Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PR-OCHR-N2 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studentów niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta – godzin łącznie - 25, w tym:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - 12.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta - 13:

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma pogłębioną wiedzę o badaniach i analizach teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie instytucji prawnych prawa ochrony środowiska, a także ma rozszerzoną wiedzę w szczególności o problemach badawczych, metodach i narzędziach badawczych dotyczących praktycznego funkcjonowania rozwiązań prawnych w zakresie materialnego prawa ochrony środowiska (K_W06)

W2: ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych dotyczących polityki i prawa ochrony środowiska, a także o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach tych zmian w przeszłości i obecnie (K_W08)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczno-prawne w zakresie materialnego prawa ochrony środowiska (K_U01)

U2: potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym w odniesieniu do materialnego prawa ochrony środowiska (K_U02)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje samooceny własnych kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, ma świadomość rangi wiedzy eksperckiej, a także rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu dylematów prawniczych (K_K01)

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zasad, pojęć i instytucji prawa ochrony środowiska; przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami prawa ochrony środowiska przy interpretacji obowiązujących norm prawnych.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wprowadzające (konstytucyjne podstawy prawa ochrony środowiska, podstawowe pojęcia, zasady prawa ochrony środowiska) - 2h

2. Partycypacja społeczna w ochronie środowiska - 2h

3. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom – reglamentacja wprowadzania substancji i energii do środowiska - 4h

4. Ochrona zasobów środowiska – formy ochrony przyrody - 3h

5. Zaliczenie - 1h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wierzbowski B., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska: zagadnienia podstawowe, Warszawa 2018.

2. Prawo ochrony środowiska, pod red. M Górskiego, Warszawa 2018.

3. Instytucje prawa ochrony środowiska: geneza, rozwój, perspektywy, red. nauk. W. Radecki Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska: komentarz, Warszawa 2019.

M. Górski [et al.], Prawo ochrony środowiska: komentarz, Warszawa 2019.

Z. Bukowski, E.K. Czech, K. Karpus, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska: komentarz, Warszawa 2013.

Z. Bukowski, Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009.

Metody i kryteria oceniania:

KONWERSATORIUM

Referat – W1, W2, U1, U2

Aktywność – K1

Referat - kryteria oceny:

- wyczerpanie tematu - w skali do 15 pkt

- technika pisania (język, prawidłowe przypisy) - w skali do 5 pkt

- punktacja łączna - przelicznik oceny:

bdb - 20-18 pkt (100-90%)

db plus - 17 pkt (85%)

db - 16-15 (80-75%)

dst plus - 14 pkt (70%)

dst - 13-9 pkt (65-45%)

ndst - 8 i mniej pkt (40%)

Aktywność – trzy plusy równe 0,5 oceny w ramach zwykłej skali ocen

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus, Bartosz Rakoczy
Prowadzący grup: Bartosz Rakoczy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęć ogółem - 12h

1) Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska: konstytucyjne podstawy ochrony środowiska, podstawowe pojęcia-2h

2) Zasady prawa ochrony środowiska-1h

3) Polityka ekologiczna i programy ochrony środowiska oraz edukacja ekologiczna i reklama-2h

4) Ochrona zasobów środowiska – wprowadzenie-3h

5) Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom – wprowadzenie-3h

6) Kolokwium zaliczeniowe - 1h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus
Prowadzący grup: Karolina Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęć ogółem - 12h

1) Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska: konstytucyjne podstawy ochrony środowiska, podstawowe pojęcia-2h

2) Zasady prawa ochrony środowiska-1h

3) Polityka ekologiczna i programy ochrony środowiska oraz edukacja ekologiczna i reklama-2h

4) Ochrona zasobów środowiska – wprowadzenie-3h

5) Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom – wprowadzenie-3h

6) Kolokwium zaliczeniowe - 1h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zajęć ogółem - 12h

1) Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska: konstytucyjne podstawy ochrony środowiska, podstawowe pojęcia-2h

2) Zasady prawa ochrony środowiska-1h

3) Polityka ekologiczna i programy ochrony środowiska oraz edukacja ekologiczna i reklama-2h

4) Ochrona zasobów środowiska – wprowadzenie-3h

5) Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom – wprowadzenie-3h

6) Kolokwium zaliczeniowe - 1h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Karpus
Prowadzący grup: Karolina Karpus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.