Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Logika prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1352-LP-1NJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Logika prawnicza
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (nj)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

- pogłębiona wiedza na temat języka prawnego, rodzajach definicji legalnych, teorii nazw, przyczynach wieloznaczności, nieostrości i niedookreśloności nazw, rozumowań na tekście prawnym K_W04

- pogłębiona wiedza z zakresu metodologii stosowanej w naukach prawnych oraz podstaw ogólnej filozofii nauki K_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

- biegłość w egzegezie tekstów prawnych pozwalająca prognozować rozstrzygnięcia prawne K_U01

- krytyczna analiza problemów interpretacyjnych K_U06


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- innowacyjność i logiczność myślenia wykorzystywana w interpretacji i wnioskowaniu prawniczym K_K05

Metody dydaktyczne:

Wykład stacjonarny z uwzględnieniem przedstawienia na przykładach możliwych zastosowań kategorii logiki klasycznej w opracowywaniu tekstu prawnego połączony z wykonywaniem ćwiczeń przez studenta.

Skrócony opis:

Wykład umożliwia zapoznanie się z podstawowymi pojęciami logiki, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich zastosowanie w praktyce prawniczej. Stanowi on podstawę dla wszelkiej późniejszej, samodzielnej pracy z tekstem prawnym i prawidłowej analizy tekstów prawnych.

Pełny opis:

Wykład rozpoczyna wprowadzenie na temat mowy, języka i podstawowych kategorii syntaktycznych, stanowiących punkt wyjścia do rozwinięcia głównie kategorii nazw, takimi jak m.in. abstrakcyjność-konkretność, ostrość-nieostrość, desygnat, stosunki między ich zakresami. Kolejnym tematem wykładu są definicje – ich budowa, rodzaje, jak również warunki poprawności definicji i najważniejsze błędy w definiowaniu ze szczególną koncentracją na podstawach i formach definiowania dokonywanych przez twórcę prawa. Następnie omawiane są podstawowe zagadnienia dotyczące relacji, w tym również własności relacji, a także problematyka relacji złożonych, relacje porządkujące i równościowe. W dalszej części przybliżane są kwestie związane z podziałem logicznym i warunkami jego poprawności w kontekście metodologii nauki prawa. Kolejna grupa zagadnień, do których przechodzi wykład związana jest ze zdaniem – omawiane jest samo pojęcie zdania, struktura, wartość logiczna, następnie zaś omawiane są funktory prawdziwościowe i zagadnienia związane z rachunkiem zdań. Ostatnia część wykładu poświęcona jest problematyce uzasadniania twierdzeń.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Milena Korycka-Zirk, Karol Dobrzeniecki, Logika dla prawników. Kompendium, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora, Toruń 2018

Literatura uzupełniająca:

Tomasz Bekrycht, Milena Korycka-Zirk, Karol Dobrzeniecki, Logiczne zagadnienia prawoznawstwa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Wydawnictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2017

Metody i kryteria oceniania:

Prowadzący Karol Dobrzeniecki. Zaliczenie odbędzie się w sposób zdalny - asynchroniczny, polegający na opracowaniu przez uczestników kursu " Logika prawnicza" jednego eseju - o temacie wybranym spośród podanych poniżej - oraz przesłaniu go za pośrednictwem platformy Moodle do dnia 1 lutego 2021 r.

Kryteria oceny: oryginalność opracowania, wykorzystanie źródeł, poprawność merytoryczna i formalna

Tematy esejów:

1) Definicje legalne - typy, budowa i zastosowanie w prawoznawstwie.

2) Błędy logiczne w argumentacji - charakterystyka oraz podanie własnych przykładów błędnych rozumowań.

3) Erystyka czyli manipulacja w dyskusji. Przykłady nieuczciwej argumentacji oraz ocena skutków jej zastosowania oraz możliwości obrony.

4) Wnioskowania prawnicze i ich zastosowanie w orzecznictwie sądowym na przykładach.

Wymogi co do eseju: czcionka 12, Times New Roman, odstęp 1,5, rozmiar od 5-10 stron A4, zapisany w pliku PDF, do 2 mb, o nazwie będącej nazwiskiem i imieniem uczestnika kursu, np. kowalski_jan.pdf, nowak_anna.pdf. Tekst powinien być zapatrzony w bibliografię na końcu oraz przypisy według wzoru: https://iaisp.uj.edu.pl/c/document_library/get_file?uuid=73a82aff-01bf-4d37-856f-46aa857a0180 . Każdy fragment, który nie będzie pochodził od autora powinien zostać ujęty w cudzysłów.

