Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1351-PK-2SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot wstęp do prawoznawstwa oraz prawo konstytucyjne.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

10 pkt ECTS = 300 godzin pracy


W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 75 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin – 55 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 70 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 100 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student wie, jakie są źródła prawa karnego oraz na jakich zasadach oparta jest odpowiedzialność karna K_W06

W2: student wie, jakie kary można wymierzać za popełnienie przestępstwa, jakimi dyrektywami ich wymiaru sąd musi się kierować, wreszcie zna środki związane z poddaniem sprawcy próbie K_W03,

W3: student wie również , co to są środki zabezpieczające, kiedy następuje zatarcie skazania i przedawnienie z wprawie karnym, zna typy czynów zabronionych określonych w kk z 1997 r. K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi określić przesłanki odpowiedzialności karnej, umie wskazać zasady wymiaru kar oraz środków karnych, zasady stosowania środków zabezpieczających i związanych z poddaniem sprawcy próbie K_U05,

U2: student potrafi wskazać znamiona przedmiotowe oraz podmiotowe przestępstw określonych w kk z 1997 r. K_U03,

U3: student umie rozwiązywać proste kazusy z zakresu prawa karnego K_U07

U4: student potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy, ze świadomością, że prawo karne na zasadzie ultima ratio jest ostatecznym regulatorem ludzkich zachowań K_U12,

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student potrafi odróżnić zachowania społeczne szkodliwe, zabronionego pod groźbą kary od zachowań, które nie realizują znamion ustawowych czynu zabronionego K_K03.


Metody dydaktyczne:

wykład realizowany zdalnie na platformie MTeams.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Wykład: Celem zajęć jest zapoznanie studentów przede wszystkim z instytucjami części ogólnej prawa karnego materialnego oraz nauczenie stosowania ich w praktyce. Zajęcia polegają na systematycznym omówieniu funkcji prawa karnego, zwłaszcza instytucji jego części ogólnej tj. struktury przestępstwa, zasad odpowiedzialności karnej, systemu kar i środków karnych. Szczególny nacisk został położony na kwestie, które w nauce i orzecznictwie są sporne. Przy omawianiu tych zagadnień uczestnicy wykładu są zachęceni do zabierania głosu w kwestiach spornych, poprzez zadawanie pytań kierowanych do ogółu słuchaczy.

Ćwiczenia: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi instytucjami części ogólnej prawa karnego materialnego oraz poszczególnymi typami przestępstw, które znamiona określa k.k. z 1997 r. Założeniem zajęć jest również nabycie umiejętności rozwiązywania problemów prawnych.

Pełny opis:

Wykład: Prawo karne oraz przesłanki jego reformy (1 godz.), Nauka prawa karnego i nauki pokrewne (1 godz.), Ustawa karna, jej budowa i stosowanie (1 godz.), Zasady obowiązywania ustawy karnej (2 godz.), Ogólne pojęcie przestępstwa (1 godz.), Przedmiot i strona przedmiotowa przestępstwa (1 godz.), Wina i jej formy (4 godz.), Okoliczności uchylające oraz umniejszające winę (6 godz.), Kontratypy (4 godz.), Formy popełnienia przestępstwa (6 godz.), Zabieg przestępstw (2 godz.), Zabieg przepisów ustawy (1 godz.), Pojęcie i systematyka kar oraz innych środków karnych (1 godz.), Kary (2 godz.), Środki karne (3 godz.), Środki probacyjne (2 godz.), Środki zwalczania recydywy, przestępczości zorganizowanej i terrorystycznej (1 godz.), Sądowy wymiar kary i środków karnych (2 godz.), Środki zabezpieczające (1 godz.), Środki stosowane wobec nieletnich (1 godz.), Uchylenie karalności i darowanie kary. Instytucja zatarcia skazania (1 godz.).

Ćwiczenia: Systematyka ustawowych znamion przestępstwa (2 godz.); przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (4 godz.), przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (4 godz.), przestępstwa przeciwko wolności (2 godz.), przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (4 godz.), przestępstwa przeciwko opiece i rodzinie (2 godz.), przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (2 godz.), przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego (2 godz. ), przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości ( 2 godz.), przestępstwa przeciwko mieniu (4 godziny), przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (2 godzin).

Literatura:

A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2019 r.;

A. Marek, J. Lachowski, Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2021;

Kodeks karny. Komentarz, pod red. V. Konarskiej-Wrzosek, Warszawa 2020 r.

Metody i kryteria oceniania:

Stopień (w skali 2.0 – 5.0) wystawiany na podstawie egzaminu w oparciu o wiedzę, którą legitymuje się student w zakresie opanowania materiału będącego przedmiotem wykładu, a także zaprezentowanego w literaturze wskazanej wyżej, znajomość aktualnych rozwiązań normatywnych w obszarze prawa karnego. .

Egzamin pisemny lub ustny.

Egzamin pisemny składa się z dwóch części: część testowa obejmująca nie więcej niż 50 pytań (po 1 minucie na odpowiedź na pytanie) oraz część składająca się z czterech pytań otwartych (40 minut). Student otrzymuje pozytywną ocenę z części pierwszej jeżeli udzieli poprawnych odpowiedzi na 60% pytań. W przypadku drugiej części egzaminu, odpowiedź na każde pytanie oceniana jest w skali od 2 do 5, a ogólny wynik z tej części to średnia ocen za poszczególne odpowiedzi. Ocenę pozytywną otrzymuje student, u którego średnia ocen za odpowiedzi na pytania w ramach drugiej części wynosi co najmniej 3.0. Ocenę pozytywną z egzaminu otrzymuje student pod warunkiem, że żadna ze wskazanych wyżej części (ani testowa ani opisowa) nie zostanie oceniona na ocenę niedostateczną.

Ćwiczenia i wykład weryfikują K_W03, K_W05, K_W06, K_U03, K_U05, K_U07, K_U12, K_K03.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski
Prowadzący grup: Marcin Berent, Piotr Chrzczonowicz, Natalia Daśko, Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski, Michał Leciak, Agata Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski
Prowadzący grup: Marcin Berent, Natalia Daśko, Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski, Michał Leciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)