Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Animacja komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-AKO-1L-sm-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Animacja komputerowa
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 1 rok sem. letni Sztuka mediów i edukacja wizualna s1
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu „Podstawy multimediów”

Student powinien posiadać następującą wiedzę i umiejętności:

znajomość podstaw informatyki i podstawy technologii potrzebnej do stworzenia animacji,

znajomość podstaw programów do tworzenia animacji,

znajomość zasad kompozycji i zdolności manualne,

wrażliwość muzyczną, wyczucie rytmu,

umiejętność tworzenia prostych kompozycji plastycznych w czasie o charakterze abstrakcyjnym i fabularnym,

cierpliwość i konsekwencję przy realizacji zadań pracochłonnych

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

30 godz. – zajęcia w specjalistycznej pracowni komputerowej 1 pkt


Praca własna studenta:

15 godz. - czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć , czas na poszerzanie wiedzy z zakresu animacji, oglądanie filmów, udział w pokazach, festiwalach, czytanie itd. 0,5 pkt

15 godz. – czas na przygotowanie się do zaliczenia w formie otwartego

przeglądu prac, wykonanie pracy zaliczeniowej 0,5 pkt


Razem - 60 godz. i 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W01: Dysponuje podstawową wiedzą o sztuce polskiej animacji, zagadnienia związane z tą dziedziną H2A_W01 S2A_W01

K_W02: Posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji filmów animowanych, zna techniki animacji, twórczość wybranych animatorów, rozumie język ruchomego obrazu i środki wyrazowe animacji. A2A_W08

K_W03: Ma wiedzę na temat aktualnych technologii stosowanych w animacji komputerowej (wektorowej, komputerowej wycinanki, filmu kombinowanego w programach Flash oraz After Effects) A2_W09

K_W04: Posiada podstawową wiedzę o powiązaniach sztuki animacji z innymi dyscyplinami, z psychologią i kategoriami estetycznymi, samodzielnie rozwija wiedzę związaną ze sztuką animacji oraz zna publikacje związane z tym zagadnieniem. A2A_W13  H2A_W03 S2A_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U02: Umie stworzyć krótką fabułę lub impresję i przekazać ją za pomocą obrazu animowanego. Umie posługiwać się właściwymi środkami ekspresji, takimi jak: symbol, metafora, transformacja, groteska, w pracy nad ruchomym obrazem. Potrafi językiem animacji odpowiedzieć na zadany temat, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego. A2A_U12

K_U03: Umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie do projektowania i realizacji animacji komputerowych, wykorzystując właściwą technikę i technologię, pracując w przeznaczonych do tego programach After Effects i Flash. A2A_U13

K_U06: Posiada wystarczający zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w dziedzinie animacji komputerowej. A2A_U16

K_U07: Posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących u podstaw kreacji ruchomego obrazu, umożliwiających swobodę wypowiedzi artystycznej, wynikającej z niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności.

Poszerza swoje umiejętności warsztatowe, by w przyszłości realizować autorskie projekty

Samodzielnie podejmuje działania służące jego dalszemu rozwojowi A2A_U17

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01: Rozwija wrażliwość artystyczną, by w przyszłości przełożyć nabytą wiedzę i doświadczenie na pola o charakterze społecznym, rozwija umiejętność krytycznej oceny. A2A_K04 H2A_K03 S2A_K03

K_K04: Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich rozwijania A2A_K01 H2A_K01 S2A_K01 S2A_K05 S2A_K06

K_K08: Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się. Potrafi zaprezentować stworzony film w grupie A2A_K05

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody realizacji zajęć:

Zajęcia w grupach maksymalnie 12-osobowych, umożliwiających studentowi indywidualną pracę w trakcie ćwiczeń, w czasie których student ma dostęp do stanowiska komputerowego. Praca w wąskim gronie umożliwia również indywidualne omówienie autorskich projektów i korektę wykonywanych ćwiczeń.

Każde nowe zadanie poprzedzone jest jego omówieniem wzbogaconym o pokazy filmowe, w tym prac studenckich oraz dyskusją ze studentami.

 Realizacja zadania poprzedzona jest przedstawieniem przez studentów koncepcji i projektów wstępnych, scenariuszy i scenopisów obrazkowych, oraz indywidualnymi ich omówieniami i dyskusją z autorami oraz ćwiczeniami mającymi na celu zaznajomienie się z zasadą działania programów komputerowych.

Zadania realizowane są podczas zajęć w Pracowni Multimediów.