--------------------------------------------------------

Prowadząca :

Milena Korycka-Zirk- egzamin, test jednokrotnego wyboru, 10 pytań

10 pkt - bdb

9 pkt - db+

8 pkt - db

7 pkt - dst +

6 - 5 pkt - dst

4-0 pkt - ndst

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Korycka-Zirk
Prowadzący grup: Milena Korycka-Zirk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład umożliwia zapoznanie się z podstawowymi pojęciami logiki, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich zastosowanie w praktyce prawniczej. Stanowi on podstawę dla wszelkiej późniejszej, samodzielnej pracy z tekstem prawnym i prawidłowej analizy tekstów prawnych.

Pełny opis:

Wykład rozpoczyna wprowadzenie na temat mowy, języka i podstawowych kategorii syntaktycznych, stanowiących punkt wyjścia do rozwinięcia głównie kategorii nazw, takimi jak m.in. abstrakcyjność-konkretność, ostrość-nieostrość, desygnat, stosunki między ich zakresami. Kolejnym tematem wykładu są definicje – ich budowa, rodzaje, jak również warunki poprawności definicji i najważniejsze błędy w definiowaniu ze szczególną koncentracją na podstawach i formach definiowania dokonywanych przez twórcę prawa. Następnie omawiane są podstawowe zagadnienia dotyczące relacji, w tym również własności relacji, a także problematyka relacji złożonych, relacje porządkujące i równościowe. W dalszej części przybliżane są kwestie związane z podziałem logicznym i warunkami jego poprawności w kontekście metodologii nauki prawa. Kolejna grupa zagadnień, do których przechodzi wykład związana jest ze zdaniem – omawiane jest samo pojęcie zdania, struktura, wartość logiczna, następnie zaś omawiane są funktory prawdziwościowe i zagadnienia związane z rachunkiem zdań. Ostatnia część wykładu poświęcona jest problematyce uzasadniania twierdzeń.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Tomasz Bekrycht, Milena Korycka-Zirk, Karol Dobrzeniecki, Logiczne zagadnienia prawoznawstwa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Wydawnictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2017

Milena Korycka-Zirk, Karol Dobrzeniecki, Logika dla prawników. Kompendium, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora, Toruń 2018

Uwagi:

Przedmiot wymaga dużego nakładu pracy indywidualnej studenta związanej z przećwiczeniem kwestii będących materią wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Korycka-Zirk
Prowadzący grup: Karol Dobrzeniecki, Milena Korycka-Zirk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład umożliwia zapoznanie się z podstawowymi pojęciami logiki, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich zastosowanie w praktyce prawniczej. Stanowi on podstawę dla wszelkiej późniejszej, samodzielnej pracy z tekstem prawnym i prawidłowej analizy tekstów prawnych.

Pełny opis:

Wykład rozpoczyna wprowadzenie na temat mowy, języka i podstawowych kategorii syntaktycznych, stanowiących punkt wyjścia do rozwinięcia głównie kategorii nazw, takimi jak m.in. abstrakcyjność-konkretność, ostrość-nieostrość, desygnat, stosunki między ich zakresami. Kolejnym tematem wykładu są definicje – ich budowa, rodzaje, jak również warunki poprawności definicji i najważniejsze błędy w definiowaniu ze szczególną koncentracją na podstawach i formach definiowania dokonywanych przez twórcę prawa. Następnie omawiane są podstawowe zagadnienia dotyczące relacji, w tym również własności relacji, a także problematyka relacji złożonych, relacje porządkujące i równościowe. W dalszej części przybliżane są kwestie związane z podziałem logicznym i warunkami jego poprawności w kontekście metodologii nauki prawa. Kolejna grupa zagadnień, do których przechodzi wykład związana jest ze zdaniem – omawiane jest samo pojęcie zdania, struktura, wartość logiczna, następnie zaś omawiane są funktory prawdziwościowe i zagadnienia związane z rachunkiem zdań. Ostatnia część wykładu poświęcona jest problematyce uzasadniania twierdzeń.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Tomasz Bekrycht, Milena Korycka-Zirk, Karol Dobrzeniecki, Logiczne zagadnienia prawoznawstwa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Wydawnictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2017

