Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo materialne Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1352-PM-UE-4NJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo materialne Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (nj)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

4 pkt ECTS = 120 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 45 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin:

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu:

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu:

Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

- pogłębiona wiedza o miejscu prawa materialnego Unii Europejskiej w systemie prawa oraz o jego związkach z ekonomią K_W01

- pogłębiona wiedza o instytucjach publicznych funkcjonujących w sferze prawa materialnego Unii Europejskiej K_W02

- pogłębiona wiedza o normach i regulacjach prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji publicznych funkcjonujących na płaszczyźnie prawa materialnego Unii Europejskiej K_W07

- pogłębiona wiedza o relacjach pomiędzy ochroną własności intelektualnej a prawem konkurencji Unii Europejskiej i zasadą swobody przepływu towarów K_W10

- wiedza o zasadach tworzenia i rozwoju form indywidualnej aktywności zawodowej wykorzystującej wiedzę z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej K_W11


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

- umiejętność interpretacji i wyjaśniania zjawisk społeczno-prawnych w zakresie prawa materialnego Unii Europejskiej K_U01

- umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej K_U02

- umiejętność analizowania sposobów załatwiania konkretnych spraw z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej i przebiegu postępowania w tych sprawach, umiejętność formułowania własnych poglądów i zgłaszania uzasadnionych postulatów de lege ferenda K_U03

- umiejętność biegłego stosowania przepisów prawnych w celu rozstrzygania konkretnych spraw z zakresu prawa materialnego Unii Europejskiej K_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

- umiejętność myślenia i działania w sposób innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych wyzwań zawodowych K_K05


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nowicki
Prowadzący grup: Paweł Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nowicki
Prowadzący grup: Paweł Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nowicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)