Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo finansów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1352-PFP-2NJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo finansów publicznych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (nj)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

6 pkt ECTS = 180 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 27 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin – 5

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 13

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 135

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - pogłębiona wiedza o instytucjach prawa finansowego K_W02

W2 - dogłębna znajomość terminologii z zakresu prawa finansowego i specyfiki instytucji i konstrukcji prawnych z zakresu prawa finansowego K_W04

W3 - pogłębiona wiedza o badaniach i analizach teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych w zakresie instytucji prawa finansowego K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność wykorzystywania pogłębionej wiedzy teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk z zakresu prawa finansowego K_U02

U2 - umiejętność analizowania konkretnych stanów faktycznych i prawnych z zakresu prawa finansowego oraz samodzielnego podejmowania właściwych rozstrzygnięć w tym zakresie K_U07

U3 - umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania zjawisk społecznego oddziaływania instytucji prawno-finansowych z wykorzystaniem odpowiednich teorii i podstawowych metod badawczych K_U08

U4 - umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa finansowego oraz rozszerzania ich o wymiar interdyscyplinarny K_U13


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa finansów publicznych oraz umiejętność samodzielnego doskonalenia jej K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, informacyjny.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje analizę i ocenę regulacji prawnych z zakresu prawa finansów publicznych, w tym m.in. prawo budżetowe państwa i jednostek samorządu terytorialnego, system dochodów publicznych, państwowy dług publiczny, prawo o wydatkach państwa i samorządu terytorialnego, publiczne prawo bankowe, finanse ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz elementy prawa finansów publicznych UE.

Pełny opis:

WYKŁAD:

Zagadnienia wprowadzające: informacje organizacyjne; przedstawienie treści programowych; informacje o formach egzaminu i wymaganiach egzaminacyjnych, polecanych podręcznikach (1 godz.)

Finanse publiczne w Konstytucji RP: obowiązek ponoszenia ciężarów publicznych - art. 84 Konstytucji RP; regulacje konstytucyjne dotyczące finansów samorządowych; rozdział X Konstytucji RP (1 godz.)

Jednostki sektora finansów publicznych: zagadnienia ogólne, jednostki budżetowe; samorządowe zakłady budżetowe; agencje wykonawcze; instytucje gospodarki budżetowej; fundusze celowe; państwowe i samorządowe osoby prawne) (1 godz.)

Prawo budżetowe państwa: wieloletni plan finansowy państwa; zasady budżetowe; ustawa budżetowa; deficyt budżetowy i nadwyżka budżetowa; budżet środków europejskich; przeznaczenie wydatków budżetu państwa; tryb opracowywania i uchwalania budżetu państwa; wykonywanie ustawy budżetowej; bankowa obsługa budżetu państwa oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (1 godz.)

Dług publiczny: pojęcie i istota długu publicznego; obliczanie długu publicznego, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa; procedury ostrożnościowe i sanacyjne; zasady i tryb emisji skarbowych papierów wartościowych (1 godz.)

Samorządowe prawo budżetowe: budżet i uchwała budżetowa; pożyczki z budżetu państwa dla jednostki samorządu terytorialnego; wieloletnia prognoza finansowa; uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego; wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego (1 godz.)

Regionalne izby obrachunkowe (1 godz.)

Dochody jednostek samorządu terytorialnego: rodzaje dochodów własnych, zasada adekwatności, Europejska Karta Samorządu Lokalnego; dochody własne; subwencja ogólna; dotacje celowe) (1 godz.)

Dochody jednostek samorządu terytorialnego: podatki i opłaty określone ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (1 godz.)

System finansowy ubezpieczeń społecznych: reforma w finansach ubezpieczeń społecznych; podmioty w ubezpieczeniach społecznych; składki na ubezpieczenia społeczne; interpretacje przepisów składkowych; ułatwienia w opłacaniu składek; gwarancje państwa i dotacje budżetowe do FUS (1 godz.)

Finanse ubezpieczenia zdrowotnego: zakres podmiotowy ustawy; zadania władz publicznych w sferze ubezpieczenia zdrowotnego; zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu; składki na ubezpieczenie zdrowotne; Narodowy Fundusz Zdrowia (1 godz.)

Finanse publiczne a przepisy o zamówieniach publicznych: ustawa – Prawo zamówień publicznych; zamieszczanie i publikowanie ogłoszeń; przygotowanie postępowania; tryby udzielania zamówień; wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy (1 godz.)

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych: zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; przedmiot odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych; postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych) (1 godz.)

Publiczne prawo bankowe: zakres regulacji; Narodowy Bank Polski; reglamentacja działalności banków komercyjnych; Komisja Nadzoru Finansowego (1 godz.)

Prawo walutowe i dewizowe: regulacja walutowa – wprowadzenie; emisja znaków pieniężnych i obrót nimi; reglamentacja dewizowa; terminologia prawa dewizowego; swoboda obrotu dewizowego i jej ograniczenia; zezwolenia dewizowe; działalność kantorowa (1 godz.)

Podatki i prawo podatkowe: podatek w systemie danin publicznych; daniny publiczne i ich rodzaje; źródła prawa podatkowego; urzędowe interpretacje podatkowe, elementy konstrukcyjne instytucji podatku; obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe; system podatkowy (1 godz.)

Prawo finansów publicznych UE: budżet ogólny, wieloletnie ramy finansowe; procedura budżetowa; wykonywanie budżetu i absolutorium; dochody i wydatki budżetu ogólnego; Europejski Bank Centralny (1 godz.)

Podsumowanie, wnioski (1 godz.)

Literatura:

Literatura wymagana:

J. Wantoch-Rekowski, W. Morawski, P. Majka, Podstawy prawa finansów publicznych, Warszawa 2022

J. Wantoch-Rekowski (red.), Prawo finansów publicznych. Materiały do ćwiczeń, Toruń 2015

Literatura zalecana:

"Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" - kwartalnik pod red. J. Wantoch-Rekowskiego

A. Borodo, Współczesne problemy prawne budżetu państwowego, Toruń 2014

A. Borodo (red), Słownik finansów samorządu terytorialnego, Toruń 2015

Metody i kryteria oceniania:

Końcowy egzamin pisemny, w formie testu jednokrotnego wyboru, składający się z 30 pytań (18 minut). Egzamin w formie tradycyjnej.

Kryteria oceniania - za każdą poprawną odpowiedź - 1 punkt. Suma punktów decyduje o ocenie końcowej:

30,29,28 punktów - bdb

27,26,25 punktów - db +

24,23,22 punkty - db

21,20 punktów - dst +

19,18 punktów - dst

17 i mniej - ndst

W przypadku sesji zdalnej - jak wyżej, przy czym test będzie umieszczony na platformie Moodle.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wantoch-Rekowski
Prowadzący grup: Małgorzata Cilak, Jacek Wantoch-Rekowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wantoch-Rekowski
Prowadzący grup: Małgorzata Cilak, Jacek Wantoch-Rekowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wantoch-Rekowski
Prowadzący grup: Małgorzata Cilak, Jacek Wantoch-Rekowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wantoch-Rekowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)