Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1351-PA-2SJ Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

10 pkt ECTS = 300 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 75 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin – 25 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 80 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 120 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - pogłębiona wiedza o podstawach systemu prawa administracyjnego K_W01

W2 - pogłębiona wiedza o zasadach organizacji i funkcjonowania administracji publicznej K_W02

W3 - pogłębiona wiedza o siatce pojęciowej właściwej dla prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów stosunków administracyjnoprawnych K_W04

W4 - pogłębiona wiedza w zakresie norm i regulacji prawnych dotyczących administracji publicznej K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność interpretacji i wyjaśniania konstrukcji prawnych właściwych prawu administracyjnemu K_U01

U2 - umiejętność stosowania przepisów prawa administracyjnego do rozstrzygania konkretnych przypadków (kazusów) K_U02

U3 - umiejętność wykorzystywania przepisów prawa administracyjnego w przebiegu konkretnych spraw K_W04

U4 - umiejętność przygotowywania wystąpień dotyczących wybranych instytucji prawa administracyjnego i przekazywania swoich wniosków na forum publicznym K_U10

U5 - przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym pod kątem funkcjonowania w zakresie administracji publicznej K_U12


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - świadomość własnej wiedzy o instytucjach prawa administracyjnego oraz o potrzebie doskonalenia w tym zakresie swoich umiejętności K_K01

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Wykład: Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych prawa administracyjnego, jak również zapoznanie ich z obowiązującymi podstawowymi regulacjami ustrojowego prawa administracyjnego. Ponadto celem wykładu jest przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami prawa administracyjnego przy interpretacji obowiązujących norm prawnych. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianej administracji publicznej, w tym zwłaszcza orzecznictwa sądów administracyjnych.

Ćwiczenia: Celem prowadzonych ćwiczeń jest przekazanie studentom prawa umiejętności posługiwania się instytucjami prawa administracyjnego przy interpretacji obowiązujących norm prawnych.

Pełny opis:

I. ADMINISTRACJA (łącznie: 7 godz.)

1. Znaczenie pojęcia. Sposoby definiowania administracji (2 godz.)

2. Administracja a administracja publiczna (1 godz.)

3. Typowe cechy administracji publicznej (2 godz.)

4. Władztwo administracyjne (1 godz.)

5. Postacie administracji (1 godz.)

II. PRAWO ADMINISTRACYJNE (łącznie: 5 godz.)

1. Pojęcie prawa administracyjnego (2 godz.)

2. System prawa administracyjnego. Problem kodyfikacji (0,5 godz.)

4. Podział prawa administracyjnego (1,5 godz.)

5. Prawo administracyjne a inne gałęzie prawa (1 godz.)

III. STOSUNEK ADMINISTRACYJNOPRAWNY (łącznie 4 godz.)

1. Pojęcie i cechy (1,5 godz.)

2. Sposoby nawiązania (1,5 godz.)

3. Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych (1 godz.)

IV. PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI (łącznie: 12 godz.)

1. Pojęcie i klasyfikacja prawnych form działania administracji publicznej (2 godz.)

2. Akt generalny w sferze działań zewnętrznych administracji (1 godz.)

3. Pojęcie, cechy i klasyfikacja aktów administracyjnych, (5 godz.)

4. Czynności stwarzające obowiązki dla jednostki w sposób szczególny (0.5 godz.)

5. Umowa cywilnoprawna, umowa prawa publicznego, porozumienie, ugoda administracyjna (1 godz.);

6. Akty generalne i indywidualne w sferze wewnętrznej administracji, akty władztwa zakładowego (1.5 godz.)

7. Czynności materialno-techniczne, czynności społeczno-organizacyjne (1 godz.)

V. UZNANIE ADMINISTRACYJNE (łącznie 3 godz.)

1. Geneza (1 godz.)

2. pojęcie uznania administracyjnego (1 godz.)