Realizacja zadań odbywa się indywidualnie.

Wybrane zadania realizowane są metodą projektów; studenci realizują je samodzielnie według wcześniej ustalonych założeń.


Stosowane metody:

Eksponujące: pokaz

Podające: opis, pogadanka

Poszukujące: ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot Animacja komputerowa dotyczy pracy w obszarze filmu animowanego z wykorzystaniem cyfrowych technik zapisu.

Obejmuje realizację autorskich krótkich form filmowych w różnych technikach animacji komputerowej z uwzględnieniem wcześniejszych doświadczeń studenta w zakresie cyfrowej obróbki obrazu , znajomości programów komputerowych oraz zdolności plastycznych i umiejętności komponowania ruchomego obrazu.

Przedmiot jednocześnie służy kształtowaniu i rozwojowi wrażliwości plastycznej i w konsekwencji sprzyja dalszym twórczym poszukiwaniom w obszarze zarówno filmu animowanego, jak i innych form audiowizualnych.

Przedmiot wiąże się z działaniami prowadzącymi do stworzenia autorskiej, osobistej wypowiedzi artystycznej.

Pełny opis:

Treści programowe przedmiotu Animacja komputerowa:

Łączenie tradycyjnych technik kreacji ruchomego obrazu z nowoczesnymi technikami animacji komputerowej, popartymi wiedzą na temat poetyki krótkiego metrażu.

Tworzenie ruchomego obrazu z użyciem narzędzi wyłącznie komputerowych.

Przedmiot przygotowuje studenta do dalszej pracy i kształcenia w dziedzinie animacji komputerowej. Uświadamia rolę filmu animowanego we współczesnej sztuce oraz grafice użytkowej, ma na celu rozwój wrażliwości artystycznej, poszukiwanie własnego języka wizualnego w tworzeniu autorskich kreacji artystycznych.

Formy realizacji:

Treści programowe są realizowane poprzez ćwiczenia, które umożliwiają studentowi przyswojenie zasad działania programów komputerowych do animacji.

Zapoznanie z narzędziami do tworzenia animacji, które oferują programy graficzne (Adobe Photoshop, After Effects, Adobe Premiere, Adobe Flash) i w konsekwencji możliwość stworzenia obrazu animowanego.

Tworzenie własnych autorskich realizacji animowanych w technikach: animacja wektorowa, wycinanka komputerowa.

Artystyczna wypowiedź językiem obrazowym na dany temat.

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

Podręczniki z zakresu technologii multimediów i informatyki (Flash, After Effects)

Katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu animacji.

Zbiory własne prowadzącego, archiwum prac studentów;

Literatura zalecana, dla zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat sztuki animacji:

Polski film animowany, pod red. Marcina Giżyckiego i Bogusława Zmudzińskiego, Warszawa 2008

Marcin Giżycki, Nie tylko Disney, Warszawa 2000

Mariusz Frukacz, Rozmowy o animacji. 24 klatki na sekundę, Kraków 2008

Paweł Sitkiewicz, Małe wielkie kino, Gdańsk 2009

Wydawnictwa audiowizualne:

Polskie wydawnictwo audiowizualne, Antologia polskiej animacji, płyty DVD

Polskie wydawnictwo audiowizualne, Antologia polskiej animacji dla dzieci, płyty DVD

Polskie wydawnictwo audiowizualne, Antologia polskiej animacji eksperymentalnej, płyty DVD

Polskie wydawnictwo audiowizualne, Akcja-animacja. Filmy najnowsze, płyty DVD

SE-MA-FOR, Animacja dla dorosłych. Najnowsze filmy SE-MA-FOR’A, płyty DVD

SE-MA-FOR, Animacja dla dzieci. Najnowsze filmy SE-MA-FOR’A, płyty DVD

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia:

zaliczenie kolejnego semestru i roku studiów następuje w oparciu o zrealizowane przez studenta projekty, realizacje i ćwiczenia określone szczegółowo w planach semestralnych, (K_K04, K_K08, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07)

zaliczenie polega na indywidualnym omówieniu, dyskusji i krytycznej analizie przedstawionych prac zaliczeniowych, (K_W02, K_W03, K_K01, K_K04, K_K08)

warunkiem zaliczenia jest także obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. (K_K01, K_K08)

Kryteria ocen:

jakość koncepcji, nowatorstwo i oryginalność pomysłu, dojrzałość intelektualna (K_K08, K_W02, K_U02, K_U06, K_U07)

jakość i biegłość techniczna, staranność i profesjonalizm warsztatu oraz nakład pracy, (K_W02, K_W03, K_U03, K_U06, K_K04)

jakość estetyczna oraz ogólny wyraz artystyczny finalnej realizacji, będący skutkiem połączenia jakości koncepcyjnej i jakości technicznej wykonanego zadania. K_K04, K_W02, K_W03, K_W04, K_U02, K_U06, K_U07)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Chołaścińska
Prowadzący grup: Joanna Chołaścińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Animacja komputerowa dotyczy pracy w obszarze filmu animowanego z wykorzystaniem cyfrowych technik zapisu.

