Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

System ochrony prawnej w UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-SYS_OCHR-N2
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: System ochrony prawnej w UE
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, administracja (n2)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

4 punkty ETCS, czyli 100 godzin, z czego:

- godziny kontaktowe - 27 godzin wykład, 15 godzin konsultacje z nauczycielem

- pozostały nakład pracy studenta powinien być wykorzystany na przygotowanie się i przystąpienie do zaliczenia (analiza orzecznictwa wskazanego podczas wykładu, zapoznanie się z literaturą przedmiotu) - 58 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - pogłębiona wiedza o terminologii stosowanej w Traktatach o Unii Europejskiej i o funkcjonowaniu Unii Europejskiej K_W02

W2 - pogłębiona wiedza o formach i sposobach dochodzenia roszczeń opartych na prawie europejskim K_W03

W3 - pogłębiona wiedza o systemie ochrony prawnej UE oraz jego oddziaływaniu na uprawnienia jednostek K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność dobierania środków i metod pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych K_U03

U2 - umiejętność obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat stosowania prawa europejskiego przed sądami europejskimi i krajowymi przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia ochrony praw jednostek K_U05

U3 - umiejętność wyboru i zastosowania właściwych dla danego roszczenia sposobów postępowania K_U07

U4 - umiejętność doskonalenia nabytej wiedzy, poszerzania jej o wymiar interdyscyplinarny, wyznaczania kierunków własnego rozwoju K_U13

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, świadomość znaczenia wiedzy eksperckiej K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest problematyce ochrony, gwarantowanych prawem Unii Europejskiej, praw jednostek w porządku prawnym Unii Europejskiej oraz Polski. Studenci uzyskają wiedzę o unijnych standardach materialnych i proceduralnych. Szczególna uwaga poświęcona jest kwestii praktycznej możliwości wykorzystania prawa Unii Europejskiej do ochrony polskich podmiotów. Wykład eksponuje zarówno rolę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i organów krajowych państw członkowskich w zapewnieniu skuteczności prawa Unii. Ze względu na różnice programowe na wcześniejszych etapach kształcenia, konieczne jest solidne, kilkugodzinne ogólne wprowadzenie do tematyki.

Pełny opis:

1.Zagadnienia wprowadzające - 4 godz.

1.1.Przyczyny integracji europejskiej,

1.2.UE a procesy globalizacyjne,

1.3Koncepcje integracji europejskiej,

1.4.Przebieg procesów integracyjnych

2.Ochrona podmiotów europejskich przez instytucje UE w relacjach międzynarodowych – 1 godz.

2.Zarys systemu instytucjonalnego UE – 1 godz.

3.Jurysdykcja sporna TSUE – 1 godz.

4.Jurysdykcja niesporna TSUE na tle polskich procedur sądowych – 3 godz.

5.Źródła i podstawowe zasady prawa UE – 3 godz.

6.Ochrona praw jednostki w systemach prawnych Unii Europejskiej i Rady Europy – 2 godz.

7.Odpowiedzialność Państwa Członkowskiego za naruszenie praw podstawowych i reguł praworządności w systemie prawnym UE na podstawie art. 7 TUE – 1 godz.

8.Kompetencje Unii Europejskiej do ingerowania w problematykę ochrony wybranych praw podstawowych – 6 godz.

10.Ochrona poszkodowanych naruszeniami unijnego prawa konkurencji – 3 godz.

9.Ochrona, gwarantowanych przez prawo UE, zbiorowych interesów konsumentów w polskim systemie prawnym - 1 godz.

11.Ochrona praw jednostek przez unijne regulacje sektorowe - 1 godz.

Literatura:

Podstawowym źródłem informacji są regulacje prawne odnoszące się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Składają się na nie regulacje traktatowe - Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej .

Ponadto, Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dołączonego do TUE i TFUE w formie protokołu.

Bogatym źródłem wiedzy jest orzecznictwo TSUE. Najnowsze wyroki zamieszczane są na stronie internetowej TSUE (strona curia), starsze na stronie euro-lex.

Godne uwagi są również opinie rzeczników generalnych wydawane w poszczególnych sprawach, również zamieszczone na powyższych stronach.

Na stronie TSUE curia zawarte są też szczegółowe informacje na temat składu i organizacji omawianej instytucji, terminarza oraz praktyczne instrukcje dla pełnomocników stron w postępowaniach przed TS oraz Sądem i informacja dla sądów krajowych na temat składania wniosków o wydanie orzeczenia wstępnego przez TS.

Zarys prawa swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, red. M.K. Kolasiński, Toruń 2013, TNOiK

M. Kolasiński, Zarys prawa antymonopolowego UE na tle prawa Stanów Zjednoczonych i Polski, Toruń 2012, TNOiK

J. Galster (red.), Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Toruń 2010, TNOiK

A.Wyrozumska "System ochrony prawnej w Unii Europejskiej" [w:] "Ustrój Unii Europejskiej", red. J. Barcz, Wydanie 2, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedzę Studenta weryfikuje kolokwium pisemne o charakterze opisowym (trzy pytania dotyczące zagadnień objętych wykładem).

Przy ocenie wiedzy Studentów uwzględniona może zostać również ich aktywność i wiedza, zaprezentowane w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kałduński
Prowadzący grup: Marcin Kałduński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jachimowicz
Prowadzący grup: Katarzyna Jachimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kałduński, Marek Kolasiński
Prowadzący grup: Marcin Kałduński, Marek Kolasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kałduński, Marek Kolasiński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)