Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo konstytucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1351-PK-1SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie 300 godzin, w tym:

1) 75 godzin kontaktowych:

45 godzin - wykład

30 godzin - ćwiczenia


2) - godziny kontaktowe egzamin i konsultacje – 15 godz.


3) 210 godzin pracy własnej studenta:

70 godzin - przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury,

70 godzin - przygotowanie do egzaminu

70 godzin - przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń

Efekty uczenia się - wiedza:

- pogłębiona wiedza o różnych rodzajach instytucji publicznych, a w szczególności o zróżnicowanej prawnej regulacji organizacji i funkcjonowania organów ustawodawczych, administracji publicznej i sądów oraz innych organów ochrony prawnej w Polsce K_W02

- pogłębiona wiedza o specyfice stosunków prawnych zachodzących między organami władzy państwowej K_W03

- pogłębiona wiedza o specyfice różnorodnych instytucji i konstrukcji prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego oraz specyfice wykładni norm prawa konstytucyjnego K_W04


Efekty uczenia się - umiejętności:

- umiejętność prawidłowego interpretowania i wyjaśniania zjawisk społeczno-prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego K_U01

- umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym K_U02

- umiejętność analizowania sposobów interpretowania Konstytucji w działalności Trybunału Konstytucyjnego oraz na tym tle formułowania własnych poglądów i zgłaszania uzasadnionych postulatów de lege ferenda K_U03

- umiejętność wskazania koniecznych elementów skargi konstytucyjnej i warunków jej wniesienia K_U09


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego K_K01

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie uczestników wykładu z obowiązującym w RP systemem konstytucyjnym oraz orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego powstałym na gruncie obowiązującej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., a także podniesienie poziomu kultury prawnej i konstytucyjnej. Przedmiot obejmuje prezentację i analizę treści Konstytucji RP oraz innych aktów z zakresu prawa konstytucyjnego. Polskie rozwiązania z zakresu prawa konstytucyjnego ukazywane są na tle prawnoporównawczym. Przed rozpoczęciem nauki student powinien posiadać przygotowanie z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Naukę przedmiotu ułatwi jednoczesne opanowywanie przez studenta siatki pojęciowej z obszaru prawoznawstwa.

Pełny opis:

W ramach wykładu omówione są następujące bloki tematyczne:

1. Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego; źródła prawa konstytucyjnego

2. Konstytucyjne zasady ustroju

3. Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

4. Konstytucyjny system źródeł prawa

5. Demokracja bezpośrednia i jej instytucje

6. Prawo wyborcze

7. Partie polityczne i systemy partyjne

8. Demokracja pośrednia i jej instytucje; Sejm i Senat

9. Prezydent RP; Rada Ministrów i administracja rządowa

10. Ustrój prawny samorządu terytorialnego

11. Sądy i trybunały

12. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

13. Konstytucyjne aspekty przystąpienia RP do Unii Europejskiej

14. Finanse publiczne

15. Stany nadzwyczajne

W ramach ćwiczeń realizowane są następujące zagadnienia:

1. Ogólne informacje o prawie konstytucyjnym

2. Konstytucja jako ustawa zasadnicza

3. Źródła prawa konstytucyjnego na gruncie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (problem zamknięcia systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego i otwartości systemu źródeł prawa wewnętrznego, kwestia hierarchii źródeł prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznego

4. Internacjonalizacja konstytucji RP - prawo międzynarodowe oraz europejskie prawo wspólnotowe w systemie prawnym RP

5. Zasady prawa konstytucyjnego (pojęcia, wybrane zasady konstytucyjne obowiązujące na gruncie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.

6. Obywatelstwo

7. Prawa i wolności oraz obowiązki obywatelskie

8. Referendum jako instytucja demokracji bezpośredniej

9. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza

10. RPO i RPDz

11. Sądownictwo konstytucyjne, TK

12. Skarga konstytucyjna

13. Odpowiedzialność konstytucyjna organów państwa

14. Odpowiedzialność polityczna

15. NIK

16. Podstawowe informacje dotyczące prawa wyborczego

17. Ogłaszanie aktów normatywnych

Literatura:

Wykład:

Literatura podstawowa:

Z. Witkowski, D. Lis-Staranowicz, M. Serowaniec (red.), Polskie prawo konstytucyjne w obliczu wyzwań współczesności, Toruń 2021

Uzupełniająca:

B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, wyd. II, 2007

Prace rekomendowane przez prowadzących wykłady oraz ćwiczenia.

Ćwiczenia: Z. Witkowski (red.) Prawo konstytucyjne 2006

B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, wyd. 3, Warszawa 2004

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2023

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin pisemny, testowy, 50 pytań z trzema wariantami odpowiedzi w tym z jednym wariantem prawidłowym.

K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U09

28-33 pkt – dostateczny

34-37 pkt – dostateczny plus

38-43 pkt – dobry

44-45 pkt – dobry plus

od 46 pkt – bardzo dobry

Ćwiczenia: K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U09

Średnia ocen uzyskana w trakcie ćwiczeń (kolokwia śródsemestralne, zaliczenia końcowe, „wejściówki”, referaty, aktywność w czasie zajęć)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Witkowski
Prowadzący grup: Michał Przychodzki, Maciej Serowaniec, Zbigniew Witkowski, Wojciech Włoch, Iwona Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Witkowski
Prowadzący grup: Katarzyna Jachimowicz, Maciej Serowaniec, Zbigniew Witkowski, Wojciech Włoch, Iwona Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Witkowski
Prowadzący grup: Katarzyna Jachimowicz, Zbigniew Witkowski, Wojciech Włoch, Iwona Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Witkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)