Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedsiębiorczość dla prawników

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1351-PP-1SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość dla prawników
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak;

Efekty uczenia się - wiedza:

- pogłębiona wiedza o związkach między agregatami obejmującymi całą gospodarkę narodową oraz mikroekonomii, wiedza o zależności między zjawiskami ekonomicznymi K_W02

- pogłębiona wiedza o konsekwencjach stosowania różnego typu instrumentów polityki gospodarczej państwa, rozumienie zależności pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem zewnętrznym, wiedza o zachowaniu przedsiębiorstwa wobec otoczenia zewnętrznego K_W11


Efekty uczenia się - umiejętności:

- umiejętność posługiwania się modelami makro- i mikroekonomicznymi przy wyjaśnianiu związków i mechanizmów działających w gospodarce K_U02

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- świadomość potrzeby stałego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywanie samooceny własnych kompetencji i doskonalenie umiejętności, wyznaczanie kierunków własnego rozwoju i kształcenia K_K01

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot przedsiębiorczość dla prawników łączy elementy podstaw ekonomii, teorii przedsiębiorczości oraz podstawy prawa przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społecznej gospodarki rynkowej.

Pełny opis:

1. Przedsiębiorczość dla prawników – wprowadzenie - 0,5 godz.

2. Ustrój gospodarczy – wprowadzenie do problematyki - 1,5 godz.

3. Nierynkowe ustroje gospodarcze - 1 godz.

4. Społeczna gospodarka rynkowa – istota - 2 godz.

5. Uspołecznienie gospodarki rynkowej - 1 godz.

6. Własność prywatna w gospodarce rynkowej - 1 godz.

7. Współpraca partnerów społecznych w gospodarce rynkowej -1 godz.

8. Rynek pracy i ubezpieczeń społecznych w gospodarce rynkowej - 1 godz.

9. Społeczna odpowiedzialność biznesu - 0,5 godz.

10. Czynniki rozwoju gospodarczego w gospodarce rynkowej - 1 godz.

11. Wolność działalności gospodarczej – wprowadzenie - 1 godz.

12. Geneza wolności działalności gospodarczej - 1 godz.

13. Podstawy prawne wolności działalności gospodarczej w systemie prawa polskiego - 1,5 godz.

14. Zakres podmiotowy i przedmiotowy wolności działalności gospodarczej - 1 godz.

15. Wolność działalności gospodarczej w świetle analiz think tanków - 1 godz.

16. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej - 2 godz.

17. Przedsiębiorstwa państwowe i spółki skarbu państwa w gospodarce rynkowej - 1 godz.

18. Ekonomiczna analiza prawa - 1 godz.

Literatura:

1. Prawo przedsiębiorców, red. B. Rakoczy, Warszawa 2020

2. T. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2013

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Szalewska
Prowadzący grup: Małgorzata Szalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kucharski
Prowadzący grup: Krzysztof Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kucharski
Prowadzący grup: Krzysztof Kucharski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kucharski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)