Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ustrój samorządu terytorialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-UST-S1
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ustrój samorządu terytorialnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do stypendium naukowego - WPiA
Przedmioty obowiązkowe, administracja (s1)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie części ogólnej prawa administracyjnego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka uzyskuje za zaliczenie zajęć 6 pkt ECTS, co odpowiada nakładowi ok. 150 godzin pracy, z czego:

- udział w wykładach, ćwiczeniach i konsultacje z osobą prowadzącą (75 h)

- bieżące przygotowanie się do zajęć, wykonanie prac domowych i poleceń prowadzącego, praca własna z literaturą przedmiotu, przygotowanie się do końcowego zaliczenia przedmiotu (75 h)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - zaawansowana wiedza na temat charakteru ustrojowego prawa samorządu terytorialnego oraz zasadniczego znaczenia tej materii dla administracji publicznej K_W01

W2 - zaawansowana wiedza o konstrukcji, strukturze i instytucjach ustrojowego prawa samorządu terytorialnego, a w szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji K_W02

W3 - zaawansowana wiedza o stosunkach prawnych zachodzących między podmiotami samorządu terytorialnego (w tym o zasadach ich nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania) w układzie zewnętrznym i wewnętrznym, w skali państwowej i międzynarodowej K_W03

W4 - zaawansowana wiedza o technikach i narzędziach informatycznych pozyskiwania danych o obowiązujących przepisach ustrojowego prawa samorządu terytorialnego, jak również o orzecznictwie i glosach do nich, które pozwalają opisywać oraz wyjaśniać różne sytuacje faktyczne i prawne z tego zakresu K_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność prawidłowej interpretacji zjawisk prawnych dotyczące ustroju samorządu terytorialnego K_U01

U2 - umiejętność prawidłowego stosowania przepisów prawnych w celu rozstrzygania ustrojowych dylematów samorządu terytorialnego na gruncie konkretnych spraw administracyjnych K_U05

U3 - umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-prawnego oddziaływania instytucji ustrojowego prawa samorządu terytorialnego na funkcjonowanie społeczeństwa oraz społecznie służebnego charakteru tych instytucji K_U08

U4 - umiejętność aktywnego uczestnictwa w pracach jednostek samorządu terytorialnego, w urzędach administracji samorządowej lub innych instytucjach samorządowych K_U12Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności z zakresu ustroju samorządu terytorialnego K_K01

K2 - umiejętność współdziałania w przygotowaniu projektów społecznych uwzględniając ustrojowe aspekty samorządu terytorialnego K_K04


Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny (konwencjonalny), analiza przypadków ( opis sytuacyjny), wykład problemowy.

Metody poszukujące: projekt, dyskusje w grupach, prezentacje, referaty.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych dotyczących samorządu terytorialnego, jak również zapoznanie ich z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianej problematyki samorządu terytorialnego.

Ćwiczenia mają charakter komplementarny do prowadzonego wykładu. Ich celem jest przedstawienie studentom praktycznych aspektów podstawowych instytucji samorządowych. Ponadto celem ćwiczeń jest omówienie wybranych instytucji ustrojowych związanych z działalnością samorządu terytorialnego, np. regionalnych izb obrachunkowych, samorządowych kolegiów odwoławczych.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu z Ustroju samorządu terytorialnego są wskazane poniżej zagadnienia.

1. Pojęcie decentralizacji, samorządu i samorządu terytorialnego (rodzaje samorządu, modele samorządu terytorialnego) (5 godz.)

2. Gmina, powiat, województwo - ich charakter prawny (pojęcie, członkostwo we wspólnocie samorządowej, osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego – j.s.t., samodzielność j.s.t. i ich ochrona, tworzenie, znoszenie, łączenie j.s.t. oraz ustalanie ich granic) (4 godz.)

3. Zadania j.s.t. i środki ich realizacji (2godz.)

4. Ustrój jednostek samorządu terytorialnego (15 godz.)

5. Nadzór nad działalnością komunalną (4 godz.)

Ćwiczenia poświęcone są poniżej wskazanym zagadnieniom.

1. Przepisy stanowione przez organy j.s.t. (3 g)

2. Bezpośrednie uprawnienia mieszkańców j.s.t. (wybory, referendum, konsultacje)

3. Status prawny radnego (2 g)

4. Mienie komunalne i komunalna gospodarka finansowa (2 g)

5. Związki i porozumienia komunalne (2 g)

6. Samorządowe kolegia odwoławcze (2 g)

7. Regionalne izby obrachunkowe (2 g)

8. Ustrój miasta stołecznego Warszawy (2 g)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2013,

E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, wyd. 10, Toruń 2018.

