Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1352-PH-4NJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (nj)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza prawa zobowiązań.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

5 pkt ECTS = 150 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 24 godziny wykładu + 9 ćwiczeń = 33 godziny

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin: 7 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 40 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 70 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

- pogłębiona wiedza o różnych podmiotach prawa handlowego i zasadach ich funkcjonowania K_W02

- pogłębiona wiedza o specyfice różnorodnych stosunków prawnych zachodzących między różnymi podmiotami w sferze prawa handlowego K_W03

- pogłębiona wiedza o podmiotach (spółkach, przedsiębiorstwach) różnych stosunków prawnych w sferze prawa handlowego oraz o zasadach nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania tych stosunków K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

- umiejętność wykorzystywania pogłębionej wiedzy teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk w sferze prawa handlowego K_U02

- umiejętność przygotowania alternatywnych wersji dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. pisma procesowe w sądowym postępowaniu w sprawach cywilnych i handlowych, a także pisma sądowe, jak np. projekty orzeczeń K_U09

- umiejętność porozumiewania się i współdziałania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w zakresie prawa handlowego K_U12

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

- świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności w zakresie prawa handlowego, a także zrozumienie potrzeby ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego K_K01Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład i ćwiczenia ukierunkowane są na umiejętność praktycznego stosowania najważniejszych instytucji prawa handlowego, które prezentowane są od strony teoretycznej oraz praktycznej. Uwzględniane jest najnowsze orzecznictwo sądowe, a także praktyczne aspekty związane ze stosowaniem prawa handlowego.

Pełny opis:

1. Model gospodarczy w Konstytucji RP, konstytucyjne zasady prowadzenia działalności gospodarczej - 1 godz.

2. Geneza i źródła prawa handlowego - 1 godz.

3. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w publicznoprawnej regulacji, ewidencjonowanie działalności gospodarczej (Ewidencja, Krajowy Rejestr Sądowy), instytucja zarządu sukcesyjnego, fundacje rodzinne - 2 godz.

4. Pojęcie przedsiębiorcy w polskim prawie prywatnym, klasyfikacja firmy oraz prokury, klasyfikacja spółek - spółki cywilne i handlowe, osobowe i kapitałowe – 1 godz.

5. Spółdzielnie - reguły funkcjonowania w sferze działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa państwowe z uwzględnieniem komercjalizacji i prywatyzacji, fundacja jako przedsiębiorca, stowarzyszenie - działalność gospodarcza – 2 godz.

6. Istota i zasady funkcjonowania spółki cywilnej – 1 godz.

7. Spółka jawna - tworzenie, funkcjonowanie, ustanie bytu prawnego, spółka partnerska - specyfika odpowiedzialności za zobowiązania – 2 godz.

8. Spółka komandytowa - specyfika reprezentacji i reguł odpowiedzialności za zobowiązania, spółka komandytowo-akcyjna – 2 godz.

9. Spółki kapitałowe - 12 godz.

a) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- tryb tworzenia, spółka kapitałowa w organizacji

- prawa i obowiązki wspólników

- organy i reprezentacja spółki z o.o.

- odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki

b) spółka akcyjna

- powstanie

- pojęcie akcji i ich rodzaje

- prawa i obowiązki akcjonariuszy

- organy spółki i reguły funkcjonowania

c) Prosta Spółka Akcyjna - charakterystyka nowego typu spółki.

Literatura:

1) Prawo handlowe. Zagadnienia wybrane, A. Malarewicz-Jakubów (red.), Wolters Kluwer 2023.

2) Prawo gospodarcze i handlowe, Wojciech J. Katner (red.), aktualne wydanie, Wolters Kluwer.

3) Prawo handlowe, red. J. Okolski, M. Modrzejewska, Prawo handlowe, aktualne wydanie, Wolters Kluwer.

4) Prawo handlowe, K. Bilewska, A. Chłopecki, aktualne wydanie, C.H. Beck

5) Prawo handlowe, A. Kidyba, aktualne wydanie, C.H. Beck.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem podejścia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Możliwe formy egzaminu:

1) egzamin pisemny – test 20 pytań jednokrotnego wyboru oraz 2 pytania problemowe. Łączna ilość punktów 20 za test i 10 za pytania problemowe; przy czym konieczne jest uzyskanie 10 pkt z testu oraz 5 pkt z części opisowej dla pozytywnego zaliczenia. Suma maksymalna punktów 30.

27-30 pkt – bdb

26 pkt – db +

22-25-pkt – db

21 pkt – dst+

16-20 pkt – dst

Arkusz egzaminacyjny jest udostępniany studentom albo w formie papierowej albo elektronicznej (MS Teams).

2) egzamin ustny (po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia) - 3 pytania problemowe.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Moszyńska, Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Prowadzący grup: Mariusz Kłoda, Anna Moszyńska, Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Moszyńska, Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Prowadzący grup: Mariusz Kłoda, Anna Moszyńska, Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Moszyńska, Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)