Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez służby mundurowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PUSPB-1FS
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez służby mundurowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów stacjonarnych
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów prawa i administracji interesujących się środkami przymusu bezpośredniego i bronią palną.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Program przedmiotowego fakultetu realizowany jest w ramach 20 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

- student/ka ma pogłębioną wiedzę na tema środków przymusu bezpośredniego i broni palnej

- student/ka ma pogłębiona wiedzę na temat zasad użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej

- student/ka ma pogłębioną wiedzę na temat przypadków użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej

- student/ka ma pogłębiona wiedzę na temat zakazów (podmiotowych i przedmiotowych) limitujących możliwość użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego

- student/ka ma pogłębioną wiedź na temat czynności jakie należy realizować po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej

- student/ka ma pogłębioną wiedzę na temat sposobów dokumentowania użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej

Efekty uczenia się - umiejętności:

- student/ka potrafi określić katalog środków przymusu bezpośredniego

- student/ka potrafi określić zasady warunkujące prawidłowe użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej

- student/ka potrafi prawidłowo określić przypadki użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej

- student/ka potrafi prawidłowo wymienić zakazy podmiotowe i przedmiotowe wyłączające możliwość użycia środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej

- student/ka potrafi określić katalog czynności jakie należy zrealizować po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej

- student/ka potrafi sporządzić dokumentację z użycia lub wykorzystania środka przymusu bezpośredniego lub broni palnej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- K1 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ich doskonalenia, w tym stałego dokształcania zawodowego, zwłaszcza w przypadku zmiany obowiązującego prawa K_K01.

- K2 - Student prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z rozstrzyganiem spraw nieletnich i potrafi je rozwiązywać zgodnie z obowiązującym prawem K_K04.

- K3 - Student potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności K_K06.


Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają formę wykładu, podczas którego studenci mogą zadawać pytania na kwestię ich interesujące.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Przedmiot fakultatywny pt. ,,Prawo użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez służby mundurowe" przeznaczony jest dla studentów prawa i administracji, którzy interesują się przedmiotowymi kwestiami.

Pełny opis:

Przedmiot fakultatywny pt. ,,Prawo użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez służby mundurowe" ma na celu przybliżyć odbiorcom problematykę użycia lub wykorzystania środka przymusu bezpośredniego lub broni palnej przez służby mundurowe. W trakcie zajęć omówiono: katalog podmiotów kompetentnych do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej; katalog środków przymusu bezpośredniego; zasady oraz zakazy (podmiotowe i przedmiotowe) użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej; czynności przed oraz czynności po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej, jakie realizuje nie tylko podmiot uprawniony ale również i jego przełożeni oraz dyżurny a także sposób dokumentowania użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.

Literatura:

Akty prawne:

- ustawa z 6 czerwca 1997, kodeks karny, Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.

- ustawa z 14 maja 2013, o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, Dz. U. 2013, poz. 628 ze zm.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki ZALICZENIA:

DLA OSÓB UCZESZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA: (max 2 nieobecności uspr./nieusp.)

3 (dostateczny):

obecności

4 (dobry):

obecności

wyrecytować ,,prawo użycia broni”

5 (bardzo dobry):

obecności

wyrecytować ,,prawo użycia broni”

napisać krótki (max 3 strony esej)

DLA OSÓB, KTÓRE NIE CHODZĄ NA ZAJĘCIA:

* * Osoby mające WIĘCEJ NIŻ 2 NIEOBECNOŚCI NIEUSPRAWIEDLIWIONE – maksymalnie mogą mieć ocenę 3 (dostateczną)

3 (dostateczny) kumulatywnie:

opowiedzieć 4 płaszczyzny z zakresu Ś.P.B. i B.P.

wyrecytować ,,prawo użycia broni”

napisać krótki (max 3 strony esej)

* * Osoby mające WIĘCEJ NIŻ 2 NIEOBECNOŚCI USPRAWIEDLIWIONE – maksymalnie mogą mieć ocenę 4 (dobrą)

3 (dostateczny) kumulatywnie:

opowiedzieć 4 płaszczyzny z zakresu Ś.P.B. i B.P.

wyrecytować ,,prawo użycia broni”

4 (dobry) kumulatywnie:

opowiedzieć 4 płaszczyzny z zakresu Ś.P.B. i B.P.

wyrecytować ,,prawo użycia broni”

napisać 2 krótkie eseje (max 3 strony esej)

* SYTUACJE WYJĄTKOWE

można nie chodzić na zajęcia i mieć ocenę 5 (bardzo dobrą) na warunkach przewidzianych dla osób chodzących na zajęcia:

- przepisanie oceny;

- IOS/ITS i uzgodnienia indywidualne;

- tylko uzgodnienia indywidualne – z uwagi na ,,szczególną” sytuację życiową, zdrowotną itd

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Ziółkowska
Prowadzący grup: Agata Ziółkowska
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

przedmiot fakultatywny dla studentów prawa i administracji

Pełny opis:

1 – spotkanie techniczne;

2 - cz. 1 merytoryczna Ś.P.B – podstawowe pojęcia

3 – cz. 2 merytoryczna Ś.P.B. – podstawy faktyczne i podstawy prawne stosowania ś.p.b.

4 – cz. 3 merytoryczna Ś.P.B. – rodzaje ś.p.b.

