Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Akcje rysunkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-AkRys-3L-sm-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Akcje rysunkowe
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 3 rok sem. letni- Sztuka mediów- SJ
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student winien posiadać podstawowe umiejętności, doświadczenie z obszaru plastyki, sztuki tradycyjnej, współczesnej. Ogólną wiedzę i zainteresowanie pokrewnymi dyscyplinami sztuk operujących czasem, przestrzenią, ciałem, ruchem, gestem - teatr, film, telewizja, taniec, video, internet, parateatr. Umiejętność świadomego oceniania, funkcjonowania w różnych kontekstach kulturowych, społecznych, prywatnych, publicznych.

Całkowity nakład pracy studenta:


Godziny kontaktowe:

60 godz. zajęcia z udziałem prowadzącego 2 pkt.

Praca własna studenta:

30 godz. czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć 1 pkt.

30 godz. – czas na przygotowanie się do zaliczenia, przygotowanie prezentacji prac, działań, dokumentacji, przedstawianych podczas zaliczenia przedmiotu 1 pkt.

Razem -120 godz. i 4 pkt. ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

K_W02- Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych . A2_W08

K_W07- Umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy z obszaru historii rysunku, historii sztuki, sztuki współczesnej i najnowszej. A2_W10, H2A_W06

K_W10 -Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej. A2_W12


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01- Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych z wykorzystaniem wiedzy i refleksji w obrębie szeroko rozumianych dziedzin sztuk wizualnych. A2_U11

K_U02- Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego. A2_U12

K_U06 - Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych

w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych. A2_U16

K_U07 - Posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących

u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiających swobodę wypowiedzi artystycznej, wynikającej z niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności. A2_U17

K_U11 - W sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi. A2_U20


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 -Jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki, świadomie wykorzystuje ten kontekst w swojej pracy zawodowej i posiada umiejętność krytycznej oceny. A2_K04, H2A_K03, S2A_K03

K_K02 - Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej. A2_K03

K_K03- Potrafi pracować indywidualnie i w grupie przyjmując różne role, negocjować. H2A_K02, S2A_K02

K_K05 - Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. A2_K01, H2A_K01, S2A_K01, S2A_K05, S2A_K06


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, pokaz, prezentacja, działanie grupowe

Skrócony opis:

Ważny przedmiot uzupełniający wiedzę i umiejętności z zakresu notacji rysunkowych, rysunku intermedialnego o tak istotne elementy rzeczywistości i sztuki jak przestrzeń, ruch i przede wszystkim czas. Ma na celu praktyczne zapoznanie się zdobycie umiejętności projektowania, budowania, realizowania akcji plastycznych - rysunkowych na płaszczyźnie i poza nią - w przestrzeni otwartej - publicznej, z odniesieniem do czasu, wielozmysłowej formy, a także relacji z otoczeniem, ze światem - poczynań jednostkowych, prywatnych oraz grupowo - wspólnotowych.

Pełny opis:

1. Akcja - etymologia – omówienie, pokaz

2. Akcjoner - aktywista - działacz - happener - performer - pokaz, omówienia

3. Akcjonizm w sztuce współczesnej -,pokaz(Imprezy dadaistyczne

action painting, happening, interwencje, zdarzenie, body art, performance, Akcjonizm wiedeński, Fluxus, parateatr, akcjonizm w Polsce

4. "Akcjonizm" poza sztuką: obrzęd, rytuał, liturgia, ryt, czynności codzienne, akcje społeczne, polityczne, państwowe, międzynarodowe

5. Ćwiczenia praktyczne - wstęp do Akcji w związku z pkt. 3

6. Składowe komponenty Akcji Rysunkowej – omówienie pokaz, ćwiczenia: ruch, tempo, rytm, czas, miejsce - przestrzeń autor wykonawca, wykonawcy, odbiorcy, otoczenie – kontekst, techniki, środki – wielozmysłowe, akcesoria

7. Akcja jako czynność krótkotrwała, jednorazowa o wyrazistym początki i końcu.

8. Akcja jako czynność powtarzalna o dłuższym przebiegu.

9. Scenariusz akcji rysunkowej: w przestrzeni pracowni, galerii, w przestrzeni prywatnej - mieszkanie, dom, w przestrzeni otwartej - natura, przyroda, miasto, ulica, przestrzeń publiczna, akcja indywidualna - świadomość własnego ja, ciała, akcja grupowa - przygotowanie logistyczne, świadomość interakcji w grupie, akcja wspólnotowa - przygotowanie logistyczne, świadomość relacji z otoczeniem.

