Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo finansów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1351-PFP-2SJ Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo finansów publicznych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

6 pkt ECTS = 180 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 45 godzin

- godziny kontaktowe – konsultacje, zaliczenie, egzamin: 15 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 15 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 105 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - pogłębiona wiedza o instytucjach prawa finansowego K_W02

W2 - dogłębna znajomość terminologii z zakresu prawa finansowego i specyfiki instytucji i konstrukcji prawnych z zakresu prawa finansowego K_W04

W3 - pogłębiona wiedza o badaniach i analizach teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych w zakresie instytucji prawa finansowego K_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność wykorzystywania pogłębionej wiedzy teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk z zakresu prawa finansowego K_U02

U2 - umiejętność analizowania konkretnych stanów faktycznych i prawnych z zakresu prawa finansowego oraz samodzielnego podejmowania właściwych rozstrzygnięć w tym zakresie K_U07

U3 - umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania zjawisk społecznego oddziaływania instytucji prawno-finansowych z wykorzystaniem odpowiednich teorii i podstawowych metod badawczych K_U08

U4 - umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa finansowego oraz rozszerzania ich o wymiar interdyscyplinarny K_U13


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa finansów publicznych oraz umiejętność samodzielnego doskonalenia jej K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, problemowy, konwersatoryjny.

Wykład w formie synchronicznej (MS Teams) i asynchronicznej (Moodle).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje analizę i ocenę regulacji prawnych z zakresu prawa finansów publicznych, w tym m.in. prawo budżetowe państwa i jednostek samorządu terytorialnego, system dochodów publicznych, państwowy dług publiczny, prawo o wydatkach państwa i samorządu terytorialnego, publiczne prawo bankowe, finanse ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz elementy prawa finansów publicznych UE.

Pełny opis:

WYKŁAD:

Informacje organizacyjne; przedstawienie treści programowych; informacje o formach egzaminu i wymaganiach egzaminacyjnych, polecanych podręcznikach (1 godz.)

Finanse publiczne w Konstytucji RP (obowiązek ponoszenia ciężarów publicznych - art. 84 Konstytucji RP; regulacje konstytucyjne dotyczące finansów samorządowych; rozdział X Konstytucji RP) (2 godz.)

Jednostki sektora finansów publicznych (jednostki budżetowe; samorządowe zakłady budżetowe; agencje wykonawcze; instytucje gospodarki budżetowej; fundusze celowe; państwowe i samorządowe osoby prawne) (4 godz.)

Prawo budżetowe państwa (wieloletni plan finansowy państwa; zasady budżetowe; ustawa budżetowa; deficyt budżetowy i nadwyżka budżetowa; budżet środków europejskich; przeznaczenie wydatków budżetu państwa; tryb opracowywania i uchwalania budżetu państwa; wykonywanie ustawy budżetowej; bankowa obsługa budżetu państwa oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych) (4 godz.)

Dług publiczny (pojęcie i istota długu publicznego; obliczanie długu publicznego, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa; procedury ostrożnościowe i sanacyjne; zasady i tryb emisji skarbowych papierów wartościowych) (1 godz.)

Samorządowe prawo budżetowe (budżet i uchwała budżetowa; pożyczki z budżetu państwa dla jednostki samorządu terytorialnego; wieloletnia prognoza finansowa; uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego; wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego; regionalne izby obrachunkowe) (2 godz.)

Dochody jednostek samorządu terytorialnego (Europejska Karta Samorządu Lokalnego; dochody własne; subwencja ogólna; dotacje celowe) (2 godz.)

System finansowy ubezpieczeń społecznych (reforma w finansach ubezpieczeń społecznych; podmioty w ubezpieczeniach społecznych; składki na ubezpieczenia społeczne; ułatwienia w opłacaniu składek; gwarancje państwa i dotacje budżetowe do FUS) (3 godz.)

Finanse ubezpieczenia zdrowotnego (zakres podmiotowy ustawy; zadania władz publicznych w sferze ubezpieczenia zdrowotnego; zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu; składki na ubezpieczenie zdrowotne; Narodowy Fundusz Zdrowia) (1 godz.)

Finanse publiczne a przepisy o zamówieniach publicznych (ustawa – Prawo zamówień publicznych; zamieszczanie i publikowanie ogłoszeń; przygotowanie postępowania; tryby udzielania zamówień; wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy) (1 godz.)

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; przedmiot odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych; postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych) (2 godz.)

Publiczne prawo bankowe (zakres regulacji; Narodowy Bank Polski; reglamentacja działalności banków komercyjnych; Komisja Nadzoru Finansowego) (1 godz.)

Prawo walutowe i dewizowe (regulacja walutowa – wprowadzenie; emisja znaków pieniężnych i obrót nimi; reglamentacja dewizowa; terminologia prawa dewizowego; swoboda obrotu dewizowego i jej ograniczenia; zezwolenia dewizowe; działalność kantorowa) (1 godz.)

Podatki i prawo podatkowe (podatek w systemie danin publicznych; daniny publiczne i ich rodzaje; źródła prawa podatkowego; urzędowe interpretacje podatkowe; elementy konstrukcyjne instytucji podatku; zobowiązania podatkowe; system podatkowy) (3 godz.)

Prawo finansów publicznych UE (budżet ogólny, wieloletnie ramy finansowe; procedura budżetowa; wykonywanie budżetu i absolutorium; dochody i wydatki budżetu ogólnego; Europejski Bank Centralny) (1 godz.)

Podsumowanie, wnioski (1 godz.)

Literatura:

Literatura wymagana:

J. Wantoch-Rekowski, W. Morawski, Podstawy prawa finansów publicznych. Podręcznik akademicki, Toruń 2019

J. Wantoch-Rekowski (red.), Prawo finansów publicznych. Materiały do ćwiczeń, Toruń 2015

Literatura zalecana:

"Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" - kwartalnik pod red. J. Wantoch-Rekowskiego

A. Borodo, Współczesne problemy prawne budżetu państwowego, Toruń 2014

A. Borodo (red), Słownik finansów samorządu terytorialnego, Toruń 2015

Metody i kryteria oceniania:

Końcowy egzamin pisemny, w formie testu jednokrotnego wyboru, składający się z 30 pytań. Egzamin w formie tradycyjnej.

Kryteria oceniania - za każdą poprawną odpowiedź - 1 punkt. Suma punktów decyduje o ocenie końcowej:

30,29 punktów - bdb

28,27 punktów - db +

26,25,24 punkty - db

23,22,21 punktów - dst +

20,19,18 - dst

17 i mniej - ndst

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wantoch-Rekowski
Prowadzący grup: Małgorzata Cilak, Jacek Wantoch-Rekowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wantoch-Rekowski
Prowadzący grup: Małgorzata Cilak, Jacek Wantoch-Rekowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.