Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Architektura i wystroje w ujęciu historycznym – czasy nowożytne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-ANow-AW-2Z-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Architektura i wystroje w ujęciu historycznym – czasy nowożytne
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 2 rok sem letni Architektura wnętrz s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w wykładach – 45

- konsultacje z nauczycielem akademickim podczas dyżurów - 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie, przeanalizowanie i przyswojenie treści podanej literatury, zebranie materiału ilustracyjnego, koniecznego do nauki przedmiotu - 10

- przygotowanie do egzaminu (przyswojenie materiału ilustracyjnego, definicji, powtórka zagadnień problemowych) - 30


Łącznie: 90godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student


W1 zna periodyzację kultury i zjawisk artystycznych w omawianym okresie (XV –XVIII), zna i rozumie ich ogólne historyczne konteksty (K_W03)


W2 ma uporządkowaną wiedzę na temat stylów w architekturze nowożytnej Italii oraz Europy Północnej (renesans, manieryzm, barok, rokoko, klasycyzm) (K_W02; K_W04)


W3 zna genezę, kształtowanie się i przemiany form oraz typów architektury nowożytnej, świeckiej i sakralnej (domy mieszkalne, wille, pałace i rezydencje, architektura ogrodowa, budowle kościelne i kaplice) oraz ich dekoracji architektonicznej i malarskiej (K_W04; K_W05)


W4 rozumie wzajemną zależność architektury, systemu dekoracji wnętrza i wyposażenia ruchomego w okresie nowożytnym (K_W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:


U1 samodzielnie wyszukuje materiał fotograficzny [ikonograficzny] z zakresu architektury i wystrojów nowożytnych, korzystając przy tym z różnych źródeł (tradycyjnych oraz ICT) (K_U01)


U2 rozpoznaje i omawia style architektury i wystrojów oraz typy architektury sakralnej i świeckiej, charakterystyczne dla nowożytnej Europy (K_U04, K_U06)


U3 rozpoznaje i datuje najistotniejsze dzieła nowożytnej architektury, rzeźby architektonicznej, wystrojów rzeźbiarskich

i malarskich oraz wyposażenia ruchomego (K_U05)


U4 posługuje się fachową terminologią, odnoszącą się do form architektonicznych oraz ornamentyki nowożytnej (K_U04; K_U06)


U5 na poziomie podstawowym analizuje dzieła architektury, wystroju i wyposażenia wnętrz omawianego okresu (K_U02; K_U04; K_U06)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:


K1 ma świadomość poziomu swojej wiedzy – swych kompetencji

i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego (K_K01)


K2 ma świadomość doniosłości dziedzictwa kulturowego omawianego okresu; jest świadom spoczywającej na współczesnych odpowiedzialności za zachowanie jego wartości dla przyszłych pokoleń oraz zdolny do czerpania z niej inspiracji we własnej twórczości (K_K03, K_K05)


Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są jako wykład informacyjny, uporządkowany w układzie chronologicznym. W obrębie epok materiał ułożony jest problemowo. Wykładowi towarzyszy prezentacja multimedialna (z wykorzystaniem fotografii, rysunków architektonicznych).


Wykład informacyjny / problemowy / pokaz / studium przypadku


W roku akademickim 2020/2021 zajęcia realizowane są w trybie zdalnym, za pomocą platformy Microsoft Teams


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie historii architektury i wystroju wnętrz w Europie w okresie nowożytnym (1400-1800), zarówno świeckich, jak i sakralnych.

Tematyka omawiana jest w ujęciu chronologicznym, z uwzględnieniem rozwiązań stosowanych równolegle w różnych regionach i w ramach różnych tradycji artystycznych w Europie.

W toku wykładu uwzględniane są różnorodne czynniki wpływające na architekturę i wystrój wnętrz, od czysto artystycznych po kontekst kulturowy i społeczny, w tym szczególnie związek dyspozycji i dekoracji wnętrz ze strukturą architektoniczną i jej funkcją.

Omawiane są też różne systemy dekoracji wnętrz oraz techniki dekoracyjne oraz wyposażenie.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie historii architektury i dekoracji wnętrz w Europie w okresie nowożytnym (1400-1800), zarówno świeckich, jak i sakralnych. W ramach wykładu studenci zapoznają się z najważniejszymi, ale też mniej znanymi przykładami europejskich rozwiązań z zakresu architektury i dekoracji wnętrz, m.in. dzięki bogatemu i różnorodnemu materiałowi ilustracyjnemu. Tematyka ta jest omawiana w ujęciu chronologicznym, z uwzględnieniem rozwiązań stosowanych równolegle w różnych regionach i w ramach różnych tradycji artystycznych w Europie. W układzie chronologicznym i geograficznym omawiane są różne systemy dekoracji wnętrz oraz różnorodne techniki dekoracyjne, w tym malarstwo ścienne, dekoracje kamieniarskie, sztukatorskie i snycerskie oraz tapiserie. Przedstawione zostaną też – w kontekście funkcji – najważniejsze elementy wyposażenia, m.in. meble i wyroby rzemiosła artystycznego.

