Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo umów obligacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1352-PUC-BC3NJ Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo umów obligacyjnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu części ogólnej prawa cywilnego oraz części ogólnej praw zobowiązań

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

2 pkt ECTS = 60 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 9 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin:

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu:

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu:


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

- pogłębiona wiedza o specyfice stosunków prawnych zachodzących między podmiotami w skali krajowej, jak i międzynarodowej K_W03

- dogłębna znajomość języka prawnego i prawniczego, specyfiki i konstrukcji prawnych poszczególnych gałęzi prawa i dyscyplin prawniczych K_W04

- pogłębiona wiedza o podmiotach stosunków prawnych, zasadach nawiązywania i kształtowania tych stosunków, poszerzona wiedza o człowieku jako podmiocie tych stosunków K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

- umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania zjawisk w zakresie nauk prawnych K_U01

- umiejętność analizowania sposobów załatwiania konkretnych spraw i przebiegu postępowania w tych sprawach K_U03

- umiejętność biegłego stosowania przepisów prawnych do rozstrzygania konkretnych spraw K_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

- świadomość własnej wiedzy i umiejętności, świadomość potrzeby dokształcania i wyznaczania kierunków własnego rozwoju K_K01


Metody dydaktyczne:

Wykład

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje przedstawienie podstawowych instytucji w zakresie prawa umów (prawa kontraktowego) w prawie polskim, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej praktyki obrotu prawnego. Wykład składa się z trzech zasadniczych części: wprowadzenia do (propedeutyki) prawa umów, zaprezentowania podstawowych (stypizowanych) umów występujących w praktyce obrotu prawnego, a także szczegółowych typów umów w zakresie poszczególnych dziedzin obrotu prawnego. Student uzyskuje zatem fundamenty wiedzy z zakresu funkcjonowania umów w obrocie prawnym, co umożliwia mu w przyszłości podnoszenie swoich kwalifikacji prawnych w wybranych przez niego sektorach gospodarki.

Pełny opis:

Zakres tematyczny wykładu obejmuje następujące zasadnicze zagadnienia:

