Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Socjologia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1351-SP-BTP5SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia prawa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

2 pkt ECTS = 60 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin:

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu:

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu:


Efekty uczenia się - wiedza:

- pogłębiona wiedza o teoriach socjologicznych kształtujących instytucje publiczne K_W02


-- pogłębiona wiedza o systemie nauk prawnych i jego zasadniczym znaczeniu dla rozumienia systemu prawa i jego funkcjonowania K_W01


- pogłębiona wiedza o badaniach i analizach teoretyczno – prawnych i dogmatyczno – prawnych, problemach badawczych, metodach i narzędziach badawczych w różnych gałęziach prawa K_W06


- wiedza o teoriach myśli społeczno-politycznej K_W09

Efekty uczenia się - umiejętności:

- umiejętność interpretacji i wyjaśniania zjawisk społecznych w zakresie funkcjonowania prawa K_U01


- umiejętność rozumienia i analizy zjawisk społecznego oddziaływania prawa K_U08


- umiejętność krytycznej analizy dylematów w pracy zawodowej i ich rozstrzygania K_U06


- umiejętność analizowania oddziaływania instytucji publicznych z wykorzystaniem teorii i metod badawczych K_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności, zrozumienie potrzeby ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, umiejętność dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, umiejętność wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia - K_K01


- umiejętność identyfikacji i rozwiązywania dylematów etycznych i problemów moralnych w pracy zawodowej K_K03


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Pełny opis:

Zajęcia będą obejmowały omówienie i przedyskutowanie następujących zagadnień:

1. Socjologia prawa jako nauka prawna i subdyscyplina socjologii. Metody socjologii prawa.

2. Różnorodność systemów normatywnych - kontrola społeczna i kontrola poprzez prawo.

3. Dewiacja i norma. Socjologiczna perspektywa patrzenia na przestępstwa.

4. Skuteczność prawa,

5. Świadomość prawna,

6. Prestiż prawa i zawodów prawniczych.

7. Edukacja prawnicza.

8. Kultura prawna. Prawo jako zjawisko kulturowe.

9. Jurydyzacja życia społecznego

Literatura:

A. Pieniążek. M. Stefaniuk, "Socjologia prawa. Zarys wykładu"

"Socjologia prawa. Główne problemy i postacie", A. Kojder, Z. Cywiński (red.)

A. Podgórecki, "Zarys socjologii prawa"

K. Frieske, "Socjologia prawa"

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Czarnecka
Prowadzący grup: Agata Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Czarnecka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)