3. Przesłanki i znaczenie (1 godz.)

VI. ADMINISTRACYJNE PRAWO USTROJOWE (14 godz.)

1. Pojęcie i zasady ustrojowego prawa administracyjnego (2 godz.)

2. Podmioty administracji publicznej (2 godz.)

3. Pojęcie i cechy organu administracji publicznej oraz jego klasyfikacje (1,5 godz.)

4. Pojęcie urzędu (0,5 godz.)

5. Pojęcie i rodzaje samorządu (2,5 godz.)

6. Zakład administracyjny (publiczny) (2 godz.)

7. Inne podmioty administrujące (1,5 godz.)

8. Podział terytorialny (pojęcie i rodzaje) (2 godz.)

Przedmiotem ćwiczeń są:

I. ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO: (łącznie: 12 godz.)

1. Pojęcie, cechy źródeł prawa administracyjnego i ich hierarchia (1 godz.)

2. Konstytucja a prawo administracyjne (1 godz.)

3. Ustawa a prawo administracyjne (1 godz.)

4. Umowa międzynarodowa, akty stanowione przez organy UE (1 godz.)

5. Rozporządzenia – charakterystyka, rodzaje (2 godz.)

6. Akty prawa miejscowego (3 godz.)

7. Prawo wewnętrzne (1 godz.)

7. Pozostałe tzw. swoiste źródła prawa (1 godz.)

8. Organy publikacyjne (0,5 godz.)

9. Zasady ogłaszania aktów normatywnych (0,5 godz.)

II. ADMINISTRACJA CENTRALNA (Prezydent RP, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, kancelaria Prezesa RM, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, urzędy centralne) (4 godz.)

II. KONTROLA ADMINISTRACJI: (łącznie: 14 godz.)

1. Pojęcie kontroli, rodzaje kontroli, warunki poprawności struktury systemu kontroli i warunki poprawnego funkcjonowania kontroli (1 godz.)

2. System kontroli administracji publicznej (2 godz.)

3. Sądowa kontrola administracji publicznej (3 godz.)

4. Kontrola parlamentarna (1 godz.)

5. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli (1 godz.)

6. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy (1 godz.)

7. Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (1 godz.)

8. Kontrola Rzecznika Praw Obywatelskich (1 godz.)

9. Kontrola Rzecznika Praw Dziecka (1 godz.)

10. Kontrola resortowa, międzyresortowa, prokuratorska, instancyjna (1 godz.)

11. Kontrola regionalnych izb obrachunkowych (0,5 godz.)

12. Kontrola społeczna (0,5 godz.)

Literatura:

1. Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2018.

2. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2020.

Literatura dodatkowa:

3. Blicharz J., Zacharko L., Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna, Katowice 2018, dostęp z sieci UMK: http://han3.uci.umk.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/book/190677

4. Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2010.

5. Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2016.

6. Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2015.

7. Wierzbowski M., Jagielski J. (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2020.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD

Egzamin - dwie możliwości (opisowy, testowy):

1. Egzamin opisowy pisemny bądź ustny:

Egzamin składa się z od 3 – 5 pytań opisowych, ocenianych w skali 2-5. Zaliczenie egzaminu wymaga uzyskania ocen pozytywnych z odpowiedzi na większość pytań.

Ocena końcowa po spełnieniu powyższych warunków jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen, przy założeniu, że odpowiedzi na poszczególne pytania oceniane są następująco:

bdb - wyczerpująca odpowiedź na pytanie;

db - odpowiedź zawierająca wszystkie istotne elementy z drobnymi uchybieniami;

dst - odpowiedź zawierająca podstawowe elementy charakteryzujące omawianą instytucję.

W przypadku wyliczeń ocena jest uzależniona od liczby wskazania prawidłowych elementów w stosunku do pełnego ich katalogu.

2. Egzamin testowy (w szczególnych przypadkach, np. zagrożenia epidemicznego): 20-30 pytań, czas od 30-40sekund na odpowiedź;

- dst – minimum 55% prawidłowych odpowiedzi;

- dst+ - 66-75%;

- db – 76-85%;

- db+ - 86-95%;

- bdb – od 95%.

ĆWICZENIA

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę, którą student uzyskuje na podstawie aktywności na zajęciach (przygotowane wystąpienia i udział w dyskusji), wykonanych ćwiczeń (kazusów), okresowych prac kontrolnych (sprawdzianów wiedzy), odpowiedzi ustnych, przygotowanych pism procesowych.

Kryteria oceniana: student musi zaliczyć wszystkie wyżej wskazane formy oceny wiedzy na minimum 60 % punktów oraz przygotować wszystkie wskazane przez prowadzącego formy zadaniowe.

Egzamin i zaliczenie ćwiczeń weryfikują: K_W01, K_W02, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U04, K_U10, K_K01, K_K02.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka, Karolina Rokicka-Murszewska
Prowadzący grup: Aleksandra Główczewska, Tomasz Kuczyński, Piotr Rączka, Karolina Rokicka-Murszewska, Jakub Zemła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.