Literatura uzupełniająca:

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, wyd. 6, Warszawa 2016,

B. Dolnicki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2018,

B. Dolnicki (red.), Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2018,

I. Lipowicz, Samorząd terytorialny XXI wieku, Warszawa 2019.

Metody i kryteria oceniania:

1. Egzamin składa się z od 3 – 5 pytań opisowych, ocenianych w skali 2-5. Zaliczenie egzaminu wymaga uzyskania ocen pozytywnych z odpowiedzi na większość pytań.

Ocena końcowa po spełnieniu powyższych warunków jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen, przy założeniu, że odpowiedzi na poszczególne pytania oceniane są następująco:

bdb - wyczerpująca odpowiedź na pytanie;

db - odpowiedź zawierająca wszystkie istotne elementy z drobnymi uchybieniami;

dst - odpowiedź zawierająca podstawowe elementy charakteryzujące omawianą instytucję.

W przypadku wyliczeń ocena jest uzależniona od liczby wskazania prawidłowych elementów w stosunku do pełnego ich katalogu.

2. Egzamin testowy (w szczególnych przypadkach, np. zagrożenia epidemicznego)

- 20-30 pytań, czas od 30-40sekund na odpowiedź;

- ocena dst – minimum 55% prawidłowych odpowiedzi;

- dst+ - 66-75%;

- db – 76-85%;

- db+ - 86-95%;

- bdb – od 95%.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę, którą student uzyskuje na podstawie aktywności na zajęciach (przygotowane wystąpienia i udział w dyskusji), wykonanych ćwiczeń (kazusów), okresowych prac kontrolnych (sprawdzianów wiedzy), odpowiedzi ustnych, przygotowanych pism procesowych.

Kryteria oceniana: student musi zaliczyć wszystkie wyżej wskazane formy oceny wiedzy na minimum 60 % punktów oraz przygotować wszystkie wskazane przez prowadzącego formy zadaniowe.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: Piotr Rączka, Dominika Zawacka-Klonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych dotyczących samorządu terytorialnego, jak również zapoznanie ich z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianej problematyki samorządu terytorialnego.

Ćwiczenia mają charakter komplementarny do prowadzonego wykładu. Ich celem jest przedstawienie studentom praktycznych aspektów podstawowych instytucji samorządowych. Ponadto celem ćwiczeń jest omówienie wybranych instytucji ustrojowych związanych z działalnością samorządu terytorialnego, np. regionalnych izb obrachunkowych, samorządowych kolegiów odwoławczych.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu z Ustroju samorządu terytorialnego są wskazane poniżej zagadnienia.

1. Pojęcie decentralizacji, samorządu i samorządu terytorialnego (rodzaje samorządu, modele samorządu terytorialnego) (5 godz.)

2. Gmina, powiat, województwo - ich charakter prawny (pojęcie, członkostwo we wspólnocie samorządowej, osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego – j.s.t., samodzielność j.s.t. i ich ochrona, tworzenie, znoszenie, łączenie j.s.t. oraz ustalanie ich granic) (4 godz.)

3. Zadania j.s.t. i środki ich realizacji (2godz.)

4. Ustrój jednostek samorządu terytorialnego (15 godz.)

5. Nadzór nad działalnością komunalną (4 godz.)

Ćwiczenia poświęcone są poniżej wskazanym zagadnieniom.

1. Przepisy stanowione przez organy j.s.t. (3 g)

2. Bezpośrednie uprawnienia mieszkańców j.s.t. (wybory, referendum, konsultacje)

3. Status prawny radnego (2 g)

4. Mienie komunalne i komunalna gospodarka finansowa (2 g)

5. Związki i porozumienia komunalne (2 g)

6. Samorządowe kolegia odwoławcze (2 g)

7. Regionalne izby obrachunkowe (2 g)

8. Ustrój miasta stołecznego Warszawy (2 g)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2013.

Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015.

E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

Literatura uzupełniająca:

Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Kraków 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: Piotr Rączka, Jakub Zemła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych dotyczących samorządu terytorialnego, jak również zapoznanie ich z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianej problematyki samorządu terytorialnego.

Ćwiczenia mają charakter komplementarny do prowadzonego wykładu. Ich celem jest przedstawienie studentom praktycznych aspektów podstawowych instytucji samorządowych. Ponadto celem ćwiczeń jest omówienie wybranych instytucji ustrojowych związanych z działalnością samorządu terytorialnego, np. regionalnych izb obrachunkowych, samorządowych kolegiów odwoławczych.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu z Ustroju samorządu terytorialnego są wskazane poniżej zagadnienia.

1. Pojęcie decentralizacji, samorządu i samorządu terytorialnego (rodzaje samorządu, modele samorządu terytorialnego) (5 godz.)

2. Gmina, powiat, województwo - ich charakter prawny (pojęcie, członkostwo we wspólnocie samorządowej, osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego – j.s.t., samodzielność j.s.t. i ich ochrona, tworzenie, znoszenie, łączenie j.s.t. oraz ustalanie ich granic) (4 godz.)

