Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Postępowanie sądowo-administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PSA-N2
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Postępowanie sądowo-administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do stypendium naukowego - WPiA
Przedmioty obowiązkowe, administracja (n2)
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka uzyskuje za zaliczenie zajęć 7 pkt ECTS, co odpowiada nakładowi ok. 175 godzin pracy, z czego:

- udział w wykładach, ćwiczeniach i konsultacje z osoba prowadzącą (60 h)

- bieżące przygotowanie się do zajęć, wykonanie prac domowych i poleceń prowadzącego, samodzielną, ukierunkowaną przez wykładowcę pracę studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury przedmiotu oraz orzecznictwa sądowego sądów polskich, a także ETPC oraz TS UE, przygotowanie się do końcowego zaliczenia przedmiotu (115 h).
Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - pogłębiona wiedza o siatce pojęciowej właściwej dla postępowania sądowo-administracyjnego K_W01

W2 - pogłębiona wiedza dotycząca przebiegu i specyfiki postępowania sądowo-administracyjnego K_W04

W3 - pogłębiona wiedza o środkach prawnych występujących w postępowaniu sądowo-administracyjnym K_W07
Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność interpretacji konstrukcji procesowych właściwych procedurze sądowo-administracyjnej K_U01

U2 - umiejętność stosowania przepisów prawa procesowego do rozstrzygania konkretnych przypadków (kazusów) K_U05

U3 - umiejętność przygotowania dokumentów prawnych występujących w postępowaniu sądowo-administracyjnym, takie jak np. skargi do sądu administracyjnego lub innych pism procesowych występujących w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym K_U09

U4 - umiejętność aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz kontaktowania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w zakresie postępowania sądowo-administracyjnego K_U12


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - świadomość roli oraz złożoności procedur prawnych w sprawach sądowo-administracyjnych, świadomość własnej wiedzy i znaczenia wiedzy eksperckiej w postępowaniu sądowo-administracyjnym K_K01

K2 - świadomość poczucia odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków publicznych K_K04Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny (konwencjonalny), analiza przypadków ( opis sytuacyjny), wykład problemowy.

Metody poszukujące: projekt, dyskusje w grupach, referaty, zastosowanie interaktywnych technik nauczania (prezentacje, wykorzystanie systemów informacji prawnej dostępnych na UMK i w Internecie).


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- panelowa
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot "Postępowanie sądowoadministracyjne" obejmuje problematykę postępowania sądowoadministracyjnego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed NSA.

Celem wykładu jest przedstawienie studentom prawnej regulacji tej procedury, a także zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi z tego zakresu. Ponadto wykład obejmuje prezentację dorobku orzecznictwa sądów polskich dotyczącego postępowań w sprawach sądowadministracyjnych.

Pełny opis:

1. Zagadnienia ogólne: właściwość sądów administracyjnych, zakres i kryterium kontroli, zasady postępowania sądowoadministracyjnego (3 godz.)

2. Skarga i wniosek do sądu administracyjnego: warunki formalne skargi i wniosku, podmioty uprawnione do wniesienia skargi i wniosku, tryb i termin wnoszenia skargi i wniosku (3 godz.)

3. Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego: strony postępowania sądowoadministracyjnego, uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego, zdolność sądowa i procesowa, pełnomocnicy (3 godz.)

4. Postępowanie przez sądami administracyjnymi: rodzaje postępowań przed sądem administracyjnym, fazy postępowania sądowoadministracyjnego, zawieszenie i umorzenie postępowania ( 2 godz.)

5. Orzeczenia sądu administracyjnego: zasady orzekania, rodzaje orzeczeń, skutki orzeczeń (2 godz.)

6. Środki odwoławcze: skarga kasacyjna, zażalenie, sprzeciw, odwołanie, skarga o wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. (3 godz.)

7. Koszty postępowania sądowoadministracyjnego. (2 godz.)

Literatura:

iteratura podstawowa:

1. red. M. Jaśkowska, Postępowanie sądowo-administracyjne, Warszawa 2021.

2. red. H. Knysiak-Sudyka, Postępowanie sądowo-administracyjne Warszawa 2022.

Literatura dodatkowa:

1. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2021, s. 503-696.

2. W. Chróścielewski, J.P. Tarno, P. Dańczak, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2021, część piąta

3. red. R. Hauser, A. Skoczylas, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2021, cz. V

4. red. Z. Kmieciak, Polskie sądownictwo administracyjne - zarys systemu, Warszawa 2017.

Orzecznictwo oraz artykuły zamieszczane na Moodle .

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem pisemnym. Kryteria oceny zaliczenia z przedmiotu „Postępowanie sądowoadministracyjne ”

Forma: test składający się z 30 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.

Skala ocen:

30-28 pkt – ocena bdb

27-25 pkt – ocena db+

24-22 – ocena db

21-19 – ocena dst +

18-16 – ocena dst

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę, którą student uzyskuje na podstawie aktywności na zajęciach (przygotowane wystąpienia i udział w dyskusji), wykonanych ćwiczeń (kazusów), okresowych prac kontrolnych (sprawdzianów wiedzy), odpowiedzi ustnych, przygotowanych pism procesowych, zaliczenie kursów na platformie Moodle w min. 80 %.

Kryteria oceniana: student musi zaliczyć wszystkie wyżej wskazane formy oceny wiedzy na minimum 60 % punktów oraz przygotować wszystkie wskazane przez prowadzącego formy zadaniowe.

Kryteria oceny z prac pisemnych - warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest udzielenie powyżej 51% poprawnych odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Maszewski
Prowadzący grup: Łukasz Maszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Sylwestrzak
Prowadzący grup: Tomasz Kuczyński, Dorota Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Brzezicki
Prowadzący grup: Tomasz Brzezicki, Tomasz Kuczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Brzezicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)