Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-SEMDYP-S1
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, administracja (s1)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe w czasie seminarium i konsultacje z nauczycielem - 105 godz.

Praca własna - zbieranie literatury i orzecznictwa, pisanie pracy, przygotowanie do egzaminu dyplomowego - 145 godz.

10 ECTS - 250 godzin = seminarium (6 pkt), praca dyplomowa (2 pkt), egzamin dyplomowy (2 pkt).

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - zaawansowana wiedza w zakresie języka prawnego i prawniczego odpowiadającego wybranej gałęzi i dyscyplinie prawa K_W04

W2 - zaawansowana wiedza o projektowaniu i prowadzeniu badań i analiz w zakresie administracji wiedza o problemach badawczych, metodach i narzędziach badawczych dotyczących praktycznego funkcjonowania rozwiązań prawnych K_W07

W3 - pogłębiona wiedza o normach i regulacjach prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania różnych rodzajów instytucji publicznych, innych instytucji administracyjnych, społeczno-politycznych oraz instytucji i organów Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, o zasadach i normach etycznych funkcjonujących w tych instytucjach K_W08


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej do analizowania konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym K_U02

U2 - pogłębiona umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, takich jak np. referaty, prezentacje multimedialne K_U10

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności, umiejętność dokonania samooceny własnych kwalifikacji, umiejętność doskonalenia umiejętności, świadomość możliwych ścieżek rozwoju zawodowego K_K01

K2 - umiejętność organizowania swojego stanowiska pracy, zebrania materiałów do przygotowania pracy magisterskiej K_K02

K3 - umiejętność działania w sposób innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania wyzwań zawodowych związanych z wybraną gałęzią prawa K_K05


Metody dydaktyczne:

Metoda seminaryjna

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z metodologią nauk prawnych, pogłębienie jego wiedzy w toku przygotowywania pracy dyplomowej, która jest efektem finalnym przedmiotu i zdania egzaminu dyplomowego.

Pełny opis:

Semestr V

Zagadnienia wprowadzające, metodologia pracy,

wybór obszarów zainteresowań, wybór obszarów zainteresowań, analiza wybranych problemów prawnych.

Semestr VI

Wsparcie w toku przygotowywania prac, prezentacja zagadnień prac, konsultacje dotyczące problematyki prac, omawianie zagadnień egzaminacyjnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1 A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin 2008

2. K. Kwaśniewska, Jak pisać prace dyplomowe. Wskazówki praktyczne, Bydgoszcz 2015

oraz literatura wskazana do wybranego tematu pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium na ocenę wystawione na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej oraz pracy na seminarium odzwierciedlającej opanowaną wiedzę, nabyte umiejętności i ukształtowane kompetencje społeczne, sprawdzane w formie: udziału w dyskusji, wygłoszonych referatów, rozwiązywanych kazusów.

Praca na seminarium – indywidualne kryteria ustala promotor pracy dyplomowej, prowadzący seminarium – W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2, K3

Praca dyplomowa

Kryteria oceny: – W1, W2, W3

- czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule,

- ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez,

- merytoryczna ocena,

- czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie,

- charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł,

- ocena formalnej strony pracy,

- sposób wykorzystania pracy,

- inne uwagi.

Na podstawie tych kryteriów wystawiana ocena w skali:

ocena niedostateczna – ocena bardzo dobra.

Egzamin dyplomowy – W1, W2, W3

3 pytania, odpowiedź ustna. Student losuje zestaw trzech pytań

opartych na pytaniach otwartych obowiązujących na egzaminie na doradcę podatkowego, z których wybiera 2. Recenzent zadaje pytanie z problematyki pracy. Zasadniczym kryterium oceny jest poprawność merytoryczna odpowiedzi, dodatkowym kryterium jest poprawność językowa wypowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Berent, Tomasz Brzezicki, Piotr Chrzczonowicz, Natalia Daśko, Anna Frydrych-Depka, Tomasz Jasiakiewicz, Julia Kapelańska-Pręgowska, Marcin Kilanowski, Krzysztof Kucharski, Tomasz Kucharski, Anna Napiórkowska, Paweł Nowicki, Ewa Prejs, Karolina Rokicka-Murszewska, Beata Rutkowska, Piotr Sadowski, Maciej Serowaniec, Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Małgorzata Szalewska, Wojciech Włoch, Iwona Wróblewska, Agata Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Berent, Bartłomiej Chludziński, Piotr Chrzczonowicz, Marcin Drewek, Jagoda Jaskulska, Ewa Kabza, Julia Kapelańska-Pręgowska, Marcin Kilanowski, Tomasz Kucharski, Łukasz Maszewski, Anna Napiórkowska, Paweł Nowicki, Ewa Prejs, Karolina Rokicka-Murszewska, Beata Rutkowska, Piotr Sadowski, Aleksandra Sikorska-Lewandowska, Leszek Stępka, Wojciech Włoch, Michał Ziemiak, Agata Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Berent, Piotr Chrzczonowicz, Marcin Drewek, Jagoda Jaskulska, Ewa Kabza, Julia Kapelańska-Pręgowska, Krzysztof Kucharski, Tomasz Kucharski, Łukasz Maszewski, Anna Napiórkowska, Paweł Nowicki, Karolina Rokicka-Murszewska, Beata Rutkowska, Piotr Sadowski, Aleksandra Sikorska-Lewandowska, Leszek Stępka, Anna Tarnowska, Wojciech Włoch, Michał Ziemiak, Agata Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: Bartłomiej Chludziński, Natalia Daśko, Marcin Drewek, Jagoda Jaskulska, Michał Leciak, Michał Marszelewski, Łukasz Maszewski, Anna Napiórkowska, Karolina Rokicka-Murszewska, Beata Rutkowska, Michał Ziemiak, Agata Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)