10. Ćwiczenia praktyczne - akcja rysunkowa z użyciem środków klasycznych lub mediów współczesnych.

a. W przestrzeni zamkniętej

b. W przestrzeni prywatnej

c. W przestrzeni otwartej

d. Akcja indywidualna - świadomość własnego ja, ciała, gestu,

ruchu, przemieszczania, czasu trwania, zachowania, miejsca,

kostiumu, rekwizytu.

e. Akcja grupowa - świadomość interakcji, współdziałania w grupie,

wspólnota lub rozbieżność założeń i celów.

f. akcja wspólnotowa - świadomość relacji z otoczeniem, wspólnota

nietrwała, akcja przejściowa.

11. Od Akcji do działania - projekt, scenariusz, ćwiczenia

praktyczne.

12. Dokumentacja akcji - scenariusz, opis, rysunek, fotografia,

video.

Literatura:

Wobec obfitości literatury przedmiotu – nie daję stałego zestawu literatury i materiałów źródłowo-poglądowych. Materiały te i ich prezentację wiążę ściśle z aktualną problematyką ćwiczeń. Istotną rolę odgrywa archiwum Zakładu Rysunku – w postaci dzieł oryginalnych i zdigitalizowanych, w tym dokumentacja oraz katalogi wystaw rysunku studenckiego, a także szeregu przedsięwzięć Zakładu Rysunku.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

• Zaliczenie semestru polega na indywidualnym – grupowym przeglądzie prac i wnikliwej ich ocenie(K_W02, K_W07)

• Prace winny odzwierciedlać wszystkie tematy ćwiczeń semestralnych, pożądane są dodatkowe pozaprogramowe propozycje studentów(K_W10, K_U02)

• Podstawowym warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach i aktywny w nich udział(K_K01, K_K02, K_K03, K_K05)

Kryterium ocen

• Wysoki poziom techniczno-wykonawczy (K_U01)

• Adekwatność użytych środków wobec założeń, tematu, koncepcji pracy(K_U06)

• Aspekt poszukująco-nowatorski bądź studyjna rzetelność(K_U11)

• Sposób podania, ogólny wyraz estetyczny(K_U06)

• Dojrzałość pracy, poziom intelektualny(K_U01)

• Zaangażowany stosunek do specjalności i przedmiotu(K_K03)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sojak-Borodo
Prowadzący grup: Aleksandra Sojak-Borodo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ważny przedmiot uzupełniający wiedzę i umiejętności z zakresu notacji rysunkowych, rysunku intermedialnego o tak istotne elementy rzeczywistości i sztuki jak przestrzeń, ruch i przede wszystkim czas. Ma na celu praktyczne zapoznanie się zdobycie umiejętności projektowania, budowania, realizowania akcji plastycznych - rysunkowych na płaszczyźnie i poza nią - w przestrzeni otwartej - publicznej, z odniesieniem do czasu, wielozmysłowej formy, a także relacji z otoczeniem, ze światem - poczynań jednostkowych, prywatnych oraz grupowo - wspólnotowych.

Pełny opis:

1. Akcja - etymologia – omówienie, pokaz

2. Akcjoner - aktywista - działacz - happener - performer - pokaz, omówienia

3. Akcjonizm w sztuce współczesnej -,pokaz(Imprezy dadaistyczne

action painting, happening, interwencje, zdarzenie, body art, performance, Akcjonizm wiedeński, Fluxus, parateatr, akcjonizm w Polsce

4. "Akcjonizm" poza sztuką: obrzęd, rytuał, liturgia, ryt, czynności codzienne, akcje społeczne, polityczne, państwowe, międzynarodowe

