Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PRAWO
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (nj)
Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

9 ECTS = 225 godzin, na co składa się:

1) praktyka u praktykodawcy (160 godzin=6,4 ECTS)

2) praca własna związana z przygotowanie się do wykonywania zadań w ramach praktyk u praktykodawcy (m.in. zapoznawanie się z przepisami, analiza orzecznictwa) (65 godzin=2,6 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

-

Efekty uczenia się - umiejętności:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczno-prawne w zakresie nauk prawnych związane z działalnością praktykodawcy (K_U01)

- potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym występujących w działalności praktykodawcy (K_U02)

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej analizy dylematów pojawiających się w trakcie praktyki (K_U06)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- potrafi zorganizować stanowisko odbywania praktyk (K_K03)

Metody dydaktyczne:

Praktyka realizowana u praktykodawców; wykonywanie poleceń związanych z działalnością praktykodawcy z uwzględnieniem ramowego programu praktyk

Skrócony opis:

Praktyka odbywa się w oparciu o:

- Zarządzenie Nr 100 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich,

- Uchwałę Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zasad odbywania obligatoryjnych praktyk studenckich przez studentów kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji

Pełny opis:

RAMOWY PLAN PRAKTYK STUDENCKICH

DLA KIERUNKU PRAWO

1. Od studentów Wydziału Prawa i Administracji odbywających praktyki zawodowe oczekuje się zaangażowanego wykonywania prac powierzonych przez osoby nadzorujące przebieg praktyk z ramienia zakładu pracy oraz wysokiej kultury osobistej.

2. Studenci kierunku prawo mogą odbywać praktyki studenckie w szczególności:

a) w sądach i prokuraturach,

b) w kancelariach notarialnych, radcowskich i adwokackich,

c) w urzędach organów administracji rządowej i samorządowej,

d) w komórkach prawnych innych instytucji publicznych i niepublicznych.

3. Celem praktyki studenckiej jest weryfikacja i uzupełnienie wiedzy teoretycznej, zdobytej w trakcie studiów, w szczególności przez:

a) zapoznanie studentów z jednostką organizacyjną przyjmującą na praktyki, tj. jej strukturą organizacyjną, zasadami poszczególnych komórek i ich wzajemnymi powiązaniami,

b) zapoznanie z regulaminem wewnętrznym jednostki organizacyjnej, przepisami o dyscyplinie pracy i bhp, z organizacją sekretariatu, z instrukcją i obiegiem korespondencji, jej klasyfikacji i przechowywaniem, przekazywaniem akt do archiwum, niszczeniem akt, zapoznanie z zasadami postępowania z aktami poufnymi i tajnymi, z organizacją systemu komputerowego,

c) zapoznanie ze sposobem wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami jednostki,

d) wykonywanie powierzonych zadań w określonych komórkach organizacyjnych podmiotu, w którym odbywana jest praktyka.

4. Do przykładowych zadań realizowanych w czasie praktyk należy:

a) zapoznanie się z poszczególnymi czynnościami realizowanymi przez podmiot organizujący praktykę,

b) uczestniczenie w rozprawach i innych merytorycznych (praktycznych) czynnościach realizowanych przez podmiot organizujący praktykę,

c) przygotowywanie projektów pism,

d) przygotowywanie projektów uzasadnień orzeczeń i innych rozstrzygnięć w ramach postępowań prowadzonych przez podmiot organizujący praktykę,

e) wykonywanie innych zadań merytorycznych zleconych przez osoby bezpośrednio współpracujące ze studentem odbywającym praktykę,

f) sporządzanie dokumentacji niezbędnej do wykonania powierzonego zadania,

g) wykonywanie czynności materialno-technicznych zleconych przez osoby bezpośrednio współpracujące ze studentem odbywającym praktykę.

Literatura:

Literatura zalecona przez zakładowego opiekuna praktyk.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie praktyk na podstawie prawidłowo wypełnionego dziennika praktyk, z którego wynika wywiązanie się przez studenta z nałożonych przez praktykodawcę obowiązków w stopniu minimum poprawnym.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Marcin Drewek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Renata Badowiec
Prowadzący grup: Renata Badowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Renata Badowiec
Prowadzący grup: Renata Badowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Renata Badowiec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Renata Badowiec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)