Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Antropologia Kultury i Sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-AKS-4L-DM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia Kultury i Sztuki
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - grafika warsztatowa (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - malarstwo (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - malarstwo (dm)- Malarstwo sztalugowe
Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - projektowanie graficzne (dm)
Przedmioty obowiązkowe-4 rok sem. letni- malarstwo (dm)-Malarstwo w architekturze
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe kompetencje dotyczące wiedzy o kulturze i sztuce; dawnej i współczesnej (główne prądy kultury poszczególnych epok, dokonania cywilizacyjne i artystyczne, nurty filozoficzne, idee religijne oraz społeczno-polityczne, przeobrażenia obyczajowe).

Całkowity nakład pracy studenta:

Zajęcia w semestrze letnim prowadzone są w systemie on-line, na platformie Teams.


Godziny realizowane z udziałem nauczycieli w systemie on-line na platformie Teams (30 godz.):


- udział w wykładach w systemie on-line na platformie Teams (25 godz.).


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 30 godz.):


- czytanie literatury, zapoznawanie się z materiałami przekazywanymi w trybie off-line (10 godz.)

- przygotowanie do egzaminu (20 godz.)


Łącznie: 60 godz. ( 2 pkt. ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Grupa "Grafika":

Efekty kształcenia – wiedza

• K_W02: posiada poszerzoną i samodzielnie rozwijaną wiedzę na temat kontekstu historycznego i kulturowego, antropologicznego sztuk plastycznych. Ta wiedza jest powiązana z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz pozwala na samodzielne rozpoznanie antropologicznego wymiaru kultury w określonych tekstach kultury, sztuki i życia społecznego.

• K_W04: rozumie wzajemne relacje między wiedzą teoretyczną (dotyczącą kontekstu społeczno-kulturowego oraz antropologicznego sztuki) a praktycznymi aspektami studiów plastycznych, a także dostrzega ich znaczenie dla dalszego rozwoju osobowości twórczej

• K_W05; ma pogłębioną wiedzę dotyczącą uwarunkowań swobodnej i niezależnej kreacji artystycznej i potrafi powiązań to z antropologicznym wymiarem kultury i sztuki


Grupa "Malarstwo":

K_W06; ma podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki, historii filozofii, estetyki, socjologii kultury oraz antropologii kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem przemian społeczno-kulturowych i ich wpływu na sztuki wizualne


Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kształcenia –

umiejętności


• K_U09: Posiada pogłębione umiejętności badawcze i potrafi sformułować wnioski wskazujące kierunki dalszych badań.

• K_U10: Potrafi umiejętnie i odpowiedzialnie wypowiadać się w mowie i w piśmie na tematy związane z szeroko rozumianą antropologią kultury.

Efekty kształcenia –


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kształcenia –

kompetencje społeczne

• K_K01: Jest wrażliwy na antropologiczny kontekst występowania szeroko rozumianej kultury (w tym sztuki) – odmienny w poszczególnych epokach historycznych i świadomie wykorzystuje ten kontekst w swojej pracy zawodowej i posiada umiejętność krytycznej oceny.

• K_K03: Jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy z różnych dziedzin, tak aby tworzyła nowe obszary inspiracji dla badań i wiedzy. Potrafi zastosować tak zintegrowaną wiedzę do aktywności w przestrzeni publicznej, społecznej i pozaartystycznej.

• K_K06: Wiedza na temat antropologii kultury, a więc na temat różnych przejawów zachowań antropologicznych (wizji i przejawów człowieczeństwa) w kulturze, buduje kompetencje do tego, że jest wrażliwy na problemy drugiego człowieka, wykazuje się postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności za innych oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa regionu, kraju, Europy.

• K_K08: Posiada poparta doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiająca się w szczególności przez integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych.


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące: pokaz

Metody dydaktyczne podające: wykład informacyjny (konwencjonalny), opis.

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa, seminaryjna.

Metody dydaktyczne w kształceniu online: metody służące prezentacji treści, metody wymiany i dyskusji.