3. Zadania j.s.t. i środki ich realizacji (2godz.)

4. Ustrój jednostek samorządu terytorialnego (15 godz.)

5. Nadzór nad działalnością komunalną (4 godz.)

Ćwiczenia poświęcone są poniżej wskazanym zagadnieniom.

1. Przepisy stanowione przez organy j.s.t. (3 g)

2. Bezpośrednie uprawnienia mieszkańców j.s.t. (wybory, referendum, konsultacje)

3. Status prawny radnego (2 g)

4. Mienie komunalne i komunalna gospodarka finansowa (2 g)

5. Związki i porozumienia komunalne (2 g)

6. Samorządowe kolegia odwoławcze (2 g)

7. Regionalne izby obrachunkowe (2 g)

8. Ustrój miasta stołecznego Warszawy (2 g)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2013.

Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015.

E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

Literatura uzupełniająca:

Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Kraków 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: Piotr Rączka, Dominika Zawacka-Klonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych dotyczących samorządu terytorialnego, jak również zapoznanie ich z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianej problematyki samorządu terytorialnego.

Ćwiczenia mają charakter komplementarny do prowadzonego wykładu. Ich celem jest przedstawienie studentom praktycznych aspektów podstawowych instytucji samorządowych. Ponadto celem ćwiczeń jest omówienie wybranych instytucji ustrojowych związanych z działalnością samorządu terytorialnego, np. regionalnych izb obrachunkowych, samorządowych kolegiów odwoławczych.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu z Ustroju samorządu terytorialnego są wskazane poniżej zagadnienia.

1. Pojęcie decentralizacji, samorządu i samorządu terytorialnego (rodzaje samorządu, modele samorządu terytorialnego) (5 godz.)

2. Gmina, powiat, województwo - ich charakter prawny (pojęcie, członkostwo we wspólnocie samorządowej, osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego – j.s.t., samodzielność j.s.t. i ich ochrona, tworzenie, znoszenie, łączenie j.s.t. oraz ustalanie ich granic) (4 godz.)

3. Zadania j.s.t. i środki ich realizacji (2godz.)

4. Ustrój jednostek samorządu terytorialnego (15 godz.)

5. Nadzór nad działalnością komunalną (4 godz.)

Ćwiczenia poświęcone są poniżej wskazanym zagadnieniom.

1. Przepisy stanowione przez organy j.s.t. (3 g)

2. Bezpośrednie uprawnienia mieszkańców j.s.t. (wybory, referendum, konsultacje)

3. Status prawny radnego (2 g)

4. Mienie komunalne i komunalna gospodarka finansowa (2 g)

5. Związki i porozumienia komunalne (2 g)

6. Samorządowe kolegia odwoławcze (2 g)

7. Regionalne izby obrachunkowe (2 g)

8. Ustrój miasta stołecznego Warszawy (2 g)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2013.

Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015.

E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

Literatura uzupełniająca:

Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Kraków 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych dotyczących samorządu terytorialnego, jak również zapoznanie ich z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianej problematyki samorządu terytorialnego.

Ćwiczenia mają charakter komplementarny do prowadzonego wykładu. Ich celem jest przedstawienie studentom praktycznych aspektów podstawowych instytucji samorządowych. Ponadto celem ćwiczeń jest omówienie wybranych instytucji ustrojowych związanych z działalnością samorządu terytorialnego, np. regionalnych izb obrachunkowych, samorządowych kolegiów odwoławczych.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu z Ustroju samorządu terytorialnego są wskazane poniżej zagadnienia.

1. Pojęcie decentralizacji, samorządu i samorządu terytorialnego (rodzaje samorządu, modele samorządu terytorialnego) (5 godz.)

2. Gmina, powiat, województwo - ich charakter prawny (pojęcie, członkostwo we wspólnocie samorządowej, osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego – j.s.t., samodzielność j.s.t. i ich ochrona, tworzenie, znoszenie, łączenie j.s.t. oraz ustalanie ich granic) (4 godz.)

3. Zadania j.s.t. i środki ich realizacji (2godz.)

4. Ustrój jednostek samorządu terytorialnego (15 godz.)

5. Nadzór nad działalnością komunalną (4 godz.)

Ćwiczenia poświęcone są poniżej wskazanym zagadnieniom.

1. Przepisy stanowione przez organy j.s.t. (3 g)

2. Bezpośrednie uprawnienia mieszkańców j.s.t. (wybory, referendum, konsultacje)

3. Status prawny radnego (2 g)

4. Mienie komunalne i komunalna gospodarka finansowa (2 g)

5. Związki i porozumienia komunalne (2 g)

6. Samorządowe kolegia odwoławcze (2 g)

7. Regionalne izby obrachunkowe (2 g)

8. Ustrój miasta stołecznego Warszawy (2 g)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2013.

Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015.

E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

Literatura uzupełniająca:

Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Kraków 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)