I. Wprowadzenie do prawa umów (3h)

1. Umowny stosunek obligacyjny

A. Pojęcie obligacyjnego stosunku umownego

B. Zasada swobody umów oraz jej ograniczenia

C. Umowy nazwane, mieszane i nienazwane.

D. Wykładnia umów

2. Treść stosunku umownego

A. Elementy kształtujące treść stosunku umownego

B. Standardowe klauzule umowne

C. Zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z umowy

3. Umowy wielopodmiotowe, wielostronne i powiązania między umowami

A. Umowy wielopodmiotowe i wielostronne

B. Umowy wstępne

C. Umowy powiązane (kompleksy umów)

4. Powstania, zmiana i zakończenie stosunku umownego

A. Powstanie stosunku umownego

B. Zmiana stosunku umownego

C. Zakończenie stosunku umownego

5. Prawne skutki naruszenia zobowiązania umownego

A. Niewykonanie oraz nienależyte wykonanie zobowiązania

B. Podstawowe instytucje odpowiedzialności kontraktowej

C. Kara umowna

II. Podstawowe typy umów w praktyce obrotu prawnego (3h)

1. Umowy w obrocie towarowym

A. Szczególne znaczenie umowy sprzedaży

B. Pozostałe wybrane typy umów

2. Umowy rezultatu

A. Szczególne znaczenie umowy o dzieło

B. Pozostałe wybrane typy umów

3. Umowy starannego działania

A. Szczególne znaczenie umowy zlecenia

B. Pozostałe wybrane typy umów

4. Umowy o korzystanie z rzeczy cudzej

A. Szczególne znaczenie umowy najmu

B. Pozostałe wybrane typy umów

5. Umowy nieodpłatne i umowy o zbliżonej funkcji

A. Szczególne znaczenie umowy darowizny

B. Pozostałe wybrane typy umów

III. Szczegółowe typy umów w zakresie poszczególnych dziedzin obrotu prawnego (3h)

1. Umowy bankowe

A. Znaczenie umów bankowych w obrocie prawnym

B. Wybrane typy umów

2. Umowy o pośrednictwo handlowe

A. Znaczenie umów o pośrednictwo handlowe w obrocie prawnym

B. Wybrane typy umów

3. Umowy transportowo-logistyczne

A. Znaczenie umów transportowo-logistycznych w obrocie prawnym

B. Wybrane typy umów

4. Umowy ubezpieczeniowe

A. Znaczenie umów ubezpieczeniowych w obrocie prawnym

B. Wybrane typy umów

5. Umowy medyczne

A. Znaczenie umów medycznych w obrocie prawnym

B. Wybrane typy umów

6. Umowy branży medialnej, rozrywkowej i turystycznej

A. Znaczenie umów branży medialnej, rozrywkowej i turystycznej w obrocie prawnym

B. Wybrane typy umów

7. Umowy energetyczne

A. Znaczenie umów energetycznych w obrocie prawnym

B. Wybrane typy umów

8. Umowy dotyczące nowych technologii

A. Znaczenie umów dotyczących nowych technologii w obrocie prawnym

B. Wybrane typy umów

9. Umowy dotyczące organizacji i struktury prowadzenia działalności gospodarczej

A. Znaczenie umów dotyczących organizacji i struktury prowadzenia działalności gospodarczej w obrocie prawnym

B. Wybrane typy umów

Literatura:

Literatura podstawowa:

- A. Olejniczak (red.), Z. Radwański† (red.), Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2021 - wybrane fragmenty

- A. Olejniczak (red.), Z. Radwański† (red.), Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2020 - wybrane fragmenty

- J. Panowicz-Lipska (red.), Z. Radwański† (red.), Zobowiązania - część szczegółowa, Warszawa 2019

Literatura zaawansowana:

- K. Osajda (red.), Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 5, Warszawa 2019 - wybrane zagadnienia

- A. Olejniczak (red.), Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 6, Warszawa 2018 - wybrane zagadnienia

- J. Rajski (red.), Prawo zobowiązań – część szczegółowa. System Prawa Prywatnego. Tom 7, Warszawa 2018

- J. Panowicz-Lipska (red.), Prawo zobowiązań – część szczegółowa. System Prawa Prywatnego. Tom 8, Warszawa 2011

- W.J. Katner (red.), Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego. Tom 9, Warszawa 2018

- M. Stec (red.), Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. Tom A - C, Warszawa 2020

- A. Cempura, A. Kasolik, Metodyka sporządzania umów gospodarczych, Warszawa 2021

- A. Kidyba (red.), Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, 2021

- A. Koch (red.), J. Napierała (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2019

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie pisemnego testu końcowego. Test składa się z 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz pytania otwartego dotyczącego analizy prawnej wybranego typu umowy obligacyjnej.

Czas trwania testu łącznie 30 minut (10 minut pytania zamknięte oraz 20 minut pytanie otwarte). Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 20 pkt. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie zamknięte 1 pkt, za poprawną analizę w zakresie pytania otwartego do 10 punktów maksymalnie. Przy ocenie pytania otwartego pod uwagę brana będzie trafność jurydyczna, celowość, merytoryczność, zupełność, prawidłowość, kompletność, poprawność oraz zasadność argumentacji prawnej w zakresie wypowiedzi.

Ocena końcowa uzależniona jest od uzyskanej z testu łącznej liczby punktów i wynosi:

- 10 i mniej punktów - ocena niedostateczna (2)

- 11-12 punktów - ocena dostateczna (3)

- 13-14 punktów - ocena dostateczna plus (3+)

- 15-16 punktów - ocena dobra (4)

- 17-18 punktów - ocena dobra plus (4+)

- 19-20 punktów - ocena bardzo dobra (5).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość zaliczenia testu w postaci odpowiedzi ustnej. Metody i kryteria oceny analogiczne jak w przypadku testu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Drewek
Prowadzący grup: Marcin Drewek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.