Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne (część ogólna i prawo rzeczowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PR.CYW-SJ Kod Erasmus / ISCED: 10.3 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne (część ogólna i prawo rzeczowe)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę z zakresu prawa rzymskiego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

10 pkt ECTS = 250 godzin pracy


75 godzin kontaktowych (wykład + ćwiczenia),

10 godzin kontaktowych, konsultacje, egzamin i zaliczenie

90 godzin – praca własna,

60 godzin – przygotowanie do egzaminu,

15 godzin – przygotowanie do zaliczenia


Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu student:

W1: ma pogłębioną wiedzę o badaniach i analizach teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie instytucji prawnych różnych gałęzi prawa, a także ma rozszerzoną wiedzę o problemach badawczych, metodach i narzędziach badawczych dotyczących praktycznego funkcjonowania rozwiązań prawnych K_W06;

W2: zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej aktywności zawodowej wykorzystującej wiedzę z zakresu dyscyplin prawnych oraz ma pogłębioną wiedzę na temat planowania drogi własnego rozwoju w różnych instytucjach publicznych w Polsce, w innych państwach (w tym w państwach Unii Europejskiej), a także w innych instytucjach społeczno-krajowych, Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, jak również formie indywidualnej działalności gospodarczej oraz usługowej, w tym prowadzenia usług doradczych w zakresie poradnictwa prawnego K_W11.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu kursu student:

U1: potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawnych K_U01;

U2: biegle stosuje przepisy prawne w celach rozstrzygania konkretnych spraw cywilnych K_U05;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student:

K1: potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny wykonywać pracę zawodową K_K06;

K2: potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych wyzwań zawodowych K_K07.


Metody dydaktyczne:

Wykład, ćwiczenia

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Tematem zajęć są zagadnienia prawa cywilnego odnoszące się do części ogólnej (I Księgi kodeksu cywilnego oraz ustaw szczegółowych) oraz prawa rzeczowego (II Księgi kodeksu cywilnego oraz ustaw szczegółowych). Jest to pierwszy przedmiot na studiach prawniczych dotyczący polskiego prawa cywilnego. Od osoby przystępującej do nauki przedmiotu wymaga się znajomości podstaw prawoznawstwa. W szczególności student powinien znać źródła prawa, rodzaje norm i przepisów, wykładnię prawa, wnioskowania prawnicze. Naukę przedmiotu ułatwi znajomość prawa rzymskiego.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zaznajomić studenta z problematyką:

1. części ogólnej prawa cywilnego, w tym: wprowadzeniem do prawa cywilnego, źródłami prawa cywilnego, systematyką prawa cywilnego, zasadami prawa cywilnego, unifikacją i kodyfikacją prawa cywilnego w Polsce, zasięgiem czasowym i przestrzennym obowiązywania norm prawa cywilnego, stosunkiem cywilnoprawnym, prawem podmiotowym, przedmiotem stosunku cywilnoprawnego, osobami fizycznymi (zdolnością prawną, zdolnością do czynności prawnych, indywidualizacją osób fizycznych, miejscem zamieszkania, ochroną dóbr osobistych), osobami prawnymi (konstrukcją, rodzajami), niepełnymi osobami prawnymi, pojęciem konsumenta i przedsiębiorcy, firmy, czynnościami prawnymi i innymi zdarzeniami cywilnoprawnymi (pojęciem, postaciami), formą oświadczenia woli, wykładnią oświadczeń woli, wadami oświadczenia woli, sankcjami wadliwej czynności prawnej, treścią czynności prawnej, warunkiem, terminem, zawarciem umowy (zagadnieniami ogólnymi, ofertą, negocjacjami, aukcją i przetargami), przedstawicielstwem (w szczególności pełnomocnictwem i prokurą), przedawnieniem i terminami zawitymi.

2. prawem rzeczowym, w tym ogólnymi wiadomościami o prawie rzeczowym, własnością (pojęciem, treścią, zakresem, wykonywaniem, nabyciem i utratą, ochroną), współwłasnością, własnością lokali, użytkowaniem wieczystym, ograniczonymi prawami rzeczowymi (użytkowaniem, służebnościami, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, zastawem, hipoteką), posiadaniem, księgami wieczystymi i ewidencją gruntów.

Ćwiczenia poświęcone są zdobywaniu umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej poprzez:

- rozwiązywanie kazusów;

- analizę rozumowania i argumentacji prawniczej w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz Sądów Apelacyjnych;

- dyskusję nad zagadnieniami problemowymi;

- ćwiczenie umiejętności argumentowania własnego stanowiska na podstawie wiedzy teoretycznej.

