Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo ubezpieczeń społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PUS-SJ Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo ubezpieczeń społecznych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

25 h = 1 pkt ECTS, w tym:

1) godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 20 h

2) czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 2 h

3) czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 3 hEfekty uczenia się - wiedza:

W01 - dogłębnie zna język prawny i prawniczy, specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji prawnych prawa ubezpieczeń społecznych oraz zna specyfikę wykładni norm prawnych tej dziedziny - K_W04

W02 - ma pogłębioną wiedzę o podmiotach stosunku ubezpieczenia społecznego - K_W05

WO3 - ma pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji ubezpieczenia społecznego, o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania - K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

UO1 - potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw - K_U02

U02 - biegle stosuje przepisy prawne w celu rozstrzygania konkretnych spraw z zakresu ubezpieczenia społecznego i potrafi przewidywać skutki prawne podjętych rozstrzygnięć - K_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje samooceny własnych kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do tych działań - K_K01

K02 - potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych wyzwań zawodowych - K_K07


Metody dydaktyczne:

Praktyczna analiza dokumentów prawnych i orzeczeń sądowych (studium przypadków), dyskusja, wyjaśnianie problemów, wykład, rozwiązywanie kazusów.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ubezpieczenia społecznego i poszczególnymi rodzajami ubezpieczeń, to jest ubezpieczeniem chorobowym, wypadkowym, rentowym i emerytalnym.

Pełny opis:

1. Zagadnienia podstawowe – rys historyczny, idee przewodnie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenie społeczne jako jedna z technik zabezpieczenia społecznego, pojęcie i cechy ubezpieczenia społecznego, przedmiot ochrony ubezpieczeniowej, rola składki

W sumie: 4 h

2.

2.1. Wynagrodzenie chorobowe (świadczenie ze stosunku pracy wypłacane przez pracodawcę w razie czasowej niezdolności pracownika do pracy) - charakterystyka świadczenia, charakter prawny

2.2. Ubezpieczenie chorobowe - pojęcie czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, zasiłek chorobowy (warunki nabycia prawa do świadczenia, wysokość świadczenia, reguły liczenia okresu zasiłkowego, wyłączenie i pozbawienie prawa do świadczenia), świadczenie rehabilitacyjne (warunki nabycia prawa do świadczenia, wysokość świadczenia, problematyka orzekania o okolicznościach uprawniających do przyznania świadczenia, ochrona ubezpieczeniowa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy), zasiłek wyrównawczy, omówienie sytuacji uprawniających do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego

W sumie: 5h

3. Ubezpieczenie wypadkowe - konstrukcja ubezpieczenia wypadkowego, pojęcie wypadku przy pracy ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa, problematyka zerwania związku z pracą,

tzw. wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy, choroby zawodowe, pozbawienie ubezpieczonego prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego (zwrócenie szczególnej uwagi na reguły przyznawania i obliczania jednorazowego odszkodowania dla ubezpieczonego i członków rodziny)

W sumie: 4 h

4. Ubezpieczenie rentowe - pojęcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy, pojęcie niezdolności do pracy w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (w tym rys historyczny, próba odróżnienia niezdolności do pracy okresowej w ubezpieczeniu rentowym od czasowej niezdolności do pracy w ubezpieczeniu chorobowym, orzekanie o niezdolności do pracy, problematyka wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS), niezdolność do samodzielnej egzystencji i dodatek pielęgnacyjny, renta z tytułu niezdolności do pracy (warunki nabycia prawa do renty, wymiar), renta szkoleniowa (warunki nabycia, wysokość), renta rodzinna (problematyka utraty żywiciela, warunki nabycia prawa do renty rodzinnej, wymiar świadczenia), zasiłek pogrzebowy (zasady przyznania, wysokość)

W sumie: 4 h

5. Ubezpieczenie emerytalne:

system filarowy, problematyka składki, emerytury w starym i nowym systemie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowy system, emerytura na wniosek i z urzędu, emerytury kapitałowe, ustalanie wysokości emerytury w nowym systemie, podwyższenie emerytury do kwoty świadczenia najniższego, emerytury pomostowe ze szczególnym uwzględnieniem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

W sumie: 3 h

Literatura:

1) I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2018

2) J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006

3) Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz, red. K. Antonów, Warszawa 2014 (dostępne też nowsze wydanie: Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz do trzech ustaw emerytalnych, red. K. Antonów, LEX/el. 2019)

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium: W01, W02, WO3, UO1, UO2

Zaliczenie na ocenę

Wymagania:

kolokwium - test składający się z 8 pytań, w tym: 6 pytań - test 1 - krotnego wyboru, 3 warianty odpowiedzi oraz 2 pytania - test wielokrotnego wyboru, 3 warianty odpowiedzi (1 punkt uzyskany za prawidłową odpowiedź na całe pytanie, tj. wybór wszystkich prawidłowych odpowiedzi w ramach danego pytania); w sumie 8 pytań = 8 pkt

8 pkt - bdb

7 pkt - db+

6 pkt - db

5 pkt - dst+

4 pkt - dst

Podwyższenie oceny z testu: 2 pkt za aktywność na zajęciach powoduje podwyższenie oceny o pół stopnia (np. z dst+ na db)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Napiórkowska
Prowadzący grup: Anna Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Napiórkowska
Prowadzący grup: Anna Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Napiórkowska
Prowadzący grup: Anna Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Napiórkowska
Prowadzący grup: Anna Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.