Milena Korycka-Zirk, Karol Dobrzeniecki, Logika dla prawników. Kompendium, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora, Toruń 2018

Uwagi:

Przedmiot wymaga dużego nakładu pracy indywidualnej studenta związanej z przećwiczeniem kwestii będących materią wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Korycka-Zirk
Prowadzący grup: Agata Czarnecka, Milena Korycka-Zirk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład umożliwia zapoznanie się z podstawowymi pojęciami logiki, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich zastosowanie w praktyce prawniczej. Stanowi on podstawę dla wszelkiej późniejszej, samodzielnej pracy z tekstem prawnym i prawidłowej analizy tekstów prawnych.

Pełny opis:

Wykład rozpoczyna wprowadzenie na temat mowy, języka i podstawowych kategorii syntaktycznych, stanowiących punkt wyjścia do rozwinięcia głównie kategorii nazw, takimi jak m.in. abstrakcyjność-konkretność, ostrość-nieostrość, desygnat, stosunki między ich zakresami. Kolejnym tematem wykładu są definicje – ich budowa, rodzaje, jak również warunki poprawności definicji i najważniejsze błędy w definiowaniu ze szczególną koncentracją na podstawach i formach definiowania dokonywanych przez twórcę prawa. Następnie omawiane są podstawowe zagadnienia dotyczące relacji, w tym również własności relacji, a także problematyka relacji złożonych, relacje porządkujące i równościowe. W dalszej części przybliżane są kwestie związane z podziałem logicznym i warunkami jego poprawności w kontekście metodologii nauki prawa. Kolejna grupa zagadnień, do których przechodzi wykład związana jest ze zdaniem – omawiane jest samo pojęcie zdania, struktura, wartość logiczna, następnie zaś omawiane są funktory prawdziwościowe i zagadnienia związane z rachunkiem zdań. Ostatnia część wykładu poświęcona jest problematyce uzasadniania twierdzeń.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Tomasz Bekrycht, Milena Korycka-Zirk, Karol Dobrzeniecki, Logiczne zagadnienia prawoznawstwa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Wydawnictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2017

Milena Korycka-Zirk, Karol Dobrzeniecki, Logika dla prawników. Kompendium, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora, Toruń 2018

Uwagi:

Przedmiot wymaga dużego nakładu pracy indywidualnej studenta związanej z przećwiczeniem kwestii będących materią wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Korycka-Zirk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład umożliwia zapoznanie się z podstawowymi pojęciami logiki, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich zastosowanie w praktyce prawniczej. Stanowi on podstawę dla wszelkiej późniejszej, samodzielnej pracy z tekstem prawnym i prawidłowej analizy tekstów prawnych.

Pełny opis:

Wykład rozpoczyna wprowadzenie na temat mowy, języka i podstawowych kategorii syntaktycznych, stanowiących punkt wyjścia do rozwinięcia głównie kategorii nazw, takimi jak m.in. abstrakcyjność-konkretność, ostrość-nieostrość, desygnat, stosunki między ich zakresami. Kolejnym tematem wykładu są definicje – ich budowa, rodzaje, jak również warunki poprawności definicji i najważniejsze błędy w definiowaniu ze szczególną koncentracją na podstawach i formach definiowania dokonywanych przez twórcę prawa. Następnie omawiane są podstawowe zagadnienia dotyczące relacji, w tym również własności relacji, a także problematyka relacji złożonych, relacje porządkujące i równościowe. W dalszej części przybliżane są kwestie związane z podziałem logicznym i warunkami jego poprawności w kontekście metodologii nauki prawa. Kolejna grupa zagadnień, do których przechodzi wykład związana jest ze zdaniem – omawiane jest samo pojęcie zdania, struktura, wartość logiczna, następnie zaś omawiane są funktory prawdziwościowe i zagadnienia związane z rachunkiem zdań. Ostatnia część wykładu poświęcona jest problematyce uzasadniania twierdzeń.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Tomasz Bekrycht, Milena Korycka-Zirk, Karol Dobrzeniecki, Logiczne zagadnienia prawoznawstwa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Wydawnictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2017

Milena Korycka-Zirk, Karol Dobrzeniecki, Logika dla prawników. Kompendium, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora, Toruń 2018

Uwagi:

Przedmiot wymaga dużego nakładu pracy indywidualnej studenta związanej z przećwiczeniem kwestii będących materią wykładu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)