Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium promotorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-SEM-4L-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Seminarium promotorskie
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe -IV rok, sem. letni, studia doktoranckie z zakresu sztuk plastycznych
Przedmioty obowiązkowe- IV rok studia doktoranckie w zakresie kons. i restauracji dzieł sztuki
Przedmioty obowiązkowe- IV rok,sem. letni, studia doktoranckie z zakresu nauk o sztuce
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Otwarty przewód doktorski w dziedzinie sztuk plastycznych i dyscyplinie sztuki piękne.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

60 godz. - zajęcia z udziałem prowadzącego promotora pracy doktorskiej 2,0 pkt.

Praca własna studenta:

300 godz. - czas na realizację rozprawy doktorskiej i przygotowywanie się do konsultacji 10,0 pkt.

60 godz. – czas na przygotowanie prezentacji autorskiej na obronie przewodu doktorskiego 2,0 pkt.

Razem - 420 godz. i 14 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Uzyskuje najnowszą zaawansowaną wiedzę szczegółową uwzględniającą najistotniejsze osiągnięcia polskich i zagranicznych artystów w zakresie zgłębianych indywidualnie pól twórczych wchodzących w skład dyscypliny Sztuki Piękne. Na podstawie wiedzy z zakresu metodologii i metodyki badań twórczych, współczesnych technik dyscyplin artystycznych, współczesnych warsztatów realizacji twórczych – umie rozpoznać i wybrać dla własnych realizacji przestrzeń do osobistych poszukiwań twórczych. (KW02)

Zdobytą gruntowną, szeroką i wyspecjalizowaną wiedzę w dziedzinie i dyscyplinie Sztuki Piękne wykorzystuje do dalszego rozwoju artystycznego na polu indywidualnych poszukiwań twórczych, nowych idei, nowych oryginalnych rozwiązań warsztatowych praktycznych i nowych uzasadnień teoretycznych. (KW04)Efekty uczenia się - umiejętności:

Ma wysokie umiejętności warsztatowe, techniczne i technologiczne w budowaniu struktury dzieła i potrafi je zintegrować i zastosować do realizacji własnej idei artystycznej. (KU06)

Ma szerokie umiejętności w wyszukiwaniu, przetwarzaniu informacji na temat współczesnych zjawisk artystycznych, w kontekście zjawisk społecznych rozmaitej natury oraz interpretowania ich z punktu widzenia własnych indywidualnych doświadczeń twórczych. (KU03)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Potrafi wysoce kompetentnie gromadzić, analizować i w świadomy, odpowiedzialny, etyczny sposób interpretować zasób informacji potrzebny do budowania własnej oryginalnej idei twórczej nienaruszającej norm społecznych. (KK01)

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Seminarium doktoranckie - promotorskie to przedmiot zamykający złożony proces kształcenia artystycznego, który koncentruje się głównie na przygotowaniach do zamknięcia przewodu doktorskiego w określonej przez doktoranta dziedzinie sztuk plastycznych. Na problematykę artystyczną o wysokim, zindywidualizowanym stopniu zaawansowania, składa się: Realizacja projektu pracy doktorskiej, oraz konspekt pracy teoretycznej. Doktorat artystyczny, stanowi zestaw prac wraz z opisem wykonanych przez doktoranta pod opieką merytoryczną i artystyczna promotora, samodzielnego pracownika naukowo-dydaktycznego zatrudnionego w Instytucie Artystycznym Wydziału Sztuk Pięknych

Pełny opis:

Przedmiot Seminarium doktoranckie - promotorskie realizowany jest w formie konwersatorium. Konwersatoria poświęcone są; merytorycznym zagadnieniom pracy doktorskiej w sferze praktycznej projektu, jego realizacji, technologii i techniki oraz problematyki teoretycznej, dotyczącej opisu projektu.

Doktorant przygotowuje dokumentacje pracy doktorskiej

Rozszerzony konspekt pracy

Sformułowanie problemu artystyczno - naukowego

Metody rozwiązania problemu

Treść opisową wybranych części pracy

Część wstępna

Cel pracy

Teza

Osiągnięcie celu- udowodnienie tezy rozwiązywanego problemu

Część główna

Sformułowanie problemu

Metoda i rozwiązanie problemu

Ocena rozwiązania

Związek z innymi pracami

Zakończenie

Podsumowanie informacji zawarte w głównej części pracy

Przygotowanie dokumentacji – sprawozdania z indywidualnej działalności twórczej z czteroletniego okresu aktywności artystycznej, oraz organizacyjno – dydaktycznej.

Literatura:

Literatura wymagana (obowiązkowa)

Maria Gołaszewska Multimedia krytyka i obrona

Krystyna Wilkoszewska Piękno w sieci- estetyka a nowe media, Universitas, Kraków 1999

Rabid, Społeczeństwo informacyjne, Cyber kultura, Sztuka mediów, Kraków 2001

Ryszard W. Kluszczyński Transformacje, Transgresje, Sztuka między rzeczywistością realną a wirtualną

Literatura zalecana (uzupełniająca)

Władysław Tatarkiewicz Wybór pism estetycznych Universitas Kraków 2004

Wasyl Kandynski, O duchowości w sztuce PGS Łódź 1995

Kierunki i tendencje sztuki współczesnej, red. T. Richardson, N. Stangos

P. Francastel, Sztuka a technika PIW W-wa 1966

P. Francastel, Twórczość malarska a społeczeństwo PIW W-wa 1973

Ernst Gombrich, O sztuce Arkady W-wa 1997

Maria Poprzęcka, Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa Wyd. Słowo/obraz terytoria Gdańsk 2008

Mieczysław Porębski, Sztuka a informacja Wyd. lit. Kraków 1986

Marcin Czerwiński Samotność sztuki PIW W-wa 1978

Bożena Kowalska Polska awangarda malarska 1945-70 PWN W-wa 1975

Bożęna Kowalska Sztuka w poszukiwaniu mediów

Wyd .Wiedza Powszechna Warszawa 1985

Władysław Tatarkiewicz Wybór pism estetycznych Universitas Kraków 2004

Jan Białostocki Symbole i obrazy PWN Warszawa 1982

Juan Eduardo Słownik symboli Wyd. znak Kraków 2006

Jean Baudrillard Spisek sztuki Wyd Sic! W-wa 2006

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

zaliczenie semestru na ocenę polega na wywiązaniu się doktoranta z wszystkich zaplanowanych zadań w zakresie przygotowania pracy doktorskiej do obrony.

Na ocenę składa się: obecność na konwersatoriach, zaangażowanie i aktywność na zajęciach, poziom rozumienia realizowanych zadań, ocena koncepcji i umiejętności tworzenia oryginalnych rozwiązań, umiejętność formułowania i prezentacji własnych założeń artystycznych.

Praktyki zawodowe:

W ramach praktyki zawodowej student jest zobowiązany do przeprowadzenia 60 godzin dydaktycznych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jędrzej Gołaś, Robert Rogal
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Krzysztof Białowicz, Elżbieta Jabłońska, Anna Kola, Kazimierz Rochecki, Robert Rogal, Marian Stępak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w

Pełny opis:

j.w

Literatura:

j.w

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jędrzej Gołaś, Robert Rogal
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Krzysztof Białowicz, Elżbieta Jabłońska, Mirosława Rochecka, Michał Rygielski, Marek Zajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w

Pełny opis:

j.w

Literatura:

j.w

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.