Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1352-PP-4NJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (nj)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

6 pkt ECTS = 180 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 33 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin:

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu:

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu:


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

- pogłębiona wiedza o systemie prawa podatkowego K_W01

- znajomość specyfiki podmiotowej prawa podatkowego, pogłębiona wiedza o regulacji prawnej dotyczącej ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego K_W02

- pogłębiona wiedza o specyfice stosunków prawnych w sferze prawa podatkowego K_W03

- dogłębna znajomość terminologii prawa podatkowego K_W04

- pogłębiona wiedza o prawach i obowiązkach podmiotów stosunków podatkowoprawnych, zakresie obowiązku podatkowego w poszczególnych podatkach, powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych, sposobów weryfikacji rozliczeń przez organy podatkowe K_W05

- pogłębiona wiedza na temat pozyskiwania danych dotyczących problematyki podatkowej dotyczących treści orzecznictwa, treści regulacji prawnej na poziomie ustawowym i podustawowym, a także projektowanych zmian regulacji prawnej, oraz wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa w sprawach związanych z problematyką podatkową K_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

- umiejętność wykorzystywania pogłębionej wiedzy teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki zobowiązań podatkowych, umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa podatkowego do podatkowej analizy zjawisk K_U02

- umiejętność analizowania sposobów załatwiania spraw podatkowych K_U03

- umiejętność prognozowania zakończenia spraw podatkowych K_U04

- umiejętność stosowania przepisów prawa podatkowego K_U05

- umiejętność sporządzania pism w sprawach podatkowych K_U09

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności w zakresie zobowiązań podatkowych oraz rozszerzania ich o wymiar interdyscyplinarny K_U13


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

- świadomość poziomu własnej wiedzy na tle rozległości regulacji prawa podatkowego, świadomość konieczności nieustannego aktualizowania wiedzy i jej pogłębiania K_K01

- umiejętność zorganizowania stanowiska pracy K_K02

- umiejętność odróżniania uchylania się od opodatkowania od unikania opodatkowania K_K03


Literatura:

Polskie prawo podatkowe, Redakcja naukowa:

Bogumił Brzeziński, Agnieszka Franczak, Agnieszka Olesińska, WARSZAWA WOLTERS KLUWER 2024

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olesińska
Prowadzący grup: Agnieszka Olesińska, Martyna Wilmanowicz-Słupczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kalinowski
Prowadzący grup: Marek Kalinowski, Agnieszka Olesińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kalinowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)