Obejmuje realizację autorskich krótkich form filmowych w różnych technikach animacji komputerowej z uwzględnieniem wcześniejszych doświadczeń studenta w zakresie cyfrowej obróbki obrazu , znajomości programów komputerowych oraz zdolności plastycznych i umiejętności komponowania ruchomego obrazu.

Przedmiot jednocześnie służy kształtowaniu i rozwojowi wrażliwości plastycznej i w konsekwencji sprzyja dalszym twórczym poszukiwaniom w obszarze zarówno filmu animowanego, jak i innych form audiowizualnych.

Przedmiot wiąże się z działaniami prowadzącymi do stworzenia autorskiej, osobistej wypowiedzi artystycznej.

Pełny opis:

Treści programowe przedmiotu Animacja komputerowa:

Łączenie tradycyjnych technik kreacji ruchomego obrazu z nowoczesnymi technikami animacji komputerowej, popartymi wiedzą na temat poetyki krótkiego metrażu.

Tworzenie ruchomego obrazu z użyciem narzędzi wyłącznie komputerowych.

Przedmiot przygotowuje studenta do dalszej pracy i kształcenia w dziedzinie animacji komputerowej. Uświadamia rolę filmu animowanego we współczesnej sztuce oraz grafice użytkowej, ma na celu rozwój wrażliwości artystycznej, poszukiwanie własnego języka wizualnego w tworzeniu autorskich kreacji artystycznych.

Formy realizacji:

Treści programowe są realizowane poprzez ćwiczenia, które umożliwiają studentowi przyswojenie zasad działania programów komputerowych do animacji.

Zapoznanie z narzędziami do tworzenia animacji, które oferują programy graficzne (Adobe Photoshop, After Effects, Adobe Premiere) i w konsekwencji możliwość stworzenia obrazu animowanego.

Tworzenie własnych autorskich realizacji animowanych w technikach: animacja wektorowa, wycinanka komputerowa.

Artystyczna wypowiedź językiem obrazowym na dany temat.

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

Podręczniki z zakresu technologii multimediów ( After Effects)

Katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu animacji.

Zbiory własne prowadzącego, archiwum prac studentów;

Literatura zalecana, dla zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat sztuki animacji:

Polski film animowany, pod red. Marcina Giżyckiego i Bogusława Zmudzińskiego, Warszawa 2008

Marcin Giżycki, Nie tylko Disney, Warszawa 2000

Mariusz Frukacz, Rozmowy o animacji. 24 klatki na sekundę, Kraków 2008

Paweł Sitkiewicz, Małe wielkie kino, Gdańsk 2009

Wydawnictwa audiowizualne:

Polskie wydawnictwo audiowizualne, Antologia polskiej animacji, płyty DVD

Polskie wydawnictwo audiowizualne, Antologia polskiej animacji dla dzieci, płyty DVD

Polskie wydawnictwo audiowizualne, Antologia polskiej animacji eksperymentalnej, płyty DVD

Polskie wydawnictwo audiowizualne, Akcja-animacja. Filmy najnowsze, płyty DVD

SE-MA-FOR, Animacja dla dorosłych. Najnowsze filmy SE-MA-FOR’A, płyty DVD

SE-MA-FOR, Animacja dla dzieci. Najnowsze filmy SE-MA-FOR’A, płyty DVD

Uwagi:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Chołaścińska
Prowadzący grup: Joanna Chołaścińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Animacja komputerowa dotyczy pracy w obszarze filmu animowanego z wykorzystaniem cyfrowych technik zapisu.

Obejmuje realizację autorskich krótkich form filmowych w różnych technikach animacji komputerowej z uwzględnieniem wcześniejszych doświadczeń studenta w zakresie cyfrowej obróbki obrazu , znajomości programów komputerowych oraz zdolności plastycznych i umiejętności komponowania ruchomego obrazu.