Zajęcia mogą być prowadzone zdalnie na platformie MS Teams

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu Antropologia kultury i sztuki jest uświadomienie studentom antropologicznego charakteru kultury i sztuki jako istotnego składnika świata kultury (kultury symbolicznej). Jednocześnie ukazane zostaną związki i zależności występujące pomiędzy dominującym w danym okresie kontekstem społeczno-kulturowym a aktualnym kształtem funkcjami kultury i sztuki rozumianych jako społeczny konstrukt.

Pełny opis:

Na wykładach omówione zostaną zjawiska związane z: kulturą przednowoczesną, (której główną osią konstruującą była idea sacrum), wątki dotyczące kultury nowoczesnej (związanej z rozwojem dyskursu racjonalnego), a także ponowoczesnej. W tym kontekście będzie mowa o kulturze jako podstawowym języku ekspresji człowieka pozwalającej zaspokoić jego potrzeby duchowe i kreować refleksję nad sobą i otaczającym go światem. To ważne znaczenie kultury przedstawione zostanie studentom poprzez odwołanie się do wybranych idei, koncepcji kultury, antropologii oraz sztuki.

Literatura:

Literatura zalecana (obowiązkowa)

Eliade M., (1998). Mit Wiecznego Powrotu. Warszawa: Wydawnictwo KR

Gadacz T. (2009). Historia filozofii XX wieku. Nurty tom 1, Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 24-54

Judt T. (2011). Wprowadzenie. Świat, który utraciliśmy (w:) T. Judt, Zapomniany wiek dwudziesty. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 11-35

Mencwel A. (red.) (2005). Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Nowicka E., (2005). Świat człowieka – świat kultury. Warszawa: PWN

Russell B. (2000). Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. Warszawa: Fundacja Aletheia

Szlachta B. (red.) (2004). Słownik społeczny. Kraków: Wydawnictwo WAM, s. 902-914, 935-941

Literatura uzupełniająca

Bachtin M. Obrazy dołu materialno-cielesnego w powieści Rabelais’go (w:) A. Mencwel (red.) Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 17-22

Blumenberg H. (2017). Paradygmaty dla metaforologii, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, s. 27-59

Brach-Czaina J, (2018). Szczeliny istnienia. Warszawa: Dowody na Istnienie, s. 151-187

Brague R. (2012). Europa, droga rzymska, Warszawa: Teologia Polityczna

Campbell J. (2007). Potęga mitu. Kraków: Znak

Croce B. (1998). Historia Europa w XIX wieku. Warszawa: Czytelnik

Englund P. (2003). Lata wojen. Gdańsk: Finna

Ferry L., Capelier C. (2018). Filozofia najpiękniejsza historia, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, s. 359-368

Foucault M. (2000). Historia seksualności. Warszawa: Czytelnik

Guriewicz A. (2005). „Cóż to jest… czas?” (w:) A. Mencwel (red.) Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 111-124

Heschel A. J. (2009). Szabat i jego znaczenie dla współczesnego człowieka. Kraków: Wydawnictwo Esprit

Hobsbawm E. (2013). Wiek rewolucji 1789-1848. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Judt T. (2011). Artur Koestler, wzorcowy intelektualista (w:) T. Judt, Zapomniany wiek dwudziesty. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 39-58

Judt T. (2011). Elementarne prawdy Primo Leviego (w:) T. Judt, Zapomniany wiek dwudziesty. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 59-81

Lear J. (2013). Nadzieja radykalna. Etyka w obliczu spustoszenia kulturowego, Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego

Loventhal D. Przeszłość to obcy kraj (w:) Respublica Numer 2000, nr 10, s. 142-151

Nora P. (2010). Czas pamięci (w:) Respublica Numer 2000, nr 10, s. 134-141

Otto R. (1968). Świętość. Warszawa: Książka i Wiedza

Pollack M. (2014). Skażone krajobrazy. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne

Santayana G. (2008). Nieobecność religii u Szekspira. (w:) Res Publica Nowa, wiosna/lato, s. 245-251