Merytoryczny zakres zagadnień pokrywa się z materią wykładową.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2011

2. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, LexisNexis, Warszawa 2001

3. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, LexisNexis, Warszawa 2009

4. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, C.H. Beck, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

1. M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne – część ogólna, Tom 1, C.H. Beck, Warszawa 2007

2. Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne – część ogólna, Tom 2, C.H.Beck, Warszawa 2008

3. T. Dybowski (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo rzeczowe, Tom 3, 2 wyd., C.H. Beck, Warszawa 2007

4. E.Gniewek (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo rzeczowe, Tom 4, 2 wyd., C.H. Beck, Warszawa 2007

5. Komentarze do kodeksu cywilnego

6. Orzecznictwo Sądów Polskich

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: W1, W2, U1, U2, K1

Egzamin pisemny. Egzamin składa się z 8 pytań - mają one postać pytań, na które należy udzielić odpowiedzi opisowej (np. scharakteryzować konstrukcję prawną instytucji prawa cywilnego, wyjaśnić pojęcie) albo postać kazusów (należy zaprezentować rozstrzygnięcie określonego problemy prawnego oraz je uzasadnić)

Odpowiedzi oceniane są wg. następujących kryteriów:

- poprawność merytoryczna odpowiedzi - max. 8 pkt;

- sposób prezentacji - poprawność językowa i logiczna - max. 1 pkt;

- informacje wskazujące na posiadanie przez studenta szerszej znajomości zagadnień egzaminacyjnych niż wiedza podstawowa (np. znajomość orzecznictwa, linii orzeczniczej, poglądów doktryny, bardzo wnikliwa analiza instytucji) - max. 1 pkt.

Skala ocen:

9-10 pkt ocena bardzo dobra (5)

od 8 pkt ocena dobra (4)

od 6 pkt ocena dostateczna (3)

od 4 pkt ocena dopuszczająca (2)

od 0 pkt ocena niedostateczna (1)

Ćwiczenia: W1, W2, U1, U2, K1, K2

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) oraz 2 kolokwia śródsemestralne (pytania opisowe z zakresu części ogólnej prawa cywilnego - semestr zimowy oraz z prawa rzeczowego - semestr letni)

Kryteria oceny kolokwium są identyczne z kryteriami oceny egzaminów. Skalę ocen ustalają prowadzący grup ćwiczeniowych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Świderska
Prowadzący grup: Patryk Ciok, Marcin Drewek, Natalia Karczewska-Kamińska, Mariusz Kłoda, Daria Różycka, Wojciech Sosnowski, Małgorzata Świderska, Michał Ziemiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Justyński, Małgorzata Świderska
Prowadzący grup: Marcin Drewek, Natalia Karczewska-Kamińska, Magdalena Karolak, Mariusz Kłoda, Patryk Piątkowski, Agnieszka Polus, Daria Różycka, Jakub Rzeszowski, Wojciech Sosnowski, Małgorzata Świderska, Michał Ziemiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Justyński
Prowadzący grup: Marcin Drewek, Tomasz Justyński, Damian Kaczan, Magdalena Karolak, Katarzyna Krupa-Lipińska, Michał Marszelewski, Jakub Rzeszowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Egzamin z przedmiotu "Prawo cywilne - część ogólna i prawo rzeczowe" w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się wyjątkowo w formie zdalnej na platformie Moodle (asynchronicznie) i będzie miał formę testu (15 pytań). Pytania będą miały charakter zamknięty, każdorazowo poprawna będzie jedna odpowiedź.

Czas na rozwiązanie testu to 20 minut.

Próg zaliczenia ustala się na 50%+1 ogólnej liczby punktów. Progi dla wyższych ocen ustalane będą metodą konkursową, tzn. z uwzględnieniem ogólnego poziomu prac. Ocenę bardzo dobrą uzyskają osoby, które najlepiej napiszą test.

Osoby, które otrzymały bardzo dobrą ocenę z ćwiczeń będą miały doliczone 2 punkty do liczby punktów uzyskanych z testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jasiakiewicz, Tomasz Justyński
Prowadzący grup: Marcin Drewek, Tomasz Jasiakiewicz, Tomasz Justyński, Damian Kaczan, Natalia Karczewska-Kamińska, Magdalena Karolak, Michał Marszelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.