5 – cz. 4 merytoryczna Ś.B.P. – podmioty stosujące ś.p.b./ wyłączenia podmiotowe

6 – cz. 5 merytoryczna Ś.B.P. – zakazy i zasady użycia lub wykorzystania ś.p.b.

7 – cz. 6 merytoryczna Ś.P.B. – czynności ,,przed” i ,,po” zastosowaniu ś.p.b.

8 – cz. 7 merytoryczna Ś.P.B./B.P. – notatka z użycia lub wykorzystania ś.p.b./ odp. karna za użycie lub wykorzystanie ś.p.b. użycie/wykorzystanie broni palnej

9 – cz. 8 merytoryczna B.P. – prawo użycia broni /odp. karna za niewłaściwe użycie broni

10 – zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

Akty prawne:

- ustawa z 6 czerwca 1997, kodeks karny, Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.

- ustawa z 14 maja 2013, o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, Dz. U. 2013, poz. 628 ze zm.

Uwagi:

studenci prawa i administracji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Ziółkowska
Prowadzący grup: Agata Ziółkowska
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

przedmiot fakultatywny dla studentów prawa i administracji

Pełny opis:

1 – spotkanie techniczne;

2 - cz. 1 merytoryczna Ś.P.B – podstawowe pojęcia

3 – cz. 2 merytoryczna Ś.P.B. – podstawy faktyczne i podstawy prawne stosowania ś.p.b.

4 – cz. 3 merytoryczna Ś.P.B. – rodzaje ś.p.b.

5 – cz. 4 merytoryczna Ś.B.P. – podmioty stosujące ś.p.b./ wyłączenia podmiotowe

6 – cz. 5 merytoryczna Ś.B.P. – zakazy i zasady użycia lub wykorzystania ś.p.b.

7 – cz. 6 merytoryczna Ś.P.B. – czynności ,,przed” i ,,po” zastosowaniu ś.p.b.

8 – cz. 7 merytoryczna Ś.P.B./B.P. – notatka z użycia lub wykorzystania ś.p.b./ odp. karna za użycie lub wykorzystanie ś.p.b. użycie/wykorzystanie broni palnej

9 – cz. 8 merytoryczna B.P. – prawo użycia broni /odp. karna za niewłaściwe użycie broni

10 – zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

Akty prawne:

- ustawa z 6 czerwca 1997, kodeks karny, Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.

- ustawa z 14 maja 2013, o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, Dz. U. 2013, poz. 628 ze zm.

Uwagi:

studenci prawa i administracji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Ziółkowska
Prowadzący grup: Agata Ziółkowska
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

przedmiot fakultatywny dla studentów prawa i administracji

Pełny opis:

1 – spotkanie techniczne;

2 - cz. 1 merytoryczna Ś.P.B – podstawowe pojęcia

3 – cz. 2 merytoryczna Ś.P.B. – podstawy faktyczne i podstawy prawne stosowania ś.p.b.

4 – cz. 3 merytoryczna Ś.P.B. – rodzaje ś.p.b.

5 – cz. 4 merytoryczna Ś.B.P. – podmioty stosujące ś.p.b./ wyłączenia podmiotowe

6 – cz. 5 merytoryczna Ś.B.P. – zakazy i zasady użycia lub wykorzystania ś.p.b.

7 – cz. 6 merytoryczna Ś.P.B. – czynności ,,przed” i ,,po” zastosowaniu ś.p.b.

8 – cz. 7 merytoryczna Ś.P.B./B.P. – notatka z użycia lub wykorzystania ś.p.b./ odp. karna za użycie lub wykorzystanie ś.p.b. użycie/wykorzystanie broni palnej

9 – cz. 8 merytoryczna B.P. – prawo użycia broni /odp. karna za niewłaściwe użycie broni

10 – zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

Akty prawne:

- ustawa z 6 czerwca 1997, kodeks karny, Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.

- ustawa z 14 maja 2013, o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, Dz. U. 2013, poz. 628 ze zm.

Uwagi:

studenci prawa i administracji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Ziółkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

przedmiot fakultatywny dla studentów prawa i administracji

Pełny opis:

1 – spotkanie techniczne;

2 - cz. 1 merytoryczna Ś.P.B – podstawowe pojęcia

3 – cz. 2 merytoryczna Ś.P.B. – podstawy faktyczne i podstawy prawne stosowania ś.p.b.

4 – cz. 3 merytoryczna Ś.P.B. – rodzaje ś.p.b.

5 – cz. 4 merytoryczna Ś.B.P. – podmioty stosujące ś.p.b./ wyłączenia podmiotowe

6 – cz. 5 merytoryczna Ś.B.P. – zakazy i zasady użycia lub wykorzystania ś.p.b.

7 – cz. 6 merytoryczna Ś.P.B. – czynności ,,przed” i ,,po” zastosowaniu ś.p.b.

8 – cz. 7 merytoryczna Ś.P.B./B.P. – notatka z użycia lub wykorzystania ś.p.b./ odp. karna za użycie lub wykorzystanie ś.p.b. użycie/wykorzystanie broni palnej

9 – cz. 8 merytoryczna B.P. – prawo użycia broni /odp. karna za niewłaściwe użycie broni

10 – zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

Akty prawne:

- ustawa z 6 czerwca 1997, kodeks karny, Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.

- ustawa z 14 maja 2013, o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, Dz. U. 2013, poz. 628 ze zm.

Uwagi:

studenci prawa i administracji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)