Szpakowska M. (red.) (2008). Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Walicki A. (2009). Ideologia narodowa Tadeusza Kościuszki (w:) A. Walicki, Kultura i myśl polska. Prace wybrane t.1, Naród, nacjonalizm, patriotyzm, s. 139-181

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

zaliczenie semestru (roku) polega na realizacji zadania w postaci pracy pisemnej na zadany temat

na ocenę składa się: obecność na zajęciach, zaangażowanie i aktywność na zajęciach oraz ocena ze wspomnianej pracy.

dopuszcza się formy zaliczenia on-line - w przypadku systemu pracy online podstawą do zaliczenia przedmiotu jest opracowanie wypowiedzi pisemnej na zadany temat

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jaworski
Prowadzący grup: Marcin Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Na wykładach omówione zostaną zjawiska związane z: kulturą przednowoczesną, (której główną osią konstruującą była idea sacrum), wątki dotyczące kultury nowoczesnej (związanej z rozwojem dyskursu racjonalnego), a także ponowoczesnej. W tym kontekście będzie mowa o kulturze jako podstawowym języku ekspresji człowieka pozwalającej zaspokoić jego potrzeby duchowe i kreować refleksję nad sobą i otaczającym go światem. To ważne znaczenie kultury przedstawione zostanie studentom poprzez odwołanie się do wybranych idei, koncepcji kultury, antropologii oraz sztuki.

Pełny opis:

Przedmiot Antropologia kultury i sztuki realizowany jest w formie wykładów. Całość materiału podzielono na trzy części odnoszące się do trzech oddzielnych okresów. Pierwszy dotyczy antropologicznego wymiaru kultury i sztuki w okresie przednowoczesnym (od epoki pradziejowej do średniowiecza). Drugi dotyczy antropologicznego wymiaru kultury i sztuki w epoce nowoczesnej (od XVII w. do poł. XX w.). Trzeci odnosi się do wymiaru kultury i sztuki w ponowoczesności (2 poł. XX w. i współczesność). Ważnym celem wykładu jest uświadomienie studentom wartości holistycznego postrzegania zjawisk kultury i sztuki; dawnej i współczesnej. Widzenie ich jako pewnej całości i w perspektywie „długiego trwania”. Dlatego tak istotne w trakcie zajęć jest ukazanie związków i zależności występujących pomiędzy dominującym w danym okresie kontekstem społeczno-kulturowym a funkcjami kultury i sztuki rozumianych jako społeczny konstrukt.

Literatura:

Literatura zalecana (obowiązkowa)

Eliade M., (1998). Mit Wiecznego Powrotu. Warszawa: Wydawnictwo KR

Gadacz T. (2009). Historia filozofii XX wieku. Nurty tom 1, Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 24-54

Judt T. (2011). Wprowadzenie. Świat, który utraciliśmy (w:) T. Judt, Zapomniany wiek dwudziesty. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 11-35

Mencwel A. (red.) (2005). Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Nowicka E., (2005). Świat człowieka – świat kultury. Warszawa: PWN

Russell B. (2000). Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. Warszawa: Fundacja Aletheia

Szlachta B. (red.) (2004). Słownik społeczny. Kraków: Wydawnictwo WAM, s. 902-914, 935-941

Literatura uzupełniająca

Bachtin M. Obrazy dołu materialno-cielesnego w powieści Rabelais’go (w:) A. Mencwel (red.) Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 17-22

Blumenberg H. (2017). Paradygmaty dla metaforologii, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, s. 27-59

Brach-Czaina J, (2018). Szczeliny istnienia. Warszawa: Dowody na Istnienie, s. 151-187

Brague R. (2012). Europa, droga rzymska, Warszawa: Teologia Polityczna

Benoit-Dusausoy A., Fontanie G. (red.) (2009). Literatura Europy. Historia literatury europejskiej. Gdańsk: słowo/obraz terytoria

