Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sądowe stosowanie prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1351-SSP-BTP5SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sądowe stosowanie prawa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

2 pkt ECTS = 60 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin:

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu:

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu:


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

- pogłębiona wiedza o systemie nauk prawnych i jego zasadniczym znaczeniu dla rozumienia systemu prawa i jego funkcjonowania K_W01

- pogłębiona wiedza o badaniach i analizach teoretyczno – prawnych i dogmatyczno – prawnych, problemach badawczych, metodach i narzędziach badawczych w różnych gałęziach prawa K_W06

- uporządkowana wiedza o teoriach myśli społeczno-politycznych i prawnych K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

- umiejętność krytycznej analizy dylematów w pracy zawodowej i ich rozstrzygania K_U06

- umiejętność analizowania oddziaływania instytucji publicznych z wykorzystaniem teorii i metod badawczych K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

- umiejętność identyfikacji i rozwiązywania dylematów etycznych i problemów moralnych w pracy zawodowej K_K03


Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

"Sądowe stosowanie prawa" to proces, w którym sądy interpretują i zastosowują przepisy prawne do konkretnych sytuacji. Obejmuje to analizę prawa, zastosowanie go do faktów sprawy, tworzenie precedensów oraz rozstrzyganie sporów. Sądowe stosowanie prawa jest kluczowym elementem państwa prawa, mającym na celu zapewnienie sprawiedliwości i ochrony praw jednostek. Decyzje sądów wpływają na kształtowanie prawa i są podstawą dla przyszłych rozstrzygnięć.

Pełny opis:

Sądowe stosowanie prawa jest kluczowym elementem systemów prawnych na całym świecie. Obejmuje ono interpretację i zastosowanie norm prawnych do konkretnych przypadków rozpatrywanych przez sądy. Proces ten obejmuje kilka kluczowych aspektów:

Interpretacja prawa: Sądy mają za zadanie interpretować przepisy prawne, ustawy i konstytucję w celu zrozumienia ich znaczenia. W trakcie tego procesu sędziowie analizują słowa ustawy, kontekst historyczny, intencje ustawodawcy i ewentualne precedensy prawne.

Zastosowanie prawa do konkretnej sprawy: Po zrozumieniu treści prawa, sądy muszą je zastosować do faktycznej sytuacji przedstawionej w danym procesie sądowym. W tym kontekście sędziowie muszą uwzględniać wszelkie dowody i argumenty przedstawione przez strony sporu.

Tworzenie precedensów: Sądy, zwłaszcza te wyższego szczebla, mają zdolność tworzenia precedensów faktycznych. Decyzje podejmowane w jednym przypadku mogą stanowić istotny matriał intepretacyjny do orzeczeń w przyszłości, wpływając tym samym na kształtowanie prawa.

Rozstrzyganie sporów: Sądy są organami, które mają za zadanie rozstrzygać spory między stronami, a także chronić prawa jednostek. Proces ten obejmuje wysłuchiwanie argumentów obu stron, analizę faktów i podjęcie decyzji opartej na obowiązującym prawie.

Przestrzeganie zasady państwa prawa: Sądowe stosowanie prawa jest fundamentalnym elementem państwa prawa, co oznacza, że wszyscy obywatele, bez względu na ich pozycję społeczną, muszą podlegać tej samej zasadzie prawa.

Sądowe stosowanie prawa jest dynamicznym procesem, który ewoluuje wraz z zmieniającymi się społecznymi, gospodarczymi i politycznymi warunkami. Współczesne systemy prawne często stawiają sobie za cel zapewnienie sprawiedliwości, ochrony praw jednostek oraz przyczynianie się do stabilności społecznej.

Literatura:

Kelsen, H. (2014). Czysta teoria prawa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Klich–Rump, J. (1977). Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia sądowego w procesie cywilnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Leszczyński, L. (2004). Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa. Kraków: Zakamycze.

Matczak, M. (2007). Summa Iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa. Warszawa: Scholar.

Morawski, L. (2003). Pozytywizm „twardy”, pozytywizm „miękki” i pozytywizm

martwy. Ius et Lex 1, 321–345.

Resich, Z. (1958). Poznanie prawdy w procesie cywilnym. Warszawa:

Wydawnictwo Prawnicze.

Wojciechowski, B. (2003). Dyskursywny model sądowego stosowania prawa –

wybrane aspekty. In J. Stelmach (ed.), Filozofia prawa wobec globalizmu.

Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zieliński, M. (1979). Poznanie sądowe a poznanie naukowe. Poznań:

Wydawnictwo Naukowe UAM.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie referatu zaprezentowanego podczas zajęć. Referat obejmuje wybrany i uzgodniony z prowadzącym problem nawiązujący do obszaru zainteresowań studenta w którym zaakcetowane zostaną wątki sądowego stosowania prawa, rozwju linii orzeczniczej, precedensów fakktycznych lub innych pokrewnych kwestii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Dobrzeniecki
Prowadzący grup: Karol Dobrzeniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

"Sądowe stosowanie prawa" to proces, w którym sądy interpretują i zastosowują przepisy prawne do konkretnych sytuacji. Obejmuje to analizę prawa, zastosowanie go do faktów sprawy, tworzenie precedensów oraz rozstrzyganie sporów. Sądowe stosowanie prawa jest kluczowym elementem państwa prawa, mającym na celu zapewnienie sprawiedliwości i ochrony praw jednostek. Decyzje sądów wpływają na kształtowanie prawa i są podstawą dla przyszłych rozstrzygnięć.