W toku wykładu uwzględniane są różnorodne czynniki wpływające na architekturę i wystrój wnętrz, od kwestii artystycznych po kontekst kulturowy i społeczny. Szczególna uwaga poświęcona jest relacjom pomiędzy dyspozycją i wystrojem a szerszym kontekstem architektonicznym. Ważnym tematem jest też zależność pomiędzy dyspozycją wnętrz a ich funkcją. Układ i wyposażenie wnętrz jest ściśle powiązane z formą struktury architektonicznej – służącej realizacji określonej funkcji – stąd nie można oddzielić historii wnętrz od historii architektury je tworzącej. W toku wykładu omawiane są też zależności pomiędzy zmianami w układzie i wyposażeniu wnętrz a przemianami zachodzącymi w architekturze. Ponadto uwzględnione zostaną wybrane zagadnienia z zakresu nowożytnej teorii architektury i sztuki, jak również stosunek do wypracowanych w tej epoce modeli w czasach późniejszych.

Przekrojowe i wielopoziomowe przedstawienie tematu zajęć pozwoli uczestnikom zrozumieć historię i kontekst nowożytnej architektury wnętrz, co z kolei wspomagać będzie ich własną kreatywność.

Tematy:

1. Wstęp - czy architektura dawna była funkcjonalna?

2. Architektura i jej wnętrza w kontekście nowożytnej teorii architektonicznej

3. Renesansowe pałace włoskie i ich wnętrza: funkcja, dekoracja, wyposażenie

4. Studium przypadku – architektura i wnętrza rezydencji medycejskich w XV i w początku XVI w.

5. Malarstwo ścienne i tapiserie – funkcja scen figuralnych i pejzażu w wystroju wnętrz renesansowych

6. Architektura sakralna i jej wyposażenie w Italii i Północnej Europie w XV i XVI w.

7. Architektura w Północnej Europie i jej wnętrza pomiędzy średniowieczem a renesansem

8. Północnoeuropejska architektura rezydencjonalna i jej wnętrza w XVI w.

9. Północnoeuropejskie domy mieszczańskie i ich wnętrza w XVI/XVII w.

10. Przemiany architektury i układu wnętrz budowli sakralnych w kontekście konfliktów wyznaniowych XVI w.

11. Systemy dekoracji wnętrz XVII w.

12. Pałace rzymskie i ich wnętrza w XVII w.

13. Studium przypadku - Pałac w Wersalu i jego wnętrza

14. Północnoeuropejska architektura rezydencjonalna i jej wnętrza w XVI w.

15. Otium negotiosum. Wille i architektura ogrodowa

16. Studium przypadku – willa w Wilanowie i jej wnętrza

17. Mieszczańskie wnętrza holenderskie XVII w.

18. Pojęcie prywatności i nowe układy przestrzenne i funkcjonalne w programie architektury rezydencjonalnej w XVIII w.

19. Pomiędzy barokiem, rokoko a klasycyzmem. Systemy dekoracji wnętrz w XVIII w.

20. Studium przypadku – Pałac Łazienkowski w Warszawie

Literatura:

Literatura podstawowa

Słownik Terminologiczny Sztuk Pięknych

Historia Sztuki Świata, t. 4-5

Michael LEVEY, Dojrzały renesans, Warszawa 1980

Nikolaus PEVSNER, Historia architektury europejskiej, Warszawa 2013

Wilfried KOCH, Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 2013

Peter MURRAY, Architektura włoskiego renesansu, Toruń 1999

Rudolph WITTKOWER, Art and Architecture in Italy 1600-1700, London 1982

Anthony BLUNT, Art and architecture in France 1500 to 1700, Harmondsworth : Penguin Books 1973

Stefan SIENICKI, „Wnętrza mieszkalne. Rys historyczny”, Warszawa 1962.

John PILE, „Historia wnętrz”, Warszawa 2004.

Steven PARISIEN, „Historia wnętrz. Dom od roku 1700”, Warszawa 2010.

„Kunsthandwerk & Design. Stile, Techniken, Dekors von der Renaissance bis zur Gegenwart“, hrsg. von Noël Riley, Leipzig 2003.

„The History of Decorative Arts. The Renaissance and Mannerism in Europe”, ed. Alain Gruber, New York 1994.

Stephan HOPPE, „Die funktionale und räumliche Struktur des frühen Schlossbaus in Mitteldeutschland. Untersucht an Beispielen landesherrlicher Bauten der Zeit zwischen 1470 und 1570“, Köln 1996.

Margaretha ROSSHOLM LAGERLÖF, “Fate, glory, and love in early modern gallery decoration: visualizing supreme power”, Ashgate 2013.

Ralph-Miklas DOBLER, „The Villa Pamhili as Instrument of Social Strategy“, [w:] “The Baroque Villa. Suburban and country residences c. 1600-1800”, ed. Barbara Arciszewska, Warszawa 2009.