Campbell J. (2007). Potęga mitu. Kraków: Znak

Croce B. (1998). Historia Europa w XIX wieku. Warszawa: Czytelnik

Englund P. (2003). Lata wojen. Gdańsk: Finna

Ferry L., Capelier C. (2018). Filozofia najpiękniejsza historia, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, s. 359-368

Foucault M. (2000). Historia seksualności. Warszawa: Czytelnik

Guriewicz A. (2005). „Cóż to jest… czas?” (w:) A. Mencwel (red.) Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 111-124

Heschel A. J. (2009). Szabat i jego znaczenie dla współczesnego człowieka. Kraków: Wydawnictwo Esprit

Hobsbawm E. (2013). Wiek rewolucji 1789-1848. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Judt T. (2011). Artur Koestler, wzorcowy intelektualista (w:) T. Judt, Zapomniany wiek dwudziesty. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 39-58

Judt T. (2011). Elementarne prawdy Primo Leviego (w:) T. Judt, Zapomniany wiek dwudziesty. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 59-81

Lear J. (2013). Nadzieja radykalna. Etyka w obliczu spustoszenia kulturowego, Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego

Loventhal D. Przeszłość to obcy kraj (w:) Respublica Numer 2000, nr 10, s. 142-151

Nora P. (2010). Czas pamięci (w:) Respublica Numer 2000, nr 10, s. 134-141

Otto R. (1968). Świętość. Warszawa: Książka i Wiedza

Pollack M. (2014). Skażone krajobrazy. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne

Santayana G. (2008). Nieobecność religii u Szekspira. (w:) Res Publica Nowa, wiosna/lato, s. 245-251

Szpakowska M. (red.) (2008). Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Walicki A. (2009). Ideologia narodowa Tadeusza Kościuszki (w:) A. Walicki, Kultura i myśl polska. Prace wybrane t.1, Naród, nacjonalizm, patriotyzm, s. 139-181

Uwagi:

Brak uwag.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jaworski
Prowadzący grup: Marcin Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Na wykładach omówione zostaną zjawiska związane z: kulturą przednowoczesną, (której główną osią konstruującą była idea sacrum), wątki dotyczące kultury nowoczesnej (związanej z rozwojem dyskursu racjonalnego), a także ponowoczesnej. W tym kontekście będzie mowa o kulturze jako podstawowym języku ekspresji człowieka pozwalającej zaspokoić jego potrzeby duchowe i kreować refleksję nad sobą i otaczającym go światem. To ważne znaczenie kultury przedstawione zostanie studentom poprzez odwołanie się do wybranych idei, koncepcji kultury, antropologii oraz sztuki.

Pełny opis:

Przedmiot Antropologia kultury i sztuki realizowany jest w formie wykładów. Całość materiału podzielono na trzy części odnoszące się do trzech oddzielnych okresów. Pierwszy dotyczy antropologicznego wymiaru kultury i sztuki w okresie przednowoczesnym (od epoki pradziejowej do średniowiecza). Drugi dotyczy antropologicznego wymiaru kultury i sztuki w epoce nowoczesnej (od XVII w. do poł. XX w.). Trzeci odnosi się do wymiaru kultury i sztuki w ponowoczesności (2 poł. XX w. i współczesność). Ważnym celem wykładu jest uświadomienie studentom wartości holistycznego postrzegania zjawisk kultury i sztuki; dawnej i współczesnej. Widzenie ich jako pewnej całości i w perspektywie „długiego trwania”. Dlatego tak istotne w trakcie zajęć jest ukazanie związków i zależności występujących pomiędzy dominującym w danym okresie kontekstem społeczno-kulturowym a funkcjami kultury i sztuki rozumianych jako społeczny konstrukt.

