Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1352-PK-2NJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (nj)
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

10 pkt ECTS = 300 godzin pracy


W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 48 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin – 30

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 122 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 100 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student wie, jakie są źródła prawa karnego oraz na jakich zasadach oparta jest odpowiedzialność karna K_W06

W2: student wie, jakie kary można wymierzać za popełnienie przestępstwa, jakimi dyrektywami ich wymiaru sąd musi się kierować, wreszcie zna środki związane z poddaniem sprawcy próbie K_W03,

W3: student wie również , co to są środki zabezpieczające, kiedy następuje zatarcie skazania i przedawnienie z wprawie karnym, zna typy czynów zabronionych określonych w kk z 1997 r. K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi określić przesłanki odpowiedzialności karnej, umie wskazać zasady wymiaru kar oraz środków karnych, zasady stosowania środków zabezpieczających i związanych z poddaniem sprawcy próbie K_U05,

U2: student potrafi wskazać znamiona przedmiotowe oraz podmiotowe przestępstw określonych w kk z 1997 r. K_U03,

U3: student umie rozwiązywać proste kazusy z zakresu prawa karnego K_U07

U4: student potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy, ze świadomością, że prawo karne na zasadzie ultima ratio jest ostatecznym regulatorem ludzkich zachowań K_U12,

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student potrafi odróżnić zachowania społeczne szkodliwe, zabronionego pod groźbą kary od zachowań, które nie realizują znamion ustawowych czynu zabronionego K_K03.

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z elementami konwersatorium.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są wybrane zagadnienia części ogólnej prawa karnego. Problematyka części szczególnej jest przedmiotem ćwiczeń.

Pełny opis:

W ramach wykładu omówione zostaną, w szczególności:

1. Cechy szczególne prawa karnego;

2. Zasady obowiązywania ustawy karnej;

3. Elementy w strukturze przestępstwa;

4. Zagadnienie winy i strony podmiotowej czynu zabronionego.

5. Związek przyczynowy w prawie karnym.

6. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw.

7.Formy popełnienia czynu zabronionego.

8. Problematyka błędu w prawie karnym.

9. Wybrane okoliczności wyłączające kryminalną bezprawność czynu.

Literatura:

J. Lachowski, A. Marek, Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2021 lub późniejsze wydanie (w przypadku takiej opcji),

V. Konarska-Wrzosek-A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2018 lub późniejsze wydanie (w przypadku takiej opcji);

Kodeks karny. Komentarz (red. V. Konarska-Wrzosek), Warszawa 2023 lub późniejsze wydanie (w przypadku takiej opcji);

J. Lachowski, M. Leciak, J. Wojciechowski, Prawo karne w kazusach, Toruń 2016 lub późniejsze wydanie (w przypadku takiej opcji).

Metody i kryteria oceniania:

Stopień (w skali 2.0 – 5.0) wystawiany na podstawie egzaminu w oparciu o wiedzę z materiału będącego przedmiotem wykładu, a także zaprezentowanego w literaturze wskazanej wyżej.

Chodzi tu o znajomość aktualnych rozwiązań normatywnych w obszarze prawa karnego.

Egzamin pisemny.

Egzamin to pięć pytań otwartych, pytania są podawane po kolei, czyli pytanie nr 1 - 10 minut na odpowiedź, następnie pytanie nr 2 - czas na odpowiedź 10 minut i tak aż do pytania nr 5.

Odpowiedź na każde pytanie oceniana jest w skali od 2 do 5, a wynik końcowy to średnia ocen za poszczególne odpowiedzi. Ocenę pozytywną otrzymuje student, u którego średnia ocen za odpowiedzi na pytania wynosi co najmniej 3.0.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Lachowski
Prowadzący grup: Marcin Berent, Jerzy Lachowski, Michał Leciak, Agata Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Lachowski
Prowadzący grup: Natalia Daśko, Jerzy Lachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Leciak, Tomasz Oczkowski
Prowadzący grup: Marcin Berent, Natalia Daśko, Michał Leciak, Tomasz Oczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Leciak, Tomasz Oczkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)