Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1352-HP-1NJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia prawa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (nj)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

- wykład - 24 h;

- ćwiczenia - 9 h

- konsultacje, zaliczenia, egzaminy - 20 h

Razem: - 53 h


Praca własna studenta:

- przygotowanie i uzupełnienie notatek, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, pisanie prac, projektów, czytanie literatury: - 42 h

- czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: - 55 h.

Razem: - 97 h


Liczba godzin pracy studenta ogółem: - 150 h


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: Student ma pogłębioną wiedzę o rozwoju systemów prawnych w poszczególnych państwach od średniowiecza do XX w. - K_W01.

W2: Student dogłębnie zna podstawowe etapy rozwoju języka prawnego i prawniczego, rodowód różnorodnych instytucji i konstrukcji prawnych odpowiadających poszczególnym gałęziom prawa i dyscyplinom prawniczym. Definiuje podstawowe instytucje prawne w ich historycznym rozwoju. – K_W04.

W3: Student ma podstawową wiedzę o historycznym rozwoju najważniejszych teorii myśli społeczno – politycznej i prawnej, które towarzyszyły przemianom w ustrojach państw i ich prawie sądowym. - K_W09.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczno – prawne w zakresie nauk prawnych w ich rozwoju historycznym w poszczególnych państwach od średniowiecza po wiek XX.– K_U01.

U2: Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, takich jak referaty, prezentacje multimedialne, dotyczących historycznego rozwoju instytucji prawnych w poszczególnych państwach od średniowiecza po wiek XX . – K_U10.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie korzeni współczesnych systemów i instytucji prawa sądowego, dokonuje samooceny własnych kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do tych działań – K_K01.

Metody dydaktyczne:

Wykład akademicki.


Ćwiczenia z elementami dyskusji, interpretacją tekstów źródłowych.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Wykład umożliwia zapoznanie się z historią systemów prawa sądowego na przestrzeni wieków. W szczególności ukazane zostają prawidłowości w rozwoju prawa sądowego z uwzględnieniem wpływu czynników politycznych, społecznych i gospodarczych.

Ćwiczenia pogłębiają wiedzę o podstawowych instytucjach prawa prywatnego, karnego i postępowania procesowego w okresie nowożytnym oraz umożliwiają prześledzenie ogólnych tendencji rozwojowych w tym względzie, które zaowocowały współczesnym kształtem tych instytucji.

Pełny opis:

Wykład

I. Zagadnienia wstępne 2 h

● Treść przedmiotu i jego przydatność dla współczesnych zawodów prawniczych.

● Wymagania egzaminacyjne

● Źródła prawa, a źródła prawa - 1 h

II. Prawo rzymskie w Europie - 3 h

● Kodyfikacja justyniańska w Europie i jej losy na Wschodzie i Zachodzie - 1 h

● Recepcja prawa rzymskiego - 2 h

III. Charakterystyka źródeł prawa feudalnego - 12 h

Historia źródeł prawa sądowego w okresie średniowiecza:

● leges barbarorum i leges romanae barbarorum - 2 h

● źródła prawa we Włoszech - 2 h

● źródła prawa w Niemczech - 2 h

● źródła prawa we Francji - 2 h

● źródła prawa w Anglii - 2 h.

● źródła prawa na Rusi Kijowskiej i Rosji do XVI w. - 2 h

IV. Humanitaryzm prawniczy - 3 h

● Program humanitarystów - 1 h

● Realizacja postulatów humanitarystów (Leopoldina, Józefina, Instrukcja Katarzyny II z roku 1767), - 2 h

V. Prawo okresu państw konstytucyjnych - 5 h

VI. Źródła prawa europejskiego w XIX i XX w. -5 h

Ćwiczenia

I. Źródła prawa Polski przedrozbiorowej - 7 h

● Źródła prawa średniowiecznego na ziemiach polskich

- 2 h

● Źródła prawa w okresie monarchii stanowej - 2 h

● Źródła prawa Rzeczypospolitej szlacheckiej – ogólnopaństwowe i partykularne - 2 h

● Źródła w czasach stanisławowskich - 1 h

II. Prawo w okresie zaborów - 2 h

● Własne prawo Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego doby konstytucyjnej - 2 h

III. Źródła prawa w II RP - 6 h

● Stan prawny po uzyskaniu niepodległości - 1 h

● Dorobek Komisji Kodyfikacyjnej - 5 h

Literatura:

Obowiązkowa:

1. K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 1993 i wyd. późniejsze.

2. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009

Fakultatywna:

1. D. Makiłła, Z,. Naworski, Historia prawa na ziemiach polskich, cz. 1-2, Toruń 2000.

2. T. Maciejewski; Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2007 i wyd. późniejsze.

3. M. Sczaniecki; Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1994 i wyd. późniejsze.

4. F. Ryszka, Historia państwa i prawa Polski 1918-1939, cz. 2, Warszawa 1968.

5. E. Borkowska-Bagieńska; Historia prawa sądowego, Poznań 2006.

6. . B. Lesiński, W. Rozwadowski; Historia prawa sądowego, Poznań 1992 i wyd. późniejsze

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę według regulaminu studiów UMK

● Wykład – egzamin na ocenę; wiedza udokumentowana na egzaminie pisemnym; 60 min., 3 pytania problemowe (po 15 min. każde), 3 – szczegółowe (po 5 min.); za pytania problemowe maksimum 15 punktów za każde, za pytania szczegółowe – maksimum 5 pktów za każde; ocena pozytywna po uzyskaniu min. 30 pktów; ocena dst + - 40 pktów; ocena db – 45-50 pktów; ocena db+ - 50-55 pktów; ocena bdb – 55-60 pktów

● Ćwiczenia - aktywność na zajęciach, przygotowanie ewentualnych esejów na zajęcia, kolokwium w postaci testu zawierającego pytania jednokrotnego wyboru

Formy zaliczenia:

● Wykład – końcowy egzamin pisemny na ocenę z całości materiału zaprezentowanego na wykładzie i ćwiczeniach; warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

● Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę; aktywność na zajęciach plus kolokwium.

Podstawowe kryteria oceniania:

● Wykład – wiedza udokumentowana na podstawie egzaminu.

● Ćwiczenia - aktywność – 30%, pozostałe formy: 70%

Zarówno na ćwiczeniach jak i na egzaminie weryfikacji podlegają kryteria K_W01, K_ W04, W_09, K_U01, K_U10, K_K01

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Filipiak
Prowadzący grup: Zbigniew Filipiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Filipiak
Prowadzący grup: Zbigniew Filipiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Filipiak
Prowadzący grup: Zbigniew Filipiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)