Literatura:

Literatura zalecana (obowiązkowa)

Eliade M., (1998). Mit Wiecznego Powrotu. Warszawa: Wydawnictwo KR

Gadacz T. (2009). Historia filozofii XX wieku. Nurty tom 1, Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 24-54

Judt T. (2011). Wprowadzenie. Świat, który utraciliśmy (w:) T. Judt, Zapomniany wiek dwudziesty. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 11-35

Mencwel A. (red.) (2005). Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Nowicka E., (2005). Świat człowieka – świat kultury. Warszawa: PWN

Russell B. (2000). Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. Warszawa: Fundacja Aletheia

Szlachta B. (red.) (2004). Słownik społeczny. Kraków: Wydawnictwo WAM, s. 902-914, 935-941

Literatura uzupełniająca

Bachtin M. Obrazy dołu materialno-cielesnego w powieści Rabelais’go (w:) A. Mencwel (red.) Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 17-22

Blumenberg H. (2017). Paradygmaty dla metaforologii, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, s. 27-59

Brach-Czaina J, (2018). Szczeliny istnienia. Warszawa: Dowody na Istnienie, s. 151-187

Brague R. (2012). Europa, droga rzymska, Warszawa: Teologia Polityczna

Benoit-Dusausoy A., Fontanie G. (red.) (2009). Literatura Europy. Historia literatury europejskiej. Gdańsk: słowo/obraz terytoria

Campbell J. (2007). Potęga mitu. Kraków: Znak

Croce B. (1998). Historia Europa w XIX wieku. Warszawa: Czytelnik

Englund P. (2003). Lata wojen. Gdańsk: Finna

Ferry L., Capelier C. (2018). Filozofia najpiękniejsza historia, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, s. 359-368

Foucault M. (2000). Historia seksualności. Warszawa: Czytelnik

Guriewicz A. (2005). „Cóż to jest… czas?” (w:) A. Mencwel (red.) Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 111-124

Heschel A. J. (2009). Szabat i jego znaczenie dla współczesnego człowieka. Kraków: Wydawnictwo Esprit

Hobsbawm E. (2013). Wiek rewolucji 1789-1848. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Judt T. (2011). Artur Koestler, wzorcowy intelektualista (w:) T. Judt, Zapomniany wiek dwudziesty. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 39-58

Judt T. (2011). Elementarne prawdy Primo Leviego (w:) T. Judt, Zapomniany wiek dwudziesty. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 59-81

Lear J. (2013). Nadzieja radykalna. Etyka w obliczu spustoszenia kulturowego, Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego

Loventhal D. Przeszłość to obcy kraj (w:) Respublica Numer 2000, nr 10, s. 142-151

Nora P. (2010). Czas pamięci (w:) Respublica Numer 2000, nr 10, s. 134-141

Otto R. (1968). Świętość. Warszawa: Książka i Wiedza

Pollack M. (2014). Skażone krajobrazy. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne

Santayana G. (2008). Nieobecność religii u Szekspira. (w:) Res Publica Nowa, wiosna/lato, s. 245-251

Szpakowska M. (red.) (2008). Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Walicki A. (2009). Ideologia narodowa Tadeusza Kościuszki (w:) A. Walicki, Kultura i myśl polska. Prace wybrane t.1, Naród, nacjonalizm, patriotyzm, s. 139-181

Uwagi:

Brak uwag.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jaworski
Prowadzący grup: Marcin Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Na wykładach omówione zostaną zjawiska związane z: kulturą przednowoczesną, (której główną osią konstruującą była idea sacrum), wątki dotyczące kultury nowoczesnej (związanej z rozwojem dyskursu racjonalnego), a także ponowoczesnej. W tym kontekście będzie mowa o kulturze jako podstawowym języku ekspresji człowieka pozwalającej zaspokoić jego potrzeby duchowe i kreować refleksję nad sobą i otaczającym go światem. To ważne znaczenie kultury przedstawione zostanie studentom poprzez odwołanie się do wybranych idei, koncepcji kultury, antropologii oraz sztuki.

