Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-TECH_INF-SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta – godzin łącznie 50 w tym:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli 30:

- godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu)

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta 10:

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć,

- wymagane powtórzenie materiału

- czytanie literatury

- kontakt z wykładowcą

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach) 10


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie przygotowywania prezentacji multimedialnych – K_W01

W2: Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą podstawowych baz informacji prawnej, internetowych systemów aktów prawnych, rejestrów publicznych, źródeł poznania orzeczeń – K_W01

W3: Student zna i rozumie zasady działania elektronicznego sądu – K_W02

W4: Student zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz własności przemysłowej – K_W09

W5: Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych– K_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student posiada umiejętności z zakresu przygotowania prezentacji – K_U10

U2: Student potrafi biegle posługiwać się bazami informacji prawnej i internetowymi systemami aktów prawnych w celu rozstrzygania konkretnych spraw – K_U05

U3: Student potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną do unikania zagrożeń związanych z cyberprzestępczością – K_U02Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi właściwie przygotować się do pracy prawniczej wykorzystując istniejące narzędzia informatyczne – K_K03

K2: Student potrafi myśleć i działań w sposób innowacyjny – K_K07Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia praktyczne z elementami konwersatorium

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności dotyczącej technik informatycznych koniecznych w pracy prawnika i poznanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci. Dotyczą one przede wszystkim wiedzy na temat systemów komputerowych i pakietów oprogramowania oraz umiejętności ich zastosowania, znajomości baz informacji prawnej i umiejętności ich wykorzystywania oraz wypracowania umiejętności doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do realizacji własnych zadań. W trakcie zajęć studenci poznają też sposoby wdrażania technologii informatyczno-telekomunikacyjnych w sądach i administracji publicznej. Część zajęć poświęcona jest także na nabycie teoretycznej i praktycznej znajomości zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania sieci w tym ochrony danych osobowych oraz ochrony praw własności intelektualnej a także dostępu do informacji publicznej.

Pełny opis:

1. Omówienie zasad zaliczenia zajęć, wprowadzenie do technologii informacyjnych i informatyki prawniczej, podstawowe pojęcia– 1 godz.

2. Korzystanie z platformy Moodle – 1 godz.

3. Grafika prezentacyjna i multimedia, zasady przygotowywania prezentacji – 2 godz.

4. Bazy informacji prawnej: LEX, LEGALIS, LEX POLONICA – 3 godz.

5. Publikacja aktów prawnych, dzienniki urzędowe (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, dzienniki resortowe i wojewódzkie, Dziennik Urzędowy UE) – 1 godz.

6. Internetowy system aktów prawnych Sejmu RP, Działalność Rządowego Centrum Legislacji, Prace Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (przebieg procesu legislacyjnego – bazy wiedzy) – 2 godz.

7. Rejestry publiczne prowadzone w formie elektronicznej (Krajowy Rejestr Sądowy, Krajowy Rejestr Karny, Rejestr Zastawów, Nowa księga wieczysta, lista sądów powszechnych, Tłumacze przysięgli, Lista komorników sądowych, Lista osób posiadających licencję syndyka) – 1 godz.

8. Źródła poznania orzeczeń (urzędowe zbiory oraz elektroniczne bazy: Sądu Najwyższego, Trybunały Konstytucyjnego, sądów administracyjnych, sądów powszechnych, Trybunału Sprawiedliwości UE, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) – 2 godz.

9. Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej (dokumenty Komisji, Rady, Parlamentu, Eurlex) – 2 godz.

10. Bazy danych czasopism prawniczych i interpretacji urzędowych – 1 godz.

11. Zagraniczne bazy prawnicze (akty prawne, orzeczenia, czasopisma-Bailii, Findlaw i inne) – 2 godz.

12. Podpis elektroniczny, jego rodzaje i znaczenie prawne – 1 godz.

13. E-PUAP jako wdrożenie technologii informatycznych w administracji – 1 godz.

14. Ochrona danych osobowych w Internecie (aspekty techniczne, ustawa o ochronie danych osobowych, przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, karnoprawna ochrona danych osobowych) – 2 godz.

15. Ochrona praw własności intelektualnej (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przykłady naruszeń praw własności intelektualnej w Internecie i przy pisaniu prac zaliczeniowych oraz licencjackich i magisterskich, karnoprawna ochrona praw własności intelektualnej) – 4 godz.

16. Prawne aspekty bezpiecznego korzystania z Internetu i bezpieczeństwo systemów informatycznych (wybrane zagadnienia z zakresu przestępstw komputerowych, np. hacking, cyberstalking, naruszenie tajemnicy korespondencji) – 3 godz.

17. Dostęp do informacji publicznej – Biuletyn Informacji Publicznej, zasady dostępu do informacji publicznej – 1 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Burdziak i in., Technologia informacyjna dla prawników, Uniwersytet Wrocławski, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/36856.

2. W. Wiewiórkowski, G. Wierczyński, Informatyka prawnicza. Warszawa 2016.

3. A. Krasuski, Dane osobowe w obrocie tradycyjnym i elektronicznym : praktyczne problemy, Warszawa 2012.

4. A. Adamski, Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000.

5. G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniającą:

1. F. Radoniewicz, Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym, Warszawa 2015.

2. A. Lach, Karnoprawna reakcja na zjawisko kradzieży tożsamości, Warszawa 2015.

4. M. Kowalczuk-Szymańska, O. Sztejnert-Roszak, Naruszenia praw autorskich w Internecie. Aspekty prawne i procedury dochodzenia roszczeń, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikowane efekty kształcenia: K_W01, K_W02, K_W06, K_W09, K_U02, K_U05, K_U10, K_K03, K_K07

Ocena ciągła indywidualnej pracy studentów z zakresu podstaw grafiki prezentacyjnej i multimediów, baz informacji prawnej, Internetowego systemu aktów prawnych Sejmu RP, rejestrów publicznych prowadzonych w formie elektronicznej, źródeł poznania orzeczeń, dostępu do aktów prawnych Unii Europejskiej, e-sądu oraz E-PUAP.

Ocena bardzo dobra – student w sposób pełny, swobodnie i samodzielnie wykonuje zadane ćwiczenia,

Ocena dobra – student wykonuje zadane ćwiczenia w sposób wymagający uzupełnień ze strony prowadzącego,

Ocena dostateczna – student wykonuje zadane ćwiczenia przy koniecznej kontroli i uwagach prowadzącego zajęcia,

Ocena niedostateczna – student nie wykonuje zadanych ćwiczeń mimo uzupełnień, kontroli i uwag prowadzącego.

Sprawdzian pisemny z zakresu ochrony danych osobowych w Internecie, ochrony praw własności intelektualnej w Internecie, bezpiecznego korzystania z Internetu i bezpieczeństwa systemów informatycznych, dostępu do informacji publicznej i podpisu elektronicznego, sprawdzian złożony z 5 pytań testowych i 1 pytania otwartego, 1 pytanie testowe max. 1 pkt, 1 pytanie otwarte max 3 pkt

ndst – 0-3 pkt

dst – 4 pkt (50 %)

dst plus – 5 pkt (63 %)

db 6 pkt (75 %)

db plus - 7 pkt (88%)

bdb – 8 pkt (100%)

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)