Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Postępowanie przed sądami administracyjnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1352-PSA-3NJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Postępowanie przed sądami administracyjnymi
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (nj)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość prawa (w szczególności znajomość podstawowych pojęć związanych z administracją publiczną: organ administracji, urząd, samorząd terytorialny, administracja rządowa, etc., znajomość problematyki prawnych form działania administracji) i postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

3 pkt ECTS = 90 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 12 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin:

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu:

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu:

Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

- pogłębiona wiedza o instytucjach z zakresu postępowania przed sądami administracyjnymi K_W02

- pogłębiona wiedza dotycząca przebiegu i specyfiki postępowania przed sądami administracyjnymi K_W03

- dogłębna znajomość siatki pojęciowej właściwej dla postępowania przed sądami administracyjnymi K_W04

- pogłębiona wiedza o podmiotach postępowania przed sądami administracyjnymi K_W05
Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

- umiejętność analizowania konstrukcji procesowych właściwych procedurze sądowoadministracyjnej K_U01

- umiejętność stosowania przepisów prawa procesowego do rozstrzygania konkretnych spraw i przypadków (kazusów) K_U02

- umiejętność precyzyjnego prognozowania przebiegu postępowania przed sądami administracyjnymi K_U04

- umiejętność znajdowania rozwiązań i właściwych rozstrzygnięć w przypadku stwierdzenia wadliwości postępowania sądowoadministracyjnego K_U05, K_U07

- umiejętność sporządzania projektów: skargi do sądu administracyjnego, skargi kasacyjnej, odpowiedzi na skargę lub innych pism procesowych występujących w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jak również projektów orzeczeń sądu administracyjnego K_U09

- umiejętność aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz kontaktowania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w zakresie postępowania przed sądami administracyjnymi K_U12

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania przed sądami administracyjnymi K_U13


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

- świadomość własnej wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania przed sądami administracyjnymi K_K01


Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny (konwencjonalny), analiza przypadków (opis sytuacyjny), wykład problemowy.

Metody poszukujące: projekt, dyskusje w grupach, referaty, rozwiązywanie kazusów, sporządzanie projektów pism procesowych zastosowanie interaktywnych technik nauczania (prezentacje, wykorzystanie systemów informacji prawnej dostępnych na UMK i w Internecie w tym bazy orzeczeń CBOSA).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- panelowa
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Przedmiot "Postępowanie przed sądami administracyjnymi" obejmuje problematykę postępowania sądowoadministracyjnego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed NSA.

Celem wykładu jest przedstawienie studentom prawnej regulacji tej procedury, a także zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi z tego zakresu. Ponadto wykład obejmuje prezentację dorobku orzecznictwa sądów polskich dotyczącego postępowań w sprawach sądowoadministracyjnych.

Pełny opis:

Przedmiot "Postępowanie przed sądami administracyjnymi" obejmuje następujące zagadnienia:

Wykład:

1. Zagadnienia ogólne: właściwość sądów administracyjnych, zakres i kryterium kontroli, zasady postępowania sądowoadministracyjnego (1 godz.)

2. Skarga i wniosek do sądu administracyjnego: warunki formalne skargi i wniosku, podmioty uprawnione do wniesienia skargi i wniosku, tryb i termin wnoszenia skargi i wniosku 1 godz.)

3. Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego: strony postępowania sądowoadministracyjnego, uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego, zdolność sądowa i procesowa, pełnomocnicy (1 godz.)

4. Postępowanie przez sądami administracyjnymi: rodzaje postępowań przed sądem administracyjnym, fazy postępowania sądowoadministracyjnego, zawieszenie i umorzenie postępowania 1 godz.)

5. Orzeczenia sądu administracyjnego: zasady orzekania, rodzaje orzeczeń, skutki orzeczeń 1 godz.)

6. Środki odwoławcze: skarga kasacyjna, zażalenie, sprzeciw, odwołanie, skarga o wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. (1 godz.)

7. Koszty postępowania sądowoadministracyjnego. 1 godz.)

Warsztaty

1. Elementy formalne skargi (3 h).

2. Sposoby formułowania zarzutów skargi (2 h)

3. Sporządzanie projektów skargi do WSA (3 h)

4. Postanowienia i sposoby ich zaskarżania (2 h)

5. Sporządzenie projektu skargi kasacyjnej (3 h)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. red. M. Jaśkowska, Postępowanie sądowo-administracyjne, Warszawa 2021.

2. red. H. Knysiak-Sudyka, Postępowanie sądowo-administracyjne, Warszawa 2022.

Literatura dodatkowa:

1. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2021, s. 503-696.

2. W. Chróścielewski, J.P. Tarno, P. Dańczak, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2021, część piąta

3. red. R. Hauser, A. Skoczylas, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2021, cz. V

4. red. Z. Kmieciak, Polskie sądownictwo administracyjne - zarys systemu, Warszawa 2017.

Materiały udostępnione przez wykładowcę.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium kończy się zaliczeniem na ocenę, którą student uzyskuje na podstawie:

1) obecność na zajęciach,

2) aktywności na zajęciach (przygotowane wystąpienia i udział w dyskusji),

3) wykonanych ćwiczeń (kazusów),

4) okresowych prac kontrolnych (sprawdzianów wiedzy- rozwiązanie testów, kazusów, odpowiedzi ustnych),

5) kolokwiów stacjonarnych

2 kolokwia stacjonarnie w formach:

1) Test max do 20 pytań z jedną prawidłową odpowiedzią.

Punktacja za kolokwium stacjonarne:

20-19 - bdb

18-17 - db+

16-15 - db

14-13 - dst +

12-11 - dst

10-0 - ndst

albo

2) Kazus:

a) sporządzenie projektu pisma procesowego - ocena łącznie 30 pkt. Kryteria oceny rozwiązania kazusu:

1. Wymogi formalne : 0- 6 pkt

2. Zarzuty : 0 – 6 pkt

3. Wnioski : 0- 6 pkt

4. Interpretacja przepisów : 0 – 6 pkt

5. Inne wymogi, język, styl, pisownia : 0 – 6 pkt

albo

3) Kazus - udzielenie odpowiedzi na pytania - max do 20 pytań.

Punktacja

20-19 - bdb

18-17 - db+

16-15 - db

14-13 - dst +

12-11 - dst

10-0 - ndst

Kryteria oceniana: student musi zaliczyć wszystkie wyżej wskazane formy oceny wiedzy na minimum 60 % punktów oraz przygotować wszystkie wskazane przez prowadzącego formy zadaniowe.

Kryteria oceny pracy pisemnej : warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest udzielenie powyżej 60% poprawnych odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Brzezicki
Prowadzący grup: Tomasz Brzezicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Sylwestrzak
Prowadzący grup: Dorota Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Sylwestrzak
Prowadzący grup: Dorota Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Sylwestrzak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)