Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ustrój organów ochrony prawnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1351-UOOP-5SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ustrój organów ochrony prawnej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

5 pkt ECTS = 150 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 45 godzin (30 godzin - wykład, 15 godzin - ćwiczenia)

- godziny kontaktowe - konsultacje, zaliczenie, egzamin: 20

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 40

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 45

Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

- pogłębiona wiedza o strukturach i zasadach funkcjonowania systemu organów ochrony prawnej, więziach występujących w tym systemie K_W02

- dogłębna znajomość podstawowych zasad dotyczących organów ochrony prawnej, a zwłaszcza wymiaru sprawiedliwości K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

- umiejętność wskazania organu ochrony prawnej, przed którym można dochodzić ochrony naruszonych praw i wolności oraz środków to umożliwiających K_U03

- umiejętność posługiwania się podstawową terminologią z zakresu ochrony praw obywateli K_U02


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

- umiejętność określenia odpowiedniego organu ochrony prawnej powołanego dla ochrony konkretnego prawa K_K01

- umiejętność wskazania w jakim przypadku dochodzi do naruszenia konkretnych praw K_K03


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie uczestników wykładu ze strukturą i funkcjonowaniem organów ochrony prawnej powstałym na gruncie obowiązującej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., a także podniesienie poziomu kultury politycznej. Przedmiot obejmuje prezentację i analizę treści Konstytucji RP oraz innych aktów z zakresu prawa konstytucyjnego dotyczących ustroju organów ochrony prawnej. Prezentację polskich rozwiązania z zakresu prawa konstytucyjnego uzupełnia omówienie rozwiązań obowiązujących w prawie UE.

Pełny opis:

W ramach wykładu realizowane są następujące bloki tematów:

1. Konstytucyjny system organów państwa: zagadnienia terminologiczne.

2. Godność jako źródło wolności i praw.

3. Konstytucyjna kwalifikacja wolności i praw.

4. Organy ochrony prawnej w Konstytucji:

A) organy wymiaru sprawiedliwości, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy wojskowe, sądownictwo administracyjne, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny,

B) Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

5. Pozakonstytucyjne organy ochrony prawnej: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prokuratura, policja, służby specjalne, inspekcje, służby, urzędy.

6. Korporacje ochrony prawa: pojęcie korporacji; radcowie prawni; adwokatura; notariat; komornicy sądowi.

7. Środki konstytucyjne i ustawowe ochrony wolności i praw, skarga konstytucyjna.

8. Organy ochrony prawnej w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

9. Organy ochrony prawnej w systemie prawnym Unii Europejskiej.

10. Ochrona Praw Człowieka w Unii Europejskiej, Karta Praw Podstawowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Witkowski Z., Lis-Staranowicz D.., M. Serowaniec (2021): Polskie prawo konstytucyjne w obliczu wyzwań współczesności, wyd. I, Wyd. TNOiK

2. A. Chodorowska, P. Kuczma, J. Michalska (2024): Organy ochrony prawnej, Wolters Kluwer

3. Bodio J., Borkowski G., Demendecki T. (2015): Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa. Wolters Kluwer

4. Banaszak B., Preisner A. (red.) (2002): Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP. C.H. Beck

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin pisemny, testowy, 50 pytań z trzema wariantami odpowiedzi w tym z jednym wariantem prawidłowym.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

28-33 pkt – dostateczny

34-37 pkt – dostateczny plus

38-43 pkt – dobry

44-45 pkt – dobry plus

od 46 pkt – bardzo dobry

Ćwiczenia: średnia ocen uzyskana w trakcie ćwiczeń (kolokwia śródsemestralne, zaliczenia końcowe, „wejściówki”, referaty, aktywność w czasie zajęć) W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wróblewska
Prowadzący grup: Katarzyna Jachimowicz, Iwona Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wróblewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)