Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawa człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1352-PCZ-4NJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawa człowieka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (nj)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

4 pkt ECTS = 120 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin:

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu:

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu:

Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

- pogłębiona wiedza o przedmiocie i specjalistycznej terminologii z zakresu prawa międzynarodowego praw człowieka oraz świadomość jego roli i znaczenia dla właściwego wykonywania zawodu prawnika K_W01

- pogłębiona wiedza o zasadach organizacji i funkcjonowania organizacji międzynarodowych, których zadaniem jest ochrona i zapewnienie poszanowania praw człowieka; wiedza o instytucjonalnych, normatywnych i proceduralnych elementach systemów ochrony praw człowieka K_W02

- pogłębiona wiedza o specyfice traktatów praw człowieka, specyfice stosunków prawnych zachodzących między różnymi podmiotami w skali państwowej i międzynarodowej, a także o wpływie standardów praw człowieka (traktatów, soft law i orzecznictwa) na prawo i praktykę krajową K_W03

- dogłębna znajomość znaczenia różnorodnych instytucji i konstrukcji prawnych oraz terminologii stosowanej w prawie międzynarodowym praw człowieka oraz znajomość rodzajów wykładni norm prawnych należących do prawa międzynarodowego (w tym prawa międzynarodowego praw człowieka) K_W04

- pogłębiona wiedza o jednostce jako o podmiocie systemu ochrony praw człowieka K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

- umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych przykładów naruszeń praw człowieka K_U02

- umiejętność stosowania standardów praw człowieka do interpretacji prawa krajowego (z zakresu różnych gałęzi prawa) oraz oceny rozstrzygnięć organów krajowych K_U05

- umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy do krytycznej analizy dylematów pojawiających się w pracy zawodowej i do samodzielnego ich rozstrzygania K_U06

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz rozszerzania ich o wymiar interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny wykonywać pracę zawodową K_U13


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

- umiejętność identyfikacji problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu i rozstrzygania ich zgodnie ze standardami praw człowieka K_K03


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Gronowska
Prowadzący grup: Bożena Gronowska, Julia Kapelańska-Pręgowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Gronowska
Prowadzący grup: Piotr Chrzczonowicz, Bożena Gronowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Gronowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)