Pełny opis:

Przedmiot Antropologia kultury i sztuki realizowany jest w formie wykładów. Całość materiału podzielono na trzy części odnoszące się do trzech oddzielnych okresów. Pierwszy dotyczy antropologicznego wymiaru kultury i sztuki w okresie przednowoczesnym (od epoki pradziejowej do średniowiecza). Drugi dotyczy antropologicznego wymiaru kultury i sztuki w epoce nowoczesnej (od XVII w. do poł. XX w.). Trzeci odnosi się do wymiaru kultury i sztuki w ponowoczesności (2 poł. XX w. i współczesność). Ważnym celem wykładu jest uświadomienie studentom wartości holistycznego postrzegania zjawisk kultury i sztuki; dawnej i współczesnej. Widzenie ich jako pewnej całości i w perspektywie „długiego trwania”. Dlatego tak istotne w trakcie zajęć jest ukazanie związków i zależności występujących pomiędzy dominującym w danym okresie kontekstem społeczno-kulturowym a funkcjami kultury i sztuki rozumianych jako społeczny konstrukt.

Literatura:

Literatura zalecana (obowiązkowa)

Eliade M., (1998). Mit Wiecznego Powrotu. Warszawa: Wydawnictwo KR

Gadacz T. (2009). Historia filozofii XX wieku. Nurty tom 1, Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 24-54

Judt T. (2011). Wprowadzenie. Świat, który utraciliśmy (w:) T. Judt, Zapomniany wiek dwudziesty. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 11-35

Mencwel A. (red.) (2005). Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Nowicka E., (2005). Świat człowieka – świat kultury. Warszawa: PWN

Russell B. (2000). Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. Warszawa: Fundacja Aletheia

Szlachta B. (red.) (2004). Słownik społeczny. Kraków: Wydawnictwo WAM, s. 902-914, 935-941

Literatura uzupełniająca

Bachtin M. Obrazy dołu materialno-cielesnego w powieści Rabelais’go (w:) A. Mencwel (red.) Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 17-22

Blumenberg H. (2017). Paradygmaty dla metaforologii, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, s. 27-59

Brach-Czaina J, (2018). Szczeliny istnienia. Warszawa: Dowody na Istnienie, s. 151-187

Brague R. (2012). Europa, droga rzymska, Warszawa: Teologia Polityczna

Benoit-Dusausoy A., Fontanie G. (red.) (2009). Literatura Europy. Historia literatury europejskiej. Gdańsk: słowo/obraz terytoria

Campbell J. (2007). Potęga mitu. Kraków: Znak

Croce B. (1998). Historia Europa w XIX wieku. Warszawa: Czytelnik

Englund P. (2003). Lata wojen. Gdańsk: Finna

Ferry L., Capelier C. (2018). Filozofia najpiękniejsza historia, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, s. 359-368

Foucault M. (2000). Historia seksualności. Warszawa: Czytelnik

Guriewicz A. (2005). „Cóż to jest… czas?” (w:) A. Mencwel (red.) Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 111-124

Heschel A. J. (2009). Szabat i jego znaczenie dla współczesnego człowieka. Kraków: Wydawnictwo Esprit

Hobsbawm E. (2013). Wiek rewolucji 1789-1848. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Judt T. (2011). Artur Koestler, wzorcowy intelektualista (w:) T. Judt, Zapomniany wiek dwudziesty. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 39-58

Judt T. (2011). Elementarne prawdy Primo Leviego (w:) T. Judt, Zapomniany wiek dwudziesty. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 59-81

Lear J. (2013). Nadzieja radykalna. Etyka w obliczu spustoszenia kulturowego, Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego

Loventhal D. Przeszłość to obcy kraj (w:) Respublica Numer 2000, nr 10, s. 142-151

Nora P. (2010). Czas pamięci (w:) Respublica Numer 2000, nr 10, s. 134-141

Otto R. (1968). Świętość. Warszawa: Książka i Wiedza

Pollack M. (2014). Skażone krajobrazy. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne

Santayana G. (2008). Nieobecność religii u Szekspira. (w:) Res Publica Nowa, wiosna/lato, s. 245-251

Szpakowska M. (red.) (2008). Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Walicki A. (2009). Ideologia narodowa Tadeusza Kościuszki (w:) A. Walicki, Kultura i myśl polska. Prace wybrane t.1, Naród, nacjonalizm, patriotyzm, s. 139-181

Uwagi:

Brak uwag.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)