Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1351-EANP-BPP4SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Egzekucja administracyjna należności pieniężnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

2 pkt ECTS = 60 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin:

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu:

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu:


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

- pogłębiona wiedza o specyfice stosunków prawnych zachodzących między podmiotami w skali krajowej, jak i międzynarodowej K_W03

- dogłębna znajomość języka prawnego i prawniczego, specyfiki i konstrukcji prawnych poszczególnych gałęzi prawa i dyscyplin prawniczych K_W04

- pogłębiona wiedza o podmiotach stosunków prawnych, zasadach nawiązywania i kształtowania tych stosunków, poszerzona wiedza o człowieku jako podmiocie tych stosunków K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

- umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania zjawisk w zakresie nauk prawnych K_U01

- umiejętność analizowania sposobów załatwiania konkretnych spraw i przebiegu postępowania w tych sprawach K_U03

- umiejętność biegłego stosowania przepisów prawnych do rozstrzygania konkretnych spraw K_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

- świadomość własnej wiedzy i umiejętności, świadomość potrzeby dokształcania i wyznaczania kierunków własnego rozwoju K_K01


Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest analizie podstawowych instytucji składających się na administracyjne postępowanie egzekucyjne należności pieniężnych. Stanowi uzupełnienie wykładu prowadzonego dla III roku kierunek prawo - Postępowanie administracyjne i administracyjne postępowanie egzekucyjne. W ramach wykładu prezentowane są podstawowe instytucje administracyjnego postępowania egzekucyjnego z uwzględnieniem specyfiki egzekucji pieniężnej, a w szczególności regulacja prawna normująca środki egzekucyjne należności pieniężnych.

Pełny opis:

Część I ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Pojęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz egzekucji administracyjnej

2. Rozwój prawnej regulacji egzekucji administracyjnej

3. Źródła prawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Część II ZAKRES STOSOWANIA EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ ze SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

§ 1. Zakres podmiotowy

§ 2. Zakres przedmiotowy

Cześć III PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W ADMINISTRACYJNYM POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

§ 1. Uczestnicy administracyjnego postępowania egzekucyjnego

1. Wierzyciel

2. Zobowiązany

3. Inni uczestnicy postępowania egzekucyjnego

§ 2. Organ egzekucyjny oraz organ rekwizycyjny

1. Właściwość rzeczowa organu egzekucyjnego

2. Właściwość miejscowa organu egzekucyjnego

3. Organ rekwizycyjny

§ 3. Egzekutor, poborca skarbowy, komornik skarbowy

Część IV PRZEBIEG EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

§ 1. Środki egzekucji należności pieniężnych . .

§ 2. Podstawy zastosowania środka egzekucji należności pieniężnych

§ 3. Instytucje wspólne dla egzekucji należności pieniężnych . . . . .

1. Skutki zajęcia i kontrola prawidłowości realizacji środka egzekucyjnego

2. Wyjawienie majątku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Nabycie praw majątkowych i ruchomości w trybie egzekucji

administracyjnej

4. Egzekucja zobowiązań państwowych jednostek budżetowych

5. Analiza wybranych środków egzekucyjnych

Literatura:

1. T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2020;

2. M. Romańska, Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w administracji;

3. W. Chróścielewski, P. Dańczak, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa ;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę - dwie możliwości (opisowe, testowe):

1.Zaliczenie opisowe pisemne bądź ustne:

Zaliczenie składa się z od 3 – 5 pytań opisowych, ocenianych w skali 2-5. Zaliczenie na ocenę pozytywną wymaga uzyskania ocen pozytywnych z odpowiedzi na większość pytań.

Ocena końcowa po spełnieniu powyższych warunków jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen, przy założeniu, że odpowiedzi na poszczególne pytania oceniane są następująco:

bdb - wyczerpująca odpowiedź na pytanie;

db - odpowiedź zawierająca wszystkie istotne elementy z drobnymi uchybieniami;

dst - odpowiedź zawierająca podstawowe elementy charakteryzujące omawianą instytucję.

W przypadku wyliczeń ocena jest uzależniona od liczby wskazania prawidłowych elementów w stosunku do pełnego ich katalogu.

2. Egzamin testowy (w szczególnych przypadkach, np. zagrożenia epidemicznego)

- 20-30 pytań, czas od 20-40sekund na odpowiedź;

- ocena dst – minimum 55% prawidłowych odpowiedzi;

- dst+ - 66-75%;

- db – 76-85%;

- db+ - 86-95%;

- bdb – od 95%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: Piotr Rączka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: Piotr Rączka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)