Przedmiot jednocześnie służy kształtowaniu i rozwojowi wrażliwości plastycznej i w konsekwencji sprzyja dalszym twórczym poszukiwaniom w obszarze zarówno filmu animowanego, jak i innych form audiowizualnych.

Przedmiot wiąże się z działaniami prowadzącymi do stworzenia autorskiej, osobistej wypowiedzi artystycznej.

Pełny opis:

Treści programowe przedmiotu Animacja komputerowa:

Łączenie tradycyjnych technik kreacji ruchomego obrazu z nowoczesnymi technikami animacji komputerowej, popartymi wiedzą na temat poetyki krótkiego metrażu.

Tworzenie ruchomego obrazu z użyciem narzędzi wyłącznie komputerowych.

Przedmiot przygotowuje studenta do dalszej pracy i kształcenia w dziedzinie animacji komputerowej. Uświadamia rolę filmu animowanego we współczesnej sztuce oraz grafice użytkowej, ma na celu rozwój wrażliwości artystycznej, poszukiwanie własnego języka wizualnego w tworzeniu autorskich kreacji artystycznych.

Formy realizacji:

Treści programowe są realizowane poprzez ćwiczenia, które umożliwiają studentowi przyswojenie zasad działania programów komputerowych do animacji.

Zapoznanie z narzędziami do tworzenia animacji, które oferują programy graficzne (Adobe Photoshop, After Effects, Adobe Premiere) i w konsekwencji możliwość stworzenia obrazu animowanego.

Tworzenie własnych autorskich realizacji animowanych w technikach: animacja wektorowa, wycinanka komputerowa.

Artystyczna wypowiedź językiem obrazowym na dany temat.

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

Podręczniki z zakresu technologii multimediów ( After Effects)

Katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu animacji.

Zbiory własne prowadzącego, archiwum prac studentów;

Literatura zalecana, dla zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat sztuki animacji:

Polski film animowany, pod red. Marcina Giżyckiego i Bogusława Zmudzińskiego, Warszawa 2008

Marcin Giżycki, Nie tylko Disney, Warszawa 2000

Mariusz Frukacz, Rozmowy o animacji. 24 klatki na sekundę, Kraków 2008

Paweł Sitkiewicz, Małe wielkie kino, Gdańsk 2009

Wydawnictwa audiowizualne:

Polskie wydawnictwo audiowizualne, Antologia polskiej animacji, płyty DVD

Polskie wydawnictwo audiowizualne, Antologia polskiej animacji dla dzieci, płyty DVD

Polskie wydawnictwo audiowizualne, Antologia polskiej animacji eksperymentalnej, płyty DVD

Polskie wydawnictwo audiowizualne, Akcja-animacja. Filmy najnowsze, płyty DVD

SE-MA-FOR, Animacja dla dorosłych. Najnowsze filmy SE-MA-FOR’A, płyty DVD

SE-MA-FOR, Animacja dla dzieci. Najnowsze filmy SE-MA-FOR’A, płyty DVD

Uwagi:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Chołaścińska
Prowadzący grup: Joanna Chołaścińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Animacja komputerowa dotyczy pracy w obszarze filmu animowanego z wykorzystaniem cyfrowych technik zapisu.

Obejmuje realizację autorskich krótkich form filmowych w różnych technikach animacji komputerowej z uwzględnieniem wcześniejszych doświadczeń studenta w zakresie cyfrowej obróbki obrazu , znajomości programów komputerowych oraz zdolności plastycznych i umiejętności komponowania ruchomego obrazu.

Przedmiot jednocześnie służy kształtowaniu i rozwojowi wrażliwości plastycznej i w konsekwencji sprzyja dalszym twórczym poszukiwaniom w obszarze zarówno filmu animowanego, jak i innych form audiowizualnych.

Przedmiot wiąże się z działaniami prowadzącymi do stworzenia autorskiej, osobistej wypowiedzi artystycznej.

Pełny opis:

Treści programowe przedmiotu Animacja komputerowa:

Łączenie tradycyjnych technik kreacji ruchomego obrazu z nowoczesnymi technikami animacji komputerowej, popartymi wiedzą na temat poetyki krótkiego metrażu.

Tworzenie ruchomego obrazu z użyciem narzędzi wyłącznie komputerowych.

Przedmiot przygotowuje studenta do dalszej pracy i kształcenia w dziedzinie animacji komputerowej. Uświadamia rolę filmu animowanego we współczesnej sztuce oraz grafice użytkowej, ma na celu rozwój wrażliwości artystycznej, poszukiwanie własnego języka wizualnego w tworzeniu autorskich kreacji artystycznych.

