Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-TECH_INF-S1
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, administracja (s1)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta – godzin łącznie 50 w tym:


1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli 45:


- godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla przedmiotu - 30,

- konsultacje 15


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta 5:Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - zaawansowana wiedza dotycząca podstawowych baz informacji prawnej, internetowych systemów aktów prawnych, rejestrów publicznych, źródeł poznania orzeczeń – K_W01

W2 - zaawansowana wiedza o zasadach działania elektronicznego sądu K_W02

W3 - zaawansowana wiedza w zakresie przygotowywania prezentacji multimedialnych, zaawansowana wiedza z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych K_W06

W4 - zaawansowana wiedza o pojęciach z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz własności przemysłowej K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy teoretycznej do unikania zagrożeń związanych z cyberprzestępczością – K_U02

U2 - umiejętność biegłego posługiwania się bazami informacji prawnej i internetowymi systemami aktów prawnych w celu rozstrzygania konkretnych spraw – K_U05

U3 - umiejętność przygotowania prezentacji, w tym prezentacji multimedialnych K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - umiejętność właściwego przygotowania się do pracy prawniczej wykorzystując istniejące narzędzia informatyczne K_K02

K2 - umiejętność myślenia i działania w sposób innowacyjny K_K05

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia praktyczne z elementami konwersatorium

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności dotyczącej technik informatycznych koniecznych w pracy prawnika i poznanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci. Dotyczą one przede wszystkim wiedzy na temat systemów komputerowych i pakietów oprogramowania oraz umiejętności ich zastosowania, znajomości baz informacji prawnej i umiejętności ich wykorzystywania oraz wypracowania umiejętności doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do realizacji własnych zadań. W trakcie zajęć studenci poznają też sposoby wdrażania technologii informatyczno-telekomunikacyjnych w sądach i administracji publicznej. Część zajęć poświęcona jest także na nabycie teoretycznej i praktycznej znajomości zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania sieci w tym ochrony danych osobowych oraz ochrony praw własności intelektualnej a także dostępu do informacji publicznej.

Pełny opis:

1. Omówienie zasad zaliczenia zajęć – 0,5 godz.

2. Korzystanie z USOSa oraz platform Moodle i MS TEams – 2 godz.

3. Bazy informacji prawnej: LEX, LEGALIS, LEX POLONICA – 4 godz.

4. Publikacja aktów prawnych, dzienniki urzędowe (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, dzienniki resortowe i wojewódzkie, Dziennik Urzędowy UE) – 1 godz.

5. Internetowy system aktów prawnych Sejmu RP, Działalność Rządowego Centrum Legislacji, Prace Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (przebieg procesu legislacyjnego – bazy wiedzy) – 2 godz.

6. Rejestry publiczne prowadzone w formie elektronicznej (Krajowy Rejestr Sądowy, Krajowy Rejestr Karny, Rejestr Zastawów, Nowa księga wieczysta, lista sądów powszechnych, Tłumacze przysięgli, Lista komorników sądowych, Lista osób posiadających licencję syndyka) – 1,5 godz.

7. Źródła poznania orzeczeń (urzędowe zbiory oraz elektroniczne bazy: Sądu Najwyższego, Trybunały Konstytucyjnego, sądów administracyjnych, sądów powszechnych, Trybunału Sprawiedliwości UE, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) – 2 godz.

8. Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej (dokumenty Komisji, Rady, Parlamentu, Eurlex) – 2 godz.

9. Bazy danych czasopism prawniczych i interpretacji urzędowych – 1 godz.

10. Zagraniczne bazy prawnicze (akty prawne, orzeczenia, czasopisma-Bailii, Findlaw i inne) – 2 godz.

11. Podpis elektroniczny, jego rodzaje i znaczenie prawne – 1 godz.

12. E-PUAP jako wdrożenie technologii informatycznych w administracji – 1 godz.

13. Ochrona danych osobowych w Internecie (aspekty techniczne, ustawa o ochronie danych osobowych, przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, karnoprawna ochrona danych osobowych) – 2 godz.

14. Ochrona praw własności intelektualnej (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przykłady naruszeń praw własności intelektualnej w Internecie i przy pisaniu prac zaliczeniowych oraz licencjackich i magisterskich, karnoprawna ochrona praw własności intelektualnej) – 4 godz.

15. Prawne aspekty bezpiecznego korzystania z Internetu i bezpieczeństwo systemów informatycznych (wybrane zagadnienia z zakresu przestępstw komputerowych, np. hacking, cyberstalking, naruszenie tajemnicy korespondencji) – 3 godz.

16. Dostęp do informacji publicznej – Biuletyn Informacji Publicznej, zasady dostępu do informacji publicznej – 1 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Burdziak i in., Technologia informacyjna dla prawników, Uniwersytet Wrocławski, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/36856.

2. W. Wiewiórkowski, G. Wierczyński, Informatyka prawnicza. Warszawa 2016.

3. A. Krasuski, Dane osobowe w obrocie tradycyjnym i elektronicznym : praktyczne problemy, Warszawa 2012.

4. A. Adamski, Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000.

5. G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniającą:

1. F. Radoniewicz, Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym, Warszawa 2015.

2. A. Lach, Karnoprawna reakcja na zjawisko kradzieży tożsamości, Warszawa 2015.

4. M. Kowalczuk-Szymańska, O. Sztejnert-Roszak, Naruszenia praw autorskich w Internecie. Aspekty prawne i procedury dochodzenia roszczeń, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikowane efekty kształcenia: W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, K1, K2

Ocena ciągła indywidualnej pracy studentów z zakresu

- Systemów Informacji Prawnej,

- Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP,

- Baz orzeczeń poznania orzeczeń sadowych,

- Biuletynu informacji publicznej

- Baz interpretacji urzędowych

- EPUAPu

Ocena bardzo dobra – student w sposób pełny, swobodnie i samodzielnie wykonuje zadane ćwiczenia,

Ocena dobra – student wykonuje zadane ćwiczenia w sposób wymagający uzupełnień ze strony prowadzącego,

Ocena dostateczna – student wykonuje zadane ćwiczenia przy koniecznej kontroli i uwagach prowadzącego zajęcia,

Ocena niedostateczna – student nie wykonuje zadanych ćwiczeń mimo uzupełnień, kontroli i uwag prowadzącego.

Test pisemny z zakresu:

- ochrony danych osobowych w Internecie,

- ochrony praw własności intelektualnej w Internecie,

- bezpiecznego korzystania z Internetu i bezpieczeństwa systemów informatycznych,

- dostępu do informacji publicznej

- podpisu elektronicznego

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kuczyński
Prowadzący grup: Marcin Berent, Piotr Chrzczonowicz, Natalia Daśko, Zbigniew Filipiak, Tomasz Kuczyński, Michał Marszelewski, Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, Paweł Raźny, Piotr Sadowski, Anna Tarnowska, Magdalena Warzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kuczyński
Prowadzący grup: Marcin Berent, Piotr Chrzczonowicz, Zbigniew Filipiak, Tomasz Kuczyński, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Michał Marszelewski, Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, Paweł Raźny, Piotr Sadowski, Leszek Stępka, Magdalena Warzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kuczyński
Prowadzący grup: Marcin Berent, Natalia Daśko, Zbigniew Filipiak, Julia Kapelańska-Pręgowska, Natalia Karczewska-Kamińska, Tomasz Kuczyński, Michał Marszelewski, Arnold Pustkowski, Paweł Raźny, Piotr Sadowski, Anna Tarnowska, Agata Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kuczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)