Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archeologia prawna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1352-AP-PS-BH1NJ Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Archeologia prawna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie ma.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zyskuje wiedzę na temat obiektów i narzędzi związanych ze stanowieniem i stosowaniem prawa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Torunia.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student nabywa umiejętności dostrzegania i rozpoznawania obiektów, sprzętów, przyborów i narzędzi o znaczeniu prawnym w każdym otoczeniu, zwłaszcza w Polsce. Potrafi rozpoznać, nazwać i scharakteryzować te obiekty w mieście swoich studiów - Toruniu. Rozpoznaje tradycyjne symbole życia uniwersyteckiego.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student łączy się emocjonalnie z miejscem swoich studiów i Uniwersytetem. Nawiązuje bezpośredni kontakt z kolegami i współdziała z nimi podczas zajęć terenowych.

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z prezentacją materiałów na platformie Moodle.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Treść wykładu obejmuje przede wszystkim funkcje budynków władz ustawodawczych i rządzących, a także budynków sądowych, w tym gmachów jurysdykcji miejskiej. Prezentowane są miejsca wykonywania kar kryminalnych wraz z izbami tortur, przybory i sprzęty stosowane w administracji i sądownictwie, a ponadto insygnia władzy i stroje urzędowe. Szczególna uwaga jest skierowana ku zabytkom nieruchomym i ruchomym związanym z historią Torunia.

Pełny opis:

Archeologia prawna jako przedmiot, jej cele i metody.

Obiekty:

-budynki władz ustawodawczych, rządzących i sądowych; budynki władz miejskich i jurysdykcji miejskiej,

-miejsca wykonywania kar kryminalnych oraz izby tortur i narzędzia tortur.

Sprzęty:

-przybory i narzędzia używane w administracji i sądownictwie.

Znaki prawne.

Insygnia władzy i stroje urzędowe: królewskie, sędziowskie, uniwersyteckie, miejskie.

Archeologia prawna Torunia.

Literatura:

Witold Maisel, Archeologia prawna Polski, Warszawa-Poznań 1982.

Danuta Janicka, Toruńskie sądy pod zaborem pruskim, [w:] Toruń jako ośrodek wymiaru sprawiedliwości w przeszłości i obecnie. Materiały z konferencji naukowej odbytej w Toruniu 24.5.1999, Toruń 2000, s.17-24.

Danuta Janicka, Antyczne i biblijne sceny sądowe w Ratuszu staromiejskim w Toruniu, [w:] Honeste vivere. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, Toruń 2001, s.479-492.

Danuta Janicka, Więzienia w Toruniu w XVIII-XX wieku, [w:] Rocznik Toruński, t.30, Toruń 2003, s.85-114.

Danuta Janicka, Kara śmierci w dawnym Toruniu (XVI-XVIII w.), [w:] A.Bulsiewicz, A.Marek, V.Kwiatkowska – Darul (red.), Doctrina multiplex – veritas una. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, Toruń 2004, s. 495-504.

Danuta Janicka, Sądowym szlakiem dawnego Torunia (do 1939 r.), Pro memoria. Księga dla uczczenia pamięci profesor Krystyny Kamińskiej, Toruń 2013, s.83-104.

Metody i kryteria oceniania:

Na ZALICZENIU STACJONARNYM obowiązuje test złożony z dziesięciu pytań jednokrotnego wyboru (ocena: 0-1 pkt) i jednego pytania opisowego (ocena: 0-3 pkt.). Ostateczna ocena z zaliczenia wynika z sumy zdobytych punktów i wynosi:

za 10-13 punktów – ocena 5

za 9 punktów – ocena 4+

za 8 punktów – ocena 4

za 7 punktów – ocena 3 +

za 6 punktów – ocena 3

UWAGA! W razie uzyskania w I terminie oceny niedostatecznej, ostateczna ocena z zaliczenia jest średnią ocen uzyskanych w pierwszym i drugim terminie.

Na ZALICZENIU ZDALNYM, przeprowadzanym w okresie pandemii i nauki zdalnej na platformie Moodle, obowiązuje test złożony z 10 pytań testowych, ocenianych w następujący sposób:

za 5 punkty - ocena 3

za 6 punktów - ocena 3+

za 7 punktów - ocena 4

za 8 punktów - ocena 4+

za 9-10 puntów - ocena 5

UWAGA! W razie uzyskania w I terminie oceny niedostatecznej, ostateczna ocena z zaliczenia jest średnią ocen uzyskanych w pierwszym i drugim terminie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Janicka
Prowadzący grup: Danuta Janicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Janicka
Prowadzący grup: Danuta Janicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Janicka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.