Formy realizacji:

Treści programowe są realizowane poprzez ćwiczenia, które umożliwiają studentowi przyswojenie zasad działania programów komputerowych do animacji.

Zapoznanie z narzędziami do tworzenia animacji, które oferują programy graficzne (Adobe Photoshop, After Effects, Adobe Premiere) i w konsekwencji możliwość stworzenia obrazu animowanego.

Tworzenie własnych autorskich realizacji animowanych w technikach: animacja wektorowa, wycinanka komputerowa.

Artystyczna wypowiedź językiem obrazowym na dany temat.

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

Podręczniki z zakresu technologii multimediów ( After Effects)

Katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu animacji.

Zbiory własne prowadzącego, archiwum prac studentów;

Literatura zalecana, dla zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat sztuki animacji:

Polski film animowany, pod red. Marcina Giżyckiego i Bogusława Zmudzińskiego, Warszawa 2008

Marcin Giżycki, Nie tylko Disney, Warszawa 2000

Mariusz Frukacz, Rozmowy o animacji. 24 klatki na sekundę, Kraków 2008

Paweł Sitkiewicz, Małe wielkie kino, Gdańsk 2009

Wydawnictwa audiowizualne:

Polskie wydawnictwo audiowizualne, Antologia polskiej animacji, płyty DVD

Polskie wydawnictwo audiowizualne, Antologia polskiej animacji dla dzieci, płyty DVD

Polskie wydawnictwo audiowizualne, Antologia polskiej animacji eksperymentalnej, płyty DVD

Polskie wydawnictwo audiowizualne, Akcja-animacja. Filmy najnowsze, płyty DVD

SE-MA-FOR, Animacja dla dorosłych. Najnowsze filmy SE-MA-FOR’A, płyty DVD

SE-MA-FOR, Animacja dla dzieci. Najnowsze filmy SE-MA-FOR’A, płyty DVD

Uwagi:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Chołaścińska
Prowadzący grup: Joanna Chołaścińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Animacja komputerowa dotyczy pracy w obszarze filmu animowanego z wykorzystaniem cyfrowych technik zapisu.

Obejmuje realizację autorskich krótkich form filmowych w różnych technikach animacji komputerowej z uwzględnieniem wcześniejszych doświadczeń studenta w zakresie cyfrowej obróbki obrazu , znajomości programów komputerowych oraz zdolności plastycznych i umiejętności komponowania ruchomego obrazu.

Przedmiot jednocześnie służy kształtowaniu i rozwojowi wrażliwości plastycznej i w konsekwencji sprzyja dalszym twórczym poszukiwaniom w obszarze zarówno filmu animowanego, jak i innych form audiowizualnych.

Przedmiot wiąże się z działaniami prowadzącymi do stworzenia autorskiej, osobistej wypowiedzi artystycznej.

Pełny opis:

Treści programowe przedmiotu Animacja komputerowa:

Łączenie tradycyjnych technik kreacji ruchomego obrazu z nowoczesnymi technikami animacji komputerowej, popartymi wiedzą na temat poetyki krótkiego metrażu.

Tworzenie ruchomego obrazu z użyciem narzędzi wyłącznie komputerowych.

Przedmiot przygotowuje studenta do dalszej pracy i kształcenia w dziedzinie animacji komputerowej. Uświadamia rolę filmu animowanego we współczesnej sztuce oraz grafice użytkowej, ma na celu rozwój wrażliwości artystycznej, poszukiwanie własnego języka wizualnego w tworzeniu autorskich kreacji artystycznych.

Formy realizacji:

Treści programowe są realizowane poprzez ćwiczenia, które umożliwiają studentowi przyswojenie zasad działania programów komputerowych do animacji.

Zapoznanie z narzędziami do tworzenia animacji, które oferują programy graficzne (Adobe Photoshop, After Effects, Adobe Premiere) i w konsekwencji możliwość stworzenia obrazu animowanego.

Tworzenie własnych autorskich realizacji animowanych w technikach: animacja wektorowa, wycinanka komputerowa.

Artystyczna wypowiedź językiem obrazowym na dany temat.

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

Podręczniki z zakresu technologii multimediów ( After Effects)

Katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu animacji.