Pełny opis:

Interpretacja prawa: Sądy mają za zadanie interpretować przepisy prawne, w celu zrozumienia ich znaczenia. W trakcie tego procesu sędziowie analizują treść ustawy, kontekst historyczny, intencje ustawodawcy i ewentualne precedensy prawne.

Zastosowanie prawa do konkretnej sprawy: Po zrozumieniu treści prawa, sądy muszą je zastosować do faktycznej sytuacji przedstawionej w danym procesie sądowym. W tym kontekście sędziowie muszą uwzględniać wszelkie dowody i argumenty przedstawione przez strony sporu.

Tworzenie precedensów: Sądy, zwłaszcza te wyższego szczebla, mają zdolność tworzenia precedensów faktycznych. Decyzje podejmowane w jednym przypadku mogą stanowić istotny matriał intepretacyjny do orzeczeń w przyszłości, wpływając tym samym na kształtowanie prawa.

Rozstrzyganie sporów: Sądy są organami, które mają za zadanie rozstrzygać spory między stronami, a także chronić prawa jednostek. Proces ten obejmuje wysłuchiwanie argumentów obu stron, analizę faktów i podjęcie decyzji opartej na obowiązującym prawie.

Przestrzeganie zasady państwa prawa: Sądowe stosowanie prawa jest fundamentalnym elementem państwa prawa, co oznacza, że wszyscy obywatele, bez względu na ich pozycję społeczną, muszą podlegać tej samej zasadzie prawa.

Sądowe stosowanie prawa jest dynamicznym procesem, który ewoluuje wraz z zmieniającymi się społecznymi, gospodarczymi i politycznymi warunkami. Współczesne systemy prawne często stawiają sobie za cel zapewnienie sprawiedliwości, ochrony praw jednostek oraz przyczynianie się do stabilności społecznej.

Literatura:

Kelsen, H. (2014). Czysta teoria prawa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Klich–Rump, J. (1977). Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia sądowego w procesie cywilnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Leszczyński, L. (2004). Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa. Kraków: Zakamycze.

Matczak, M. (2007). Summa Iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa. Warszawa: Scholar.

Morawski, L. (2003). Pozytywizm „twardy”, pozytywizm „miękki” i pozytywizm

martwy. Ius et Lex 1, 321–345.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Dobrzeniecki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

"Sądowe stosowanie prawa" to proces, w którym sądy interpretują i zastosowują przepisy prawne do konkretnych sytuacji. Obejmuje to analizę prawa, zastosowanie go do faktów sprawy, tworzenie precedensów oraz rozstrzyganie sporów. Sądowe stosowanie prawa jest kluczowym elementem państwa prawa, mającym na celu zapewnienie sprawiedliwości i ochrony praw jednostek. Decyzje sądów wpływają na kształtowanie prawa i są podstawą dla przyszłych rozstrzygnięć.

Pełny opis:

Interpretacja prawa: Sądy mają za zadanie interpretować przepisy prawne, w celu zrozumienia ich znaczenia. W trakcie tego procesu sędziowie analizują treść ustawy, kontekst historyczny, intencje ustawodawcy i ewentualne precedensy prawne.

Zastosowanie prawa do konkretnej sprawy: Po zrozumieniu treści prawa, sądy muszą je zastosować do faktycznej sytuacji przedstawionej w danym procesie sądowym. W tym kontekście sędziowie muszą uwzględniać wszelkie dowody i argumenty przedstawione przez strony sporu.

Tworzenie precedensów: Sądy, zwłaszcza te wyższego szczebla, mają zdolność tworzenia precedensów faktycznych. Decyzje podejmowane w jednym przypadku mogą stanowić istotny matriał intepretacyjny do orzeczeń w przyszłości, wpływając tym samym na kształtowanie prawa.

Rozstrzyganie sporów: Sądy są organami, które mają za zadanie rozstrzygać spory między stronami, a także chronić prawa jednostek. Proces ten obejmuje wysłuchiwanie argumentów obu stron, analizę faktów i podjęcie decyzji opartej na obowiązującym prawie.

Przestrzeganie zasady państwa prawa: Sądowe stosowanie prawa jest fundamentalnym elementem państwa prawa, co oznacza, że wszyscy obywatele, bez względu na ich pozycję społeczną, muszą podlegać tej samej zasadzie prawa.

Sądowe stosowanie prawa jest dynamicznym procesem, który ewoluuje wraz z zmieniającymi się społecznymi, gospodarczymi i politycznymi warunkami. Współczesne systemy prawne często stawiają sobie za cel zapewnienie sprawiedliwości, ochrony praw jednostek oraz przyczynianie się do stabilności społecznej.

Literatura:

Kelsen, H. (2014). Czysta teoria prawa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Klich–Rump, J. (1977). Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia sądowego w procesie cywilnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Leszczyński, L. (2004). Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa. Kraków: Zakamycze.

Matczak, M. (2007). Summa Iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa. Warszawa: Scholar.

Morawski, L. (2003). Pozytywizm „twardy”, pozytywizm „miękki” i pozytywizm

martwy. Ius et Lex 1, 321–345.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)