Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-SEM-5SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

20 ECTS łącznie= 500 godzin pracy studenta w tym:

10 pkt ECTS seminarium

5 pkt ECTS – egzamin dyplomowy

5 pkt ECTS - praca dyplomowa

W tym, ok.:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela:

60 godzin

- godziny kontaktowe z nauczycielem przy wyborze tematu pracy i w trakcie jej przygotowywania (w tym kontakt przez internet) - 120

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca

własna z literaturą przedmiotu: 120 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia

Przedmiotu (pisanie pracy): 180 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma pogłębioną wiedzę o języku prawnym i prawniczym odpowiadającym wybranej gałęzi i dyscyplinie prawa - K_W04


W2 - ma pogłębioną wiedzę o badaniach i analizach teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie wybranej gałęzi prawa, a także ma rozszerzoną wiedzę w szczególności o problemach badawczych, metodach i narzędziach badawczych dotyczących praktycznego funkcjonowania rozwiązań prawnych K_W06;


W3 - ma pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania różnych rodzajów instytucji publicznych w zakresie wybranej gałęzi prawa, a także rozszerzoną wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych instytucji administracyjnych, społeczno-politycznych oraz instytucji i organów Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych mających znaczenie dla wybranej gałęzi prawa, o zasadach i normach etycznych funkcjonujących w tych instytucjach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania K_W07;


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną uzyskaną w wybranej gałęzi prawa do analizowania konkretnych sprawi zjawisk o charakterze prawnym – K_U02


U2 - posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego

analizowania zjawisk społecznego wpływu instytucji wybranej gałęzi prawa – K_U08


U3 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień

ustnych w języku polskim, takich jak np. referaty, prezentacje

multimedialne – K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje samooceny własnych kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, ma świadomość możliwych ścieżek rozwoju zawodowego K_K01


K2 - potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, przygotować materiały do przygotowania pracy magisterskiej K_K03


K3 – potrafi działać w sposób innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania wyzwań zawodowych związanych z wybraną gałęzią prawa K_K07


Metody dydaktyczne:

Metoda seminaryjna i indywidualne konsultacje

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z metodologią

nauk prawnych, pogłębienie jego wiedzy w toku

przygotowywania pracy magisterskiej, która jest efektem

finalnym przedmiotu.

Pełny opis:

Semestr IX

1. Wsparcie w toku przygotowywania prac,

prezentacja zagadnień prac, omawianie zagadnień

egzaminacyjnych – 30 h

Semestr X

1. Prezentacja zagadnień poruszanych w pracach, konsultacje dotyczące problematyki prac, omawianie

zagadnień egzaminacyjnych –30 h

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1 A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin 2008

2. K. Kwaśniewska, Jak pisać prace dyplomowe. Wskazówki praktyczne, Bydgoszcz 2015

oraz literatura wskazana do wybranego tematu pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium na ocenę wystawione na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej oraz pracy na seminarium odzwierciedlającej opanowaną wiedzę, nabyte umiejętności i ukształtowane kompetencje społeczne, sprawdzane w formie: udziału w dyskusji, wygłoszonych referatów, rozwiązywanych kazusów.

Praca na seminarium – indywidualne kryteria ustala promotor pracy dyplomowej, prowadzący seminarium – K_W04, K_W06, K_W07, K_U02, K_U08, K_U10, K_K01, K_K03, K_K07

Praca dyplomowa

Kryteria oceny: K_W04, K_W06, K_W07

- czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule,

- ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez,

- merytoryczna ocena,

- czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie,

- charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł,

- ocena formalnej strony pracy,

- sposób wykorzystania pracy,

- inne uwagi.

Na podstawie tych kryteriów wystawiana ocena w skali:

ocena niedostateczna – ocena bardzo dobra.

Egzamin dyplomowy K_W01, K_W02, K_W03, K_W08

3 pytania, odpowiedź ustna. Student losuje zestaw trzech pytań

opartych na pytaniach otwartych obowiązujących na egzaminie na doradcę podatkowego, z których wybiera 2. Recenzent zadaje pytanie z problematyki pracy. Zasadniczym kryterium oceny jest poprawność merytoryczna odpowiedzi, dodatkowym kryterium jest poprawność językowa wypowiedzi.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Baranowska, Mirosław Bączyk, Kinga Bączyk-Rozwadowska, Agnieszka Bień-Kacała, Janusz Bojarski, Mateusz Brzeziński, Elżbieta Chilińska, Karol Dobrzeniecki, Bożena Gronowska, Danuta Janicka, Marek Kalinowski, Marcin Kałduński, Marcin Kilanowski, Marek Kolasiński, Violetta Konarska-Wrzosek, Milena Korycka-Zirk, Aleksandra Kustra-Rogatka, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Arkadiusz Lach, Jerzy Lachowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Marcelina Lech, Wojciech Morawski, Anna Moszyńska, Zbigniew Naworski, Henryk Nowicki, Paweł Nowicki, Tomasz Oczkowski, Jan Piątkowski, Bartosz Rakoczy, Piotr Rączka, Maciej Serowaniec, Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Zbigniew Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Baranowska, Mirosław Bączyk, Kinga Bączyk-Rozwadowska, Janusz Bojarski, Tomasz Brzezicki, Bożena Gronowska, Danuta Janicka, Tomasz Justyński, Marek Kalinowski, Marcin Kałduński, Marcin Kilanowski, Violetta Konarska-Wrzosek, Milena Korycka-Zirk, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Arkadiusz Lach, Jerzy Lachowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Wojciech Morawski, Anna Moszyńska, Henryk Nowicki, Paweł Nowicki, Tomasz Oczkowski, Jan Piątkowski, Bartosz Rakoczy, Piotr Rączka, Maciej Serowaniec, Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Anna Tarnowska, Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Zbigniew Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)