Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Visual Culture in the 20th and 21st Centuries

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-OG-EN-VC-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Visual Culture in the 20th and 21st Centuries
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Podstawowa znajomość historii kultury i sztuki nowoczesnej i współczesnej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach - 30 godz. (1 ECTS)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do zajęć - 30 godz (1 ECTS)

- zapoznanie się z literaturą - 30 godz. (1 ECTS)


Razem: 90 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka:


W1: Ma wiedzę o nurtach światowej sztuki i kultury popularnej oraz ich współczesnych interpretacjach (K_W05),

W2: Potrafi interpretować zjawiska i problemy dzieł nowoczesnej i współczesnej kultury wizualnej (K_W11),

W3: Orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym regionu, Europy i świata (K_W14).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka:


U1: Posiada umiejętność wyszukiwania i krytycznego zastosowania informacji na temat zjawisk współczesnej kultury wizualnej (K_U10),

U2: Formułuje i interpretuje problemy badawcze współczesnej kultury wizualnej (kina, fotografii, dzieł kultury popularnej) (K_U02),

U3: Na poziomie podstawowym prowadzi wstępną analizę i określa symboliczne treści dzieł kultury popularnej: (K_U06),

U4: Charakteryzuje dzieło sztuki i dzieło kultury popularnej od strony formy artystycznej, krytycznie je analizuje i interpretuje (K_U07),

U5: Potrafi merytorycznie argumentować i formułować wnioski z wykorzystaniem poglądów innych autorów w zakresie współczesnej kultury wizualnej (K_U08),

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka:

K1: Ma świadomość poziomu swej wiedzy i jej ewentualnych niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego (K_K01),

K2: Posiada zrozumienie dla nowych idei społecznych i nowatorskich zjawisk we współczesnej kulturze wizualnej: (K_K05),

K3: Czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym i zna trendy współczesnej kultury wizualnej (K_K08).

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, z prezentacją treści wizualnych, z bezpośrednim uczestnictwem studentów lub prowadzony zdalnie za pomocą platformy MS Teams

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

20 i 21 wiek to czasy wielkich przełomów na polu społecznym, technologicznym, politycznym, które miały wpływ na wiele obszarów życia kulturalnego. Zjawiska takie jak kino czy powszechne użycie fotografii odgrywają decydującą rolę w opisywaniu współczesnej rzeczywistości, ale zmieniły także rozumienie tego, czym jest obraz i wymusiły zmiany w dotychczasowych definicjach sztuki. W ramach wykładu prezentowane jest szerokie spektrum mediów wizualnych 20 i 21 wieku oraz zmiany w obrębie kultury wizualnej w kontekście społecznym.

Pełny opis:

Rozwój technologiczny, proces globalizacji i zmiany społeczne poddają w wątpliwość tradycyjne definicje sztuki i jej rolę, zmieniły także rozumienie obrazu i samej percepcji. Pytania o to, czym jest obraz i jakie niesie ze sobą znaczenia wymagają zupełnie innej odpowiedzi niż sto lat temu. W ramach wykładów omawiane są przykłady sztuk plastycznych, jak malarstwo, a także dzieła kultury popularnej, jak kino, fotografia i media cyfrowe, z naciskiem na społeczne i technologiczne przemiany, które ukształtowały kulturę wizualną 20 i 21 wieku. Poszczególne wykłady odnoszą się do definicji obrazu w erze prefotografii, fotografii tradycyjnej i technologii cyfrowej, relacji między uprzemysłowieniem, rozwojem miast, urbanizacją a kulturą popularną, wpływu ideologii na postrzeganie świata, psychoanalitycznych interpretacji sztuki, kina, fotografii, sztuki jako spektaklu, kwestii tożsamości i samoświadomości człowieka w odniesieniu do świata cyfrowych mediów i cyfrowej komunikacji.

Harmonogram wykładów:

1. Jak fotografia zmieniła nasze życie? Część pierwsza: Od camera obscura do Kodak Brownie.

2. Jak fotografia zmieniła nasze życie? Część druga: Dokumentowanie życia za pomocą fotografii.

3. Jak fotografia zmieniła nasze życie? Część trzecia: Kreatywność w fotografii. Od piktorializmu do selfie.

4. Po co są obrazy? O sztuce jako zaklinaniu śmierci. Część pierwsza: Obrazy kultu, władzy, piękna i subiektywnej wizji.

5. Po co są obrazy? O sztuce jako zaklinaniu śmierci. Część druga: Obrazy przeszłości, obrazy wiedzy, obrazy iluzji, obrazy miłości, obrazy buntu.

6. Terror ikonoklazmu. co oznacza brak obrazów?

7. Jak wygląda twarz? Obrazy twarzy w kulturze 20 i 21 wieku.

8. Perspektywa i siatka. O dwuwymiarowych wyobrażeniach trójwymiarowej rzeczywistości.

9. Film jako ruchomy obraz. W jaki sposób film zmienił nasze życie?

10. Psychoanaliza i kultura wizualna. Co wiemy o kulturze dzięki Freudowi?

11. Metropolis. Czym jest miasto dla współczesnej kultury wizualnej?

12. Wzniosłe obrazy. O sposobach przywoływania wzruszenia estetycznego.

13. O subiektywnej wizji artystycznej. Czy jest ważne, kim jest autor obrazu?

14. Obraz w dobie kapitalizmu. Czy współczesne sztuka jest towarem, czy narzędziem krytyki?

Literatura:

Hans Belting, Face and Mask. A Double History,

Hans Belting, An Anthropology of Images. Picture, Medium, Body,

W.J.T. Mitchell, Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation,

W.J.T. Mitchell, What Do Pictures Want?: The Lives and Loves of Images,

Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation,

Jean Baudrillard, America,

Susan Sontag, On Photography,

Susan Sontag, Regarding the Pain of Others,

John Berger, Ways of Seeing,

Walter Benjamin, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction,

Walter Benjamin, The Author as Producer,

Zygmunt Bauman, Culture in a Liquid Modern World,

Guy Debord, The Society of the Spectacle,

Slavoj Zizek, The Sublime Object of Ideology,

Slavoj Zizek, First as Tragedy, Than as Farce,

Laura Mulvey, Visual Pleasura and Narrative Cinema,

Linda Nochlin, Why Have There Been No Great Women Artists?,

Lind Nochlin, The Body In Pieces: The Fragment As A Metaphor Of Modernity,

Touree, Who Is Afraid of Post-Blackness?,

Douglas Crimp, On the Museum’s Ruins,

Roland Barthes, Mythologies,

Roland Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography

Nicholas Mirzoeff, How to See The World,

Mieczysław Porębski, Ikonosfera,

(opr.) I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów.

Metody i kryteria oceniania:

Na koniec kursu studenci uczestniczą w teście wyboru z wiedzy omawianej w trakcie wykładów.

Kryteria oceniania: -->

60-65% - 3 (C);

66-75% - 3+ (C+);

76-85% - 4 (B);

86-90% - 4+ (B+);

91-100% - 5 (A).

Test może być przeprowadzony zarówno tradycyjnie, w sali wykładowej, ja k i zdalnie, za pomocą platformy Testportal.

Praktyki zawodowe:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Pręgowski
Prowadzący grup: Filip Pręgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Pręgowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Pręgowski
Prowadzący grup: Filip Pręgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.