Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Art and architecture in Early Modern Europe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-OG-EN-ArtEU-X
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Art and architecture in Early Modern Europe
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty fakultatywne - 3 rok, sem. letni - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s1)
Przedmioty fakultatywne - 3rok, sem. letni - ODK, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s1)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) A basic command of English

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w wykładach – 60

- konsultacje z nauczycielem akademickim podczas dyżurów - 15


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- czytanie literatury- 45Łącznie: 120 godz. (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) By the end of this course students will be able to understand:

- the overall chronological and stylistic progressions within art and architecture of the Early Modern period (K_W03, K_W04, K_W16, K_W20)

- the historical origins of the styles and forms of Early Modern art and architecture in Europe (K_W03, K_W05, K_W12, K_W14, K_W16, K_W20)

- the patterns of artistic exchange in Early Modern Europe (K_W03, K_W05, K_W11, K_W12, K_W16, K_W20)

- the importance of workshop practice for artistic exchange (K_W03, K_W04, K_W09, K_W12, K_W16, K_W20)

- the importance of classical tradition in European art (K_W03, K_W16, K_W20)

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) By the end of this course students will be able to:

- express reasoned and critical analyses of works of art and architecture using a variety of methods and sources (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U21, K_U25)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) By the end of this course students will acquire:

- ability to carry out research in a cooperative environment (K_K02, K_K03)

- consciousness of the importance of the European artistic and cultural heritage (K_K05)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Lecture with a visual presentation, case study, discussion

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course aims to introduce students to the European art and architecture of the Early Modern era (c. 1400 – 1750). It will provide an overview of the cultural, iconographic and stylistic concerns of art from the renaissance and baroque periods. It will also familiarize students with a range of works of art and artists from these periods. A particular emphasis will be given to the phenomenon of artistic exchange that shaped European art and architecture. Art and architecture in the Polish-Lithuanian Commonwealth and its manifold relations with Europe will be given a special attention.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

This course aims to introduce students to the European art and architecture of the Early Modern era (c. 1400 – 1750). It will provide an overview of the cultural, iconographic and stylistic concerns of art from the renaissance and baroque periods. It will also familiarize students with a range of works of art and artists from these periods. A particular emphasis will be given to the phenomenon of artistic exchange that shaped the European artistic landscape. Art and architecture in the Polish-Lithuanian Commonwealth and its manifold relations with Europe will be given a special attention.

The curse will provide students with detailed information on a wide range of works of European art and architecture. It will also address a variety of more general questions, such as artistic and cultural exchange in Early Modern Europe, artist migration, the problem of center and periphery in Early Modern Europe, or the dissemination of the all’antiqua artistic language.

The subject discussed in the first semester will include:

- art and architecture in the fifteenth and early sixteenth century Italy, with particular emphasis given to studies of the antiquities

- the northern renaissance and the relation between Italy and the north in the fifteenth and the early sixteenth centuries

- the relations between various artistic centres in the sixteenth century Europe

- the dissemination of the all’antiqua artistic language in sixteenth century Europe

- artist migration in sixteenth century Europe

- the influence of the Reformation on artistic relations in Europe

- courts and cities as centres of the artistic exchange in fifteenth and sixteenth century Europe

- the importance of dynastic ties for artistic exchange

Literatura: (tylko po angielsku)

Primary literature:

Man, Myth and Sensual Pleasures. Jean Gossaert’s Renaissance, (Exhibition Catalogue) Metropolitan Museum New York, ed. Maryan W. Ainsworth, New Haven – London 2010

Ethan Matt Kavaler, Renaissance Gothic: architecture and the arts in Northern Europe 1470-1540, New Haven – London 2012

Wege zur Renaissance: Beobachtungen zu den Anfängen neuzeitlicher Kunstauffassung im Rheinland und den Nachbargebieten um 1500, hrsg. von Norbert Nußbaum, Claudia Euskirchen, Stephan Hoppe, Köln 2003

Caecilie Weissert, ‘Nova Roma. Aspekte der Antikenrezeption in den Niederlanden im 16. Jahrhundert’, Artibus et Historiae 58 (2008), 173-200

Unity and Discontinuity. Architectural Relations between the Southern and Northern Low Countries 1530 – 1700, eds. Krista De Jonge, Konrad Ottenheym, Turnhout 2007