Wojciech FIJAŁKOWSKI, „Królewski Wilanów”, Warszawa 2006.

Christy ANDERSON, “Renaissance Architecture”, Oxford 2013.

Peter MURRAY, „Architektura włoskiego renesansu”, Toruń 1999

“Italian Renaissance architecture from Brunelleschi to Michelangelo”, ed. Henry A. MILLON, London 1996

Rudolf WITTKOWER, “Architectural principles in the age of humanism”, London 1962

Stephan HOPPE, “Was ist Barock? Architektur und Städtebau Europas 1580-1770”, Darmstadt 2003

Werner MÜLLER, “Von Guarino Guarini bis Balthasar Neumann. Zum Verständnis barocker Raumkunst”, Petersberg 2002 WITRUWIUSZ, „O architekturze ksiąg dziesięć”, przeł. Kazimierz Kumaniecki, wstęp Anna Sadurska, Warszawa 2004

Andrea PALLADIO, „Cztery księgi o architekturze”, Warszawa 1955

Literatura uzupełniająca

“Unity and discontinuity. Architectural relations between the Southern and Northern Low Countries 1530-1700”,

ed. Krista DE JONGE, Konrad OTTENHEYM, Turnhout 2007 (fragmenty).

Bernd EVERS, Christoph THOENS, “Architectural Theory”, [Taschen] 2006.

“Palladio”, eds. Guido BELTRAMINI, Howard BURNS, Vicenza-London 2008.

Werner OECHSLIN, „Palladianismus. Andrea Palladio – Kontinuität von Werk und Wirkung“, Zürich 2008.

Wolfgang WOLTERS, „Architektur und Ornament. Venezianischer Bauschmuck der Renaissance“, München 2000.

Sören FISCHER, „Das Odeo Cornaro, die Villa Farnesina und der Oecus kyzikenos: Wandmalerei und Architektur im Spannungsfeld zwischen vitruvianischer Textexegese und Interpretation“, Zeitschrift für Kunstgeschichte 77 (2014), 2, s. 199–220.

Otto ROLLENHAGEN, „Untersuchung und Beschreibung der Danziger Bürgerhäuser. Edition der nicht veröffentlichten Dissertation (1910-1915)“, eds. Ewa Barylewska-Szymańska et al., Gdańsk 2008.

Maria HENNEL-BERNASIKOWA, Dzieje arrasów króla Zygmunta Augusta, Kraków 2011.

Monique CHATENET, „La Cour de France au XVIe siècle. Vie sociale et architecture”, Paris 2002.

James S. ACKERMAN, “Palladio”, Harmondswoth 1979

Hugo JOHANNSEN, „The Protestant Palace Chapel. Monument to Evangelical Religion and Sacred Ruleship“, [w:] “Masters, Meanings and Models. Studies in the History of Art and Architecture of the Renaissance in Denmark. Esseys published in Honour of Hugo Johannsen”, eds. Michael ANDERSEN, Ebbe NYBORG, Mogens VEDSØ, Copenhagen 2010, s. 33–53.

“Art & Home. Dutch interiors in the Age of Rembrandt”, ed. Mariët Westermann, Zwolle 2001.

Krystyna KALINOWSKA, „Malowane stropy w kamienicach Torunia XVI-XVIII w.”, Warszawa 1995 .

Ulrich FÜRST, „Die lebendige und sichtbare Historie. Programmatische Themen in der Sakralarchitektur des Barock (Fischer von Erlach, Hildebrandt, Santini)“, Regensburg 2002.

Lech NIEMOJEWSKI, „Wnętrza architektoniczne pałaców stanisławowskich. Szkic syntetyczny”, Warszawa 1927.

Bob GIDDINGS, Margaret HORNE, “Artists' impressions in architectural design”, London – New York 2002.

Gertrud OLSSON, “The Visible and the Invisible. Color Contrast Phenomena in Space”, Stockholm 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym.

Wymagania egzaminacyjne:

1. Objaśnianie terminologii dot. sztuki nowożytnej [definicje należy opracować samodzielnie, wg wykładów oraz podanych opracowań słownikowo-encyklopedycznych] (U4, U5)

2. Rozwinięcie podanych zagadnień o tematyce ogólnej – ogniskujących zależności architektury, wystroju, dekoracji i funkcji przestrzeni – obejmujących zakres treści kształcenia wykładu i podstawowej literatury przedmiotu (W1, W2, W3, W4, U1, U2, U4, K1, K2)

Kryteria oceniania:

ndst – 0-10 pkt (50%)

dst- 11-12 pkt (60%)

dst plus-13 pkt (65%)

db-14-15 pkt (75%)

db plus-16 pkt (80%)

bdb- 17-20 pkt (85-100%)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Skibiński
Prowadzący grup: Franciszek Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Identycznie jak w części "A".

Pełny opis:

Identycznie jak w części "A".

Literatura:

Identycznie jak w części "A".

Uwagi:

Identycznie jak w części "A".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Skibiński
Prowadzący grup: Franciszek Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)