozwiązywaniu konkretnych problemów prawnych. Ukierunkowane są one na zdobywanie umiejętności praktycznych w zakresie dokonywania subsumcji stanów faktycznych oraz sporządzania pism z zakresu prawa pracy.

Literatura:

J. Piątkowski, Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy, TNOiK, Toruń 2017

Kodeks pracy. Komentarz, red. K. W. Baran, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

L. Florek, Prawo pracy, C. H. Beck, Warszawa 2017

Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, wyd. 6, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Piątkowski
Prowadzący grup: Jan Piątkowski, Beata Rutkowska, Marzena Szabłowska-Juckiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Prawo pracy jest to gałąź prawa obejmująca ogół norm regulujących stosunki pracy oraz stosunki społeczne związane ze stosunkami pracy.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawienie instytucji polskiego prawa pracy w kontekście międzynarodowego prawa pracy i prawa Unii Europejskiej. Ćwiczenia poświęcone są utrwalaniu i wykorzystaniu wiedzy na temat instytucji prawa pracy przy rozwiązywaniu konkretnych problemów prawnych. Ukierunkowane są one na zdobywanie umiejętności praktycznych w zakresie dokonywania subsumcji stanów faktycznych oraz sporządzania pism z zakresu prawa pracy.

Literatura:

J. Piątkowski, Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy, TNOiK, Toruń 2017

Kodeks pracy. Komentarz, red. K. W. Baran, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

L. Florek, Prawo pracy, C. H. Beck, Warszawa 2017

Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, wyd. 6, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Piątkowski
Prowadzący grup: Jan Piątkowski, Beata Rutkowska, Marzena Szabłowska-Juckiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Prawo pracy jest to gałąź prawa obejmująca ogół norm regulujących stosunki pracy oraz stosunki społeczne związane ze stosunkami pracy.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawienie instytucji polskiego prawa pracy w kontekście międzynarodowego prawa pracy i prawa Unii Europejskiej. Ćwiczenia poświęcone są utrwalaniu i wykorzystaniu wiedzy na temat instytucji prawa pracy przy rozwiązywaniu konkretnych problemów prawnych. Ukierunkowane są one na zdobywanie umiejętności praktycznych w zakresie dokonywania subsumcji stanów faktycznych oraz sporządzania pism z zakresu prawa pracy.

Literatura:

J. Piątkowski, Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy, TNOiK, Toruń 2017

Kodeks pracy. Komentarz, red. K. W. Baran, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

L. Florek, Prawo pracy, C. H. Beck, Warszawa 2017

Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, wyd. 6, Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.