Stanisław Mossakowski, Kaplica Zygmuntowska (1515 – 1533). Problematyka artystyczna i ideowa mauzoleum króla Zygmunta I, Warszawa 2007

Jerzy Kowalczyk, Sebastiano Serlio a sztuka polska. O roli włoskich traktatów architektonicznych w dobie nowożytnej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973

Michał Wardzyński, ‘Między Italią a Niderlandami. Środkowoeuropejskie ośrodki kamieniarsko-rzeźbiarskie wobec tradycji nowożytnej. Uwagi z dziedziny materiałoznawstwa’, [w:] Materiał rzeźby. Między techniką a semantyką, red. Aleksandra Lipińska, Wrocław 2009, s. 425 – 455

Mariusz Karpowicz, ‘Włoska awangarda artystyczna w Polsce w XVII w.’, Barok. Historia – Literatura – Sztuka, I/2 (1994), s. 15-46

Stanisław Mossakowski, Tylman z Gameren (1632-1706). Twórczość architektoniczna w Polsce, Warszawa-Berlin-Monachium 2012

Secondary literature:

David Young Kim, The Traveling Artist in the Italian Renaissance: Geography, Mobility, and Style, New Haven - London 2014

Francis Haskell, Nicholas Penny, Taste and the Antique. The Lure of Classical Sculpture 1500-1900, New Haven – London 1982

Leonard Barkan, Unearthing the Past: Archeology and Aesthetics in the Making of the Renaissance Culture, New Haven – London 1999

Philip Jacks, The Antiquarian and the Myth of Antiquity. The Origins of Rome in Renaissance Though, Cambridge 1993

Alina A. Payne, The Architectural Treatise in the Italian Renaissance. Architectural Invention, Ornament and Literary Culture, Cambridge 1999

Paula Nuttall, From Flanders to Florence: The Impact of Netherlandish Painting 1400–1500, New Haven – London 2004

Fiamminghi a Roma, 1508-1608: kunstenaars uit de Nederlanden en het Prinsdom Luik te Rome tijdens de Renaissance, Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, Rome. Palazzo delle Esposizionied. Hans Devisscher, Brussel 1995

Cultural Exchange Between The Low Countries and Italy (1400-1600), ed. Ingrid Alexander-Skipnes, Turnhout 2007

The Low countries at the Crossroads. Netherlandish Architecture as an Export Product in Early Modern Europe (1480-1680), (Architectura Moderna 8), red. Krista De Jonge, Konrad Ottenheym, Turnhout 2013

Reframing the Danish Renaissance. Problems and Prospects in a European Perspective, eds. Michael Andersen, Birgitte Bøggild Johannsen, Hugo Johannsen, Copenhagen 2011

The Problem of the Classical Ideal in the Art and Architecture of the Countries around the Baltic Sea, eds. Krista Kodres, Piret Lindpere, Eva Näripea, s.l. 2003

Zwischen Lust und Frust: Die Kunst in den Niederlanden und am Hof Philipps II. von Spanien (1527-1598), hrsg. Caecilie Weissert, Nils Büttner, Sabine Poeschel, Koln-Weimar-Wien 2013

Artists on the Move. Migrating artists from the Low Countries 1450-1700, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 63, 2013, ed. Dulcia Meijers, Frits Scholten, Joanna Woodall

Uylenburg & Son. Art and Commerce from Rembrandt to De Lairesse; 1625 – 1675, Dulwich Picture Gallery, London, 7 June - 3 September 2006, The Rembrand House Museum, Amsterdam, 16 September - 10 December 2006, eds. Friso Lammertse, Jaap van der Veen, Zwolle 2006

Badeloch Noldus, Trade in Good Taste. Relations in Architecture and Culture between the Dutch Republic and the Baltic World in the Seventeenth Century, (Architectura Moderna 2), Turnhout 2005

Die Geburt des Barock, Royal Academy of Arts, London, 20. Januar-16. April 2001; Palazzo Venezia, Rom, Mai-August 2001. hrsg. von Beverly Louise Brown, Stuttgart 2001

Stephan Hoppe, Was ist Barock?: Architektur und Städtebau Europas 1580-1770, Darmstadt 2003

Barbara Arciszewska, Classicism and modernity: architectural Thought in Eighteenth-Century Britain, Warszawa 2010

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Participation in the lecture

(3 absencies allowed)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

Does not apply

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)