Zbiory własne prowadzącego, archiwum prac studentów;

Literatura zalecana, dla zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat sztuki animacji:

Polski film animowany, pod red. Marcina Giżyckiego i Bogusława Zmudzińskiego, Warszawa 2008

Marcin Giżycki, Nie tylko Disney, Warszawa 2000

Mariusz Frukacz, Rozmowy o animacji. 24 klatki na sekundę, Kraków 2008

Paweł Sitkiewicz, Małe wielkie kino, Gdańsk 2009

Wydawnictwa audiowizualne:

Polskie wydawnictwo audiowizualne, Antologia polskiej animacji, płyty DVD

Polskie wydawnictwo audiowizualne, Antologia polskiej animacji dla dzieci, płyty DVD

Polskie wydawnictwo audiowizualne, Antologia polskiej animacji eksperymentalnej, płyty DVD

Polskie wydawnictwo audiowizualne, Akcja-animacja. Filmy najnowsze, płyty DVD

SE-MA-FOR, Animacja dla dorosłych. Najnowsze filmy SE-MA-FOR’A, płyty DVD

SE-MA-FOR, Animacja dla dzieci. Najnowsze filmy SE-MA-FOR’A, płyty DVD

Uwagi:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Chołaścińska
Prowadzący grup: Joanna Chołaścińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Animacja komputerowa dotyczy pracy w obszarze filmu animowanego z wykorzystaniem cyfrowych technik zapisu.

Obejmuje realizację autorskich krótkich form filmowych w różnych technikach animacji komputerowej z uwzględnieniem wcześniejszych doświadczeń studenta w zakresie cyfrowej obróbki obrazu , znajomości programów komputerowych oraz zdolności plastycznych i umiejętności komponowania ruchomego obrazu.

Przedmiot jednocześnie służy kształtowaniu i rozwojowi wrażliwości plastycznej i w konsekwencji sprzyja dalszym twórczym poszukiwaniom w obszarze zarówno filmu animowanego, jak i innych form audiowizualnych.

Przedmiot wiąże się z działaniami prowadzącymi do stworzenia autorskiej, osobistej wypowiedzi artystycznej.

Pełny opis:

Treści programowe przedmiotu Animacja komputerowa:

Łączenie tradycyjnych technik kreacji ruchomego obrazu z nowoczesnymi technikami animacji komputerowej, popartymi wiedzą na temat poetyki krótkiego metrażu.

Tworzenie ruchomego obrazu z użyciem narzędzi wyłącznie komputerowych.

Przedmiot przygotowuje studenta do dalszej pracy i kształcenia w dziedzinie animacji komputerowej. Uświadamia rolę filmu animowanego we współczesnej sztuce oraz grafice użytkowej, ma na celu rozwój wrażliwości artystycznej, poszukiwanie własnego języka wizualnego w tworzeniu autorskich kreacji artystycznych.

Formy realizacji:

Treści programowe są realizowane poprzez ćwiczenia, które umożliwiają studentowi przyswojenie zasad działania programów komputerowych do animacji.

Zapoznanie z narzędziami do tworzenia animacji, które oferują programy graficzne (Adobe Photoshop, After Effects, Adobe Premiere) i w konsekwencji możliwość stworzenia obrazu animowanego.

Tworzenie własnych autorskich realizacji animowanych w technikach: animacja wektorowa, wycinanka komputerowa.

Artystyczna wypowiedź językiem obrazowym na dany temat.

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

Podręczniki z zakresu technologii multimediów ( After Effects)

Katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu animacji.

Zbiory własne prowadzącego, archiwum prac studentów;

Literatura zalecana, dla zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat sztuki animacji:

Polski film animowany, pod red. Marcina Giżyckiego i Bogusława Zmudzińskiego, Warszawa 2008

Marcin Giżycki, Nie tylko Disney, Warszawa 2000

Mariusz Frukacz, Rozmowy o animacji. 24 klatki na sekundę, Kraków 2008

Paweł Sitkiewicz, Małe wielkie kino, Gdańsk 2009

Wydawnictwa audiowizualne:

Polskie wydawnictwo audiowizualne, Antologia polskiej animacji, płyty DVD

Polskie wydawnictwo audiowizualne, Antologia polskiej animacji dla dzieci, płyty DVD

Polskie wydawnictwo audiowizualne, Antologia polskiej animacji eksperymentalnej, płyty DVD

Polskie wydawnictwo audiowizualne, Akcja-animacja. Filmy najnowsze, płyty DVD

SE-MA-FOR, Animacja dla dorosłych. Najnowsze filmy SE-MA-FOR’A, płyty DVD

SE-MA-FOR, Animacja dla dzieci. Najnowsze filmy SE-MA-FOR’A, płyty DVD

Uwagi:

nie ma

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.