Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo instytucjonalne i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1351-PI-UE-4SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo instytucjonalne i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

4 pkt ECTS = 120 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 45 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin:

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu:

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu:


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

- pogłębiona wiedza o człowieku, w szczególności jako obywatelu unijnym, jego prawach i przysługującej mu ochronie w związku z korzystaniem z prawa unijnego K_W05

- pogłębiona wiedza o normach i regułach organizujących pracę instytucji i organów Unii Europejskiej, wiedza o ich współpracy z organami państw członkowskich K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

- umiejętność rozumienia i analizowania zagadnień związanych ze współpracą między Unią Europejską a państwami członkowskimi K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

- umiejętność prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu przez osoby reprezentujące Polskę w składzie instytucji i organów unijnych K_K03


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Wykład problemowy uzupełniany o materiały wysyłane Studentom w formie elektronicznej.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Literatura: (tylko po angielsku)

J. Galster (red.), Podstawy prawa Unii Europejskiej. Z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony. Zarys wykładu, Toruń, TNOiK, 2010.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Zasady obowiązujące na wykładach i egzaminie:

1. Obecność na wykładzie nie jest sprawdzana, nigdy nie puszczam podczas wykładów tzw. „list”

2. Nie przychodzimy na zajęcia z objawami przeziębienia (kaszel, katar, ból gardła itp.)- szanujmy się nawzajem!!!

3. Egzamin ma formę pisemną , test abcd, 15 pytań , jednokrotnego wyboru, bez punktów ujemnych, wg zagadnień sylabusa

4. Zaliczenie materiału z ćwiczeń nie zwalnia z żadnej części egzaminu (ćwiczenia i egzamin obejmują inny materiał)

5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną

6. Nie przewiduję możliwości poprawiania ocen pozytywnych

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA ZALICZENIU I ĆWICZENIACH:

Zasady obowiązujące na ćwiczeniach i zaliczeniu:

1. Obecność jest sprawdzana

2. Mają Państwo 3 nieobecności do wykorzystania BEZ POTRZEBY usprawiedliwiania ich

3. Nie przychodzimy na zajęcia z objawami przeziębienia (kaszel, katar, ból gardła itp.)- szanujmy się nawzajem!!!

4. Student zapisany na konkretną grupę uczęszcza na tę właśnie grupę

5. Ocena końcowa uwzględnia:

-oceny z 2 cząstkowych kolokwiów pisemnych (10 pytań abc jednokrotnego wyboru)

- aktywność na zajęciach

- referaty

- frekwencja (3 nieobecności w żaden sposób nie wpływają na moje postrzeganie Państwa obowiązkowości w tym obszarze)

6. Zaliczenie materiału z ćwiczeń nie zwalnia z żadnej części egzaminu (ćwiczenia i egzamin obejmują inny materiał)

7. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną

8. Nie przewiduję możliwości poprawiania ocen pozytywnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz
Prowadzący grup: Katarzyna Jachimowicz, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz
Prowadzący grup: Katarzyna Jachimowicz, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)