5. Ćwiczenia praktyczne - wstęp do Akcji w związku z pkt. 3

6. Składowe komponenty Akcji Rysunkowej – omówienie pokaz, ćwiczenia: ruch, tempo, rytm, czas, miejsce - przestrzeń autor wykonawca, wykonawcy, odbiorcy, otoczenie – kontekst, techniki, środki – wielozmysłowe, akcesoria

7. Akcja jako czynność krótkotrwała, jednorazowa o wyrazistym początki i końcu.

8. Akcja jako czynność powtarzalna o dłuższym przebiegu.

9. Scenariusz akcji rysunkowej: w przestrzeni pracowni, galerii, w przestrzeni prywatnej - mieszkanie, dom, w przestrzeni otwartej - natura, przyroda, miasto, ulica, przestrzeń publiczna, akcja indywidualna - świadomość własnego ja, ciała, akcja grupowa - przygotowanie logistyczne, świadomość interakcji w grupie, akcja wspólnotowa - przygotowanie logistyczne, świadomość relacji z otoczeniem.

10. Ćwiczenia praktyczne - akcja rysunkowa z użyciem środków klasycznych lub mediów współczesnych.

a. W przestrzeni zamkniętej

b. W przestrzeni prywatnej

c. W przestrzeni otwartej

d. Akcja indywidualna - świadomość własnego ja, ciała, gestu,

ruchu, przemieszczania, czasu trwania, zachowania, miejsca,

kostiumu, rekwizytu.

e. Akcja grupowa - świadomość interakcji, współdziałania w grupie,

wspólnota lub rozbieżność założeń i celów.

f. akcja wspólnotowa - świadomość relacji z otoczeniem, wspólnota

nietrwała, akcja przejściowa.

11. Od Akcji do działania - projekt, scenariusz, ćwiczenia

praktyczne.

12. Dokumentacja akcji - scenariusz, opis, rysunek, fotografia,

video.

Literatura:

Wobec obfitości literatury przedmiotu – nie daję stałego zestawu literatury i materiałów źródłowo-poglądowych. Materiały te i ich prezentację wiążę ściśle z aktualną problematyką ćwiczeń. Istotną rolę odgrywa archiwum Zakładu Rysunku – w postaci dzieł oryginalnych i zdigitalizowanych, w tym dokumentacja oraz katalogi wystaw rysunku studenckiego, a także szeregu przedsięwzięć Zakładu Rysunku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sojak-Borodo
Prowadzący grup: Aleksandra Sojak-Borodo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ważny przedmiot uzupełniający wiedzę i umiejętności z zakresu notacji rysunkowych, rysunku intermedialnego o tak istotne elementy rzeczywistości i sztuki jak przestrzeń, ruch i przede wszystkim czas. Ma na celu praktyczne zapoznanie się zdobycie umiejętności projektowania, budowania, realizowania akcji plastycznych - rysunkowych na płaszczyźnie i poza nią - w przestrzeni otwartej - publicznej, z odniesieniem do czasu, wielozmysłowej formy, a także relacji z otoczeniem, ze światem - poczynań jednostkowych, prywatnych oraz grupowo - wspólnotowych.

Pełny opis:

1. Akcja - etymologia – omówienie, pokaz

2. Akcjoner - aktywista - działacz - happener - performer - pokaz, omówienia

3. Akcjonizm w sztuce współczesnej -,pokaz(Imprezy dadaistyczne

action painting, happening, interwencje, zdarzenie, body art, performance, Akcjonizm wiedeński, Fluxus, parateatr, akcjonizm w Polsce

4. "Akcjonizm" poza sztuką: obrzęd, rytuał, liturgia, ryt, czynności codzienne, akcje społeczne, polityczne, państwowe, międzynarodowe

5. Ćwiczenia praktyczne - wstęp do Akcji w związku z pkt. 3

6. Składowe komponenty Akcji Rysunkowej – omówienie pokaz, ćwiczenia: ruch, tempo, rytm, czas, miejsce - przestrzeń autor wykonawca, wykonawcy, odbiorcy, otoczenie – kontekst, techniki, środki – wielozmysłowe, akcesoria

7. Akcja jako czynność krótkotrwała, jednorazowa o wyrazistym początki i końcu.

8. Akcja jako czynność powtarzalna o dłuższym przebiegu.

9. Scenariusz akcji rysunkowej: w przestrzeni pracowni, galerii, w przestrzeni prywatnej - mieszkanie, dom, w przestrzeni otwartej - natura, przyroda, miasto, ulica, przestrzeń publiczna, akcja indywidualna - świadomość własnego ja, ciała, akcja grupowa - przygotowanie logistyczne, świadomość interakcji w grupie, akcja wspólnotowa - przygotowanie logistyczne, świadomość relacji z otoczeniem.

10. Ćwiczenia praktyczne - akcja rysunkowa z użyciem środków klasycznych lub mediów współczesnych.

a. W przestrzeni zamkniętej

b. W przestrzeni prywatnej

c. W przestrzeni otwartej

d. Akcja indywidualna - świadomość własnego ja, ciała, gestu,

ruchu, przemieszczania, czasu trwania, zachowania, miejsca,

kostiumu, rekwizytu.

e. Akcja grupowa - świadomość interakcji, współdziałania w grupie,

wspólnota lub rozbieżność założeń i celów.

f. akcja wspólnotowa - świadomość relacji z otoczeniem, wspólnota

nietrwała, akcja przejściowa.

11. Od Akcji do działania - projekt, scenariusz, ćwiczenia

praktyczne.

12. Dokumentacja akcji - scenariusz, opis, rysunek, fotografia,

video.

Literatura:

Wobec obfitości literatury przedmiotu – nie daję stałego zestawu literatury i materiałów źródłowo-poglądowych. Materiały te i ich prezentację wiążę ściśle z aktualną problematyką ćwiczeń. Istotną rolę odgrywa archiwum Zakładu Rysunku – w postaci dzieł oryginalnych i zdigitalizowanych, w tym dokumentacja oraz katalogi wystaw rysunku studenckiego, a także szeregu przedsięwzięć Zakładu Rysunku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Pochylski
Prowadzący grup: Łukasz Pochylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ważny przedmiot uzupełniający wiedzę i umiejętności z zakresu notacji rysunkowych, rysunku intermedialnego o tak istotne elementy rzeczywistości i sztuki jak przestrzeń, ruch i przede wszystkim czas. Ma na celu praktyczne zapoznanie się zdobycie umiejętności projektowania, budowania, realizowania akcji plastycznych - rysunkowych na płaszczyźnie i poza nią - w przestrzeni otwartej - publicznej, z odniesieniem do czasu, wielozmysłowej formy, a także relacji z otoczeniem, ze światem - poczynań jednostkowych, prywatnych oraz grupowo - wspólnotowych.

Pełny opis:

1. Akcja - etymologia – omówienie, pokaz

2. Akcjoner - aktywista - działacz - happener - performer - pokaz, omówienia

3. Akcjonizm w sztuce współczesnej -,pokaz(Imprezy dadaistyczne

action painting, happening, interwencje, zdarzenie, body art, performance, Akcjonizm wiedeński, Fluxus, parateatr, akcjonizm w Polsce

4. "Akcjonizm" poza sztuką: obrzęd, rytuał, liturgia, ryt, czynności codzienne, akcje społeczne, polityczne, państwowe, międzynarodowe

5. Ćwiczenia praktyczne - wstęp do Akcji w związku z pkt. 3

6. Składowe komponenty Akcji Rysunkowej – omówienie pokaz, ćwiczenia: ruch, tempo, rytm, czas, miejsce - przestrzeń autor wykonawca, wykonawcy, odbiorcy, otoczenie – kontekst, techniki, środki – wielozmysłowe, akcesoria

7. Akcja jako czynność krótkotrwała, jednorazowa o wyrazistym początki i końcu.

8. Akcja jako czynność powtarzalna o dłuższym przebiegu.

9. Scenariusz akcji rysunkowej: w przestrzeni pracowni, galerii, w przestrzeni prywatnej - mieszkanie, dom, w przestrzeni otwartej - natura, przyroda, miasto, ulica, przestrzeń publiczna, akcja indywidualna - świadomość własnego ja, ciała, akcja grupowa - przygotowanie logