Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza dzieła sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-ADA-3L-sm-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła sztuki
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 3 rok sem. letni- Sztuka mediów- SJ
Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 3 rok sem. letni- Sztuka mediów- SJ
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Niezbędna jest wiedza z zakresu „Psychologii widzenia”, w tym znajomość i rozumienie podstawowych jakości wizualnych.

Całkowity nakład pracy studenta:

II rok, semestr letni (4)

30 godz. i 1 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, konsultacje indywidualne i grupowe

30 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie zadań śródsemestralnych i przygotowanie się do zajęć

30godz. i 05 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta i przygotowanie realizacji plastycznych/prac semestralnych w ramach zaliczenia

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk plastycznych i ich związków z innymi dziedzinami współczesnego życia, samodzielnie rozwija wiedzę związaną ze sztukami wizualnymi i audiowizualnymi oraz zna publikacje związane z tymi zagadnieniami (W_W04)

W2 - ma pogłębioną wiedzę o naukach humanistycznych i społecznych, w tym tą związana z historią sztuki i przede wszystkim teorią formy wizualnej z której potrafi czerpać w trakcie własnej pracy (K_W06; K_W07)

W3 - posiada pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu percepcji wzrokowej oraz wpływu uwarunkowań osobowościowych, społecznych i kulturowych na odbiór, interpretację i proces tworzenia informacji wizualnej, a także posiada umiejętność rozpoznawania i przyswajania wiedzy związanej z tymi zagadnieniami dla własnego rozwoju twórczego (K_W08)

W4 - zna i rozumie metody analizy, wartościowania i problematyzowania wytworów z zakresu sztuk wizualnych i audiowizualnych (K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - posiada wysoki poziom umiejętności analizowania, diagnozowania i interpretowania dzieł sztuki w kontekście formalnym, społecznym i estetycznym (K_U08)

U2 - potrafi umiejętnie i odpowiedzialnie wypowiadać się w mowie i w piśmie na tematy związane z kulturą i sztuką (K_U10)

U3 - posiada pogłębione umiejętności badawcze związane z analizą formalną dzieła sztuki i potrafi sformułować wnioski dalszych badań (K_U09)

U4 - jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych ((K_U05)

U5 - umie realizować własne koncepcje artystycznie i podejmować samodzielne decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac plastycznych (K_U02; K_U03)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki i świadomie wykorzystuje ten kontekst w swojej pracy zawodowej i posiada umiejętności krytycznej oceny (K_K01)

K2 - potrafi pracować indywidualnie i w grupie (K_K03)

K3 - posiada świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego jej pogłębiania (K_K04)


Metody dydaktyczne:

- Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja)

- Metody dydaktyczne podające (opis, pogadanka)

- Metody dydaktyczne poszukujące (metoda ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa, metoda obserwacji)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Niezbędna jest wiedza z przedmiotu „Psychologiczne uwarunkowania odbioru informacji wizualnej”, w tym znajomość i rozumienie podstawowych jakości wizualnych takich jak: barwa, światło, linia, przestrzeń, ruch, faktura, bryła, układ. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy o formie plastycznej i umiejętnością przełożenia jej na analizę dzieła sztuki. Forma plastyczna rozumiana jest jako język jakości wizualnych kształtowanych na przestrzeni dziejów sztuki, stąd analizowany jest w kontekście historycznym i współczesnym.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu dostarczana jest wiedza z zakresu procesu formowania się sposobów przedstawiania artystycznego mieszczącego się w ogólnych ramach stylu, opierającego się na możliwościach formalnych którymi dysponowała dana epoka. Dlatego wyodrębnione są dwa bloki tematyczne. W pierwszym, bazując na wiedzy o formie plastycznej, student poznaje podstawy analizy dzieła sztuki. W drugiej części prezentowane są, w ujęciu historycznym, poglądy wybranych artystów, teoretyków sztuki na temat formy plastycznej, uzupełniane analizą wybranych dzieł sztuki. W sposób szczególny omawiane są poglądy takich autorów jak: Mnich Teofil, Cennino Cennini, Leone B. Alberti, Leonardo da Vinci, John Ruskin, Henrich Wölfflin, Kazimierz Malewicz, Aleksander Rodczenko, Johanes Itten, Wasyl Kandyński, Rudolf Arnheim, Ernst Gombrich, Władysław Tatarkiewicz, Władysław Strzemiński, Petter Jenne, Ryszard Kluszczyński, Piotr Francuz. W trakcie realizowane są ćwiczenia praktyczne, nawiązujące do omawianych treści. Zajęcia będą uzupełnione metodą konwersatorium, analizy i omówienia wybranych dzieł sztuki.

Literatura:

Alberti, L.B. (1963). O malarstwie, Wrocław: Ossolineum

Arnheim, R.(2004). Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria

Cennino Cennini (1933), Rzecz o malarstwie. Florencja: Floreńska Oficyna Tyszkiewiczów

Francuz, P. (2013). IMAGIA. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu, Lublin: Wydawnictwo KUL

Gombrich, E.H. (1981). Sztuka i złudzenie, Warszawa: PIW

Hopfinger, M. (2003). Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Kandyński, W. (1989). Punkt linia a płaszczyzna. Przyczynek do analizy elementów malarskich, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy

Kandyński W. (1996). O duchowości w sztuce. (tłum. S. Fijałkowski), Łódź: Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi

Kluszczyński, R. (2010). Sztuka interaktywna. Od dzieła - instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Kościelecki, S. (1972). Współczesna koncepcja wychowania plastycznego, Warszawa: PWN

Marciniak, T. (2004). Struktura obrazów (W:) W. Limont (red.): Z teorii i praktyki artystycznej, (27-46), Toruń: Wydawnictwo UMK

Malewicz, K. (2006). Świat bezprzedmiotowy. Biblioteka Bauhausu, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria

Ruskin, J. (2011). Niewinne oko. Szkice o sztuce, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria

Strzemiński, W. (1974). Teoria widzenia, Kraków: Wydawnictwo Literackie

Tatarkiewicz W. (1988), Dzieje sześciu pojęć, Warszawa: PWN, s. 257 - 288

Wiesing L. (2008), Widzialność obrazu. Historia i perspektywy estetyki formalnej, Warszawa: Oficyna Naukowa, (wybrane fragmenty)

Wölfflin, H. (2006). Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria

Teofila Kapłana (1880), Teofila Kapłana i zakonnika. O sztukach rozmaitych ksiąg troje. Kraków

Vinci da, L. (2006). Traktat o malarstwie, Gdańsk: słowo/obraz terytoria

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywność: U4, K1,K2

- ocena prac śródsemestralnych i semestralnej: W1,W2,W3,W4, U1,U2,U3,U,5, K3

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na zajęciach, aktywnego udziału, zaangażowania. Oceniane są prace śródsemestralne i analiza formalna wybranego dzieła sztuki wskazująca na poziom rozumienia omawianych zagadnień.

ndst – 0-50 pkt (poniżej 50 %)

dst- 51-60 pkt (51-60 %)

dst plus- 61-70 pkt (61-70 %)

db- 71-80 pkt (71-80 %)

db plus- 81-90 pkt (81-90 %)

bdb- 91-100 pkt (91-100 %)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Didkowska
Prowadzący grup: Bernadeta Didkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak wyżej.

Pełny opis:

Jak wyżej.

Literatura:

Jak wyżej.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kucewicz-Wasilewska
Prowadzący grup: Bernadeta Didkowska, Edyta Kasperkiewicz, Aleksandra Kucewicz-Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak wyżej.

Pełny opis:

Jak wyżej.

Literatura:

Jak wyżej.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Didkowska, Aleksandra Kucewicz-Wasilewska
Prowadzący grup: Bernadeta Didkowska, Edyta Kasperkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak wyżej.

Pełny opis:

Jak wyżej.

Literatura:

Jak wyżej.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Didkowska
Prowadzący grup: Bernadeta Didkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak wyżej.

Pełny opis:

Jak wyżej.

Literatura:

Jak wyżej.

Uwagi:

Zajęcia realizowane w trybie zdalnym za pośrednictwem MS Teams (tryb online).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.