Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo i postępowanie karne skarbowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PPKS-DPS2 Kod Erasmus / ISCED: 10.4 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo i postępowanie karne skarbowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, doradztwo podatkowe (s2)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student ma wiedzę z zakresu zobowiązań podatkowych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

5 pkt ECTS = 125 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 45 godzin

- godziny kontaktowe egzamin – 2 godziny

- godziny kontaktowe zaliczenie ćwiczeń – 8 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 30 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 40 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1- ma pogłębioną wiedzę o instytucjach podatkowych mających znaczenie dla właściwego rozumienia i stosowania prawa karnego skarbowego i z zakresu specyficznej filozofii karania na podstawie KKS- K_W02

W2: ma pogłębioną wiedzę o stosunkach z zakresu prawa podatkowego, będących jednym z kluczowych elementów ponoszenia odpowiedzialności karnej skarbowej, ma pogłębioną wiedzę o podstawach, zasadach i warunkach ponoszenia odpowiedzialności karnej skarbowej, ma pogłębioną wiedzę o organach, które są powołane do ujawniania czynów karnych skarbowych i uprawnione do prowadzenia postępowań przygotowawczych w tego typu sprawach, z akcentem na szczególne znaczenie tzw. organów finansowych i ich uprawnieniach do negocjowania warunków na jakich będą skłonne wnieść do sądu wniosek o udzielenie zezwolenia sprawcy na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - K_W03

W3: ma pogłębioną wiedzę o stronach postępowania karnego skarbowego, ich rolach w procesie, prawach i obowiązkach, pełnomocnikach procesowych oraz na temat właściwości organów orzekających w sprawach karnych skarbowych, w tym uprawnionych do karania w trybie mandatowym - K_W05

W4: ma pogłębioną wiedzę na temat pozyskiwania danych i ich wykorzystywaniu na potrzeby postępowania karnego skarbowego – K_W06

W5: ma pogłębioną wiedzę o normach obowiązujących w obszarze prawa karnego skarbowego, których naruszenie skutkuje odpowiedzialnością karną skarbową – K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi prawidłowo ocenić i wyjaśniać zjawiska społeczne w kontekście problematyki podatkowej i odpowiedzialności karnej skarbowej - K_U01

U2: potrafi analizować i ocenić przebieg określonego postępowania karnego skarbowego - K_U03

U3: biegle stosuje przepisy karne skarbowe – K_U05

U4: posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia ustnego wystąpienia w problemowych sprawach karnych skarbowych – K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: wie, jaka odpowiedzialność ciąży na przedstawicielach zawodów prawniczych biorących udział w postępowaniu karnym skarbowym i rozumie konieczność dokonywania systematycznej, obiektywnej oceny własnej wiedzy i umiejętności oraz ciągłego ich doskonalenia K_K01,

K2: potrafi dokonywać prawidłowej identyfikacji problemów prawnych, moralnych i dylematów etycznych w postępowaniu karnym skarbowym i rozstrzygania ich zgodnie z zasadami etyki zawodowej K_K03


Metody dydaktyczne:

metoda wykładowa – wykład tradycyjny, ustny

ćwiczenia – uzupełnienie wiedzy z wykładu, poszukiwanie rozwiązań dla konkretnych problemów prawnokarnych, rozwiązywanie zadanych kazusów w formie pisemnej, warsztaty przygotowujące do ustnego przedstawienia argumentacji prawnej w kwestiach problemowych


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem wykładu i uzupełniających go ćwiczeń będzie zapoznanie studentów z problematyką szczególnego działu prawa karnego jakim jest prawo karne skarbowe z akcentem na jego powiązanie z prawem podatkowym oraz wskazaniem podobieństw i różnic z prawem karnym powszechnym. Ponadto celem wykładu będzie zapoznanie studentów z postępowaniem w sprawach karnych skarbowych, w tym z zasadami obowiązującymi w tym procesie, przesłankami pozwalającymi lub stojącymi na przeszkodzie wszczynania i prowadzenia postępowania, trybów procedowania, rodzajami wydawanych orzeczeń i środkami ich zaskarżania, a także zapoznanie z problematyką wykonywania wydanych orzeczeń w sprawach karnych skarbowych.

Pełny opis:

Wykład obejmuje omówienie:

A. Prawo karne skarbowe (16 godzin)

- ewolucji prawa karnego skarbowego w Polsce,

- źródeł prawa karnego skarbowego, w tym struktury kodeksu karnego skarbowego i budowy jego przepisów, ze szczególnym uwypukleniem budowy przepisów części szczególnej Tytułu I,

- funkcji materialnego prawa karnego skarbowego,

- zasad i warunków ponoszenia odpowiedzialności karnej skarbowej,

- grup ustawowych znamion czynu zabronionego, sposobów określania typów przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz kryteriów rozwarstwiania czynów karnych skarbowych na przestępstwa w typie podstawowym, uprzywilejowanym i na wykroczenia,

- kwestii miejsca popełnienia czynu karnego skarbowego i przysługującej jurysdykcji krajowej polskiej,

- problematyki czasu popełnienia czynu karnego skarbowego i jego znaczenia dla ponoszenia odpowiedzialności karnej skarbowej,

- kwestii zmiany ustawodawstwa karnego skarbowego i wpływu tej zmiany na sytuację prawnokarną sprawcy,

- cech podmiotu odpowiedzialności karnej skarbowej, charakterystyki podmiotu, który może być pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej oraz problematyki odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa karne skarbowe popełnione przez osoby fizyczne,

- form stadialnych i zjawiskowych przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych,

- okoliczności uchylających bezprawność lub winę

- problematyki zbiegu przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz zbiegu przepisów ustawy, w tym tzw. idealnego zbiegu przestępstw i wykroczeń skarbowych z przestępstwami lub wykroczeniami powszechnymi,

- omówienie kar i środków karnych oraz dyrektyw ich wymiaru i wyboru oraz środków związanych z poddaniem sprawcy próbie,

- instytucji przedawnienia karalności przestępstw i wykroczeń skarbowych, przedawnienia wykonania orzeczonych kar i środków karnych oraz instytucji zatarcia skazania (faktu karalności),

B. Postępowanie karne skarbowe (14 godzin)

1. Charakter prawny postępowania karnego skarbowego, przedmiot i podstawa procesu (1 godzina)

2. Zasady procesu karnego skarbowego (4 godziny)

3. Uczestnicy procesu ( organy procesu karnego skarbowego i strony procesowe) (4 godziny)

4. Przebieg procesu (4 godziny)

5. Szczególne tryby postępowania karnego skarbowego (1 godzina)

Ćwiczenia – 15 godzin

uzupełnienie wiedzy z wykładu, w szczególności w kontekście pozyskania wiedzy o przesłankach odpowiedzialności karnoskarbowej (znaczenie winy w aspekcie prawa materialnego i procesowego) i o znaczeniu pojęć prawa podatkowego w stosowaniu norm prawa karnego skarbowego, szczegółowe omówienie problematyki części szczególnej kodeksu karnego skarbowego, z akcentem na delikty podatkowe i celne (poszczególne typy przestępstw i wykroczeń skarbowych), warsztaty obejmujące wybrane problemy z zakresu materialnego prawa karnego skarbowego.

Literatura:

Literatura podstawowa: V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski,

J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2013,

I. Zgoliński, K. Kurowski, Prawo karne. Kazusy z rozwiązaniami, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009

F. Prusak, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2008

F. Prusak, Postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2009

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w postaci trzech pytań o charakterze otwartym. Jedno dotyczące problematyki materialnoprawnej, drugie – procesowej, pytanie trzecie stanowi 10 pytań testowych bazujących na pytaniach testowych obowiązujących na egzaminie na doradcę podatkowego) Każde pytanie (w tym pytania testowe traktowane jako jedno pytanie/zadanie) jest oceniane osobno, a następnie wystawiana ocena ogólna, która jest średnią arytmetyczną zaokrąglaną w górę, z tym, że do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej przynajmniej z dwóch pytań.

Pytania mają na celu sprawdzenie czy student: prawidłowo interpretuje przepisy materialnego i procesowego prawa karnego skarbowego, właściwie operuje siatką pojęciową trafnie definiując podstawowe pojęcia i opisując instytucje prawa materialnego oraz przebieg postępowania karnego skarbowego a także czy potrafi analizować instytucje procesowe, porównać je i poddać ocenie.

Weryfikacja: K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_U03, K_K03

Ćwiczenia: sprawdzanie wiedzy poprzez ustne odpowiedzi (2), sprawdzian pisemny (1) – (punktowane 1 – 5). Ocena końcowa:

15-14 – bdb

13-12- db+

11-10 – db

9-8 – dst+

7 - dost

Weryfikacja: K_U01, K_U03, K_U05, K_U10, K_K01, K_K03

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jeż-Ludwichowska, Tomasz Oczkowski
Prowadzący grup: Maria Jeż-Ludwichowska, Michał Leciak, Tomasz Oczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Lach, Tomasz Oczkowski
Prowadzący grup: Arkadiusz Lach, Michał Leciak, Tomasz Oczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Klubińska, Tomasz Oczkowski
Prowadzący grup: Maja Klubińska, Michał Leciak, Tomasz Oczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Klubińska, Michał Leciak, Tomasz Oczkowski
Prowadzący grup: Maja Klubińska, Michał Leciak, Tomasz Oczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Klubińska, Tomasz Oczkowski
Prowadzący grup: Maja Klubińska, Michał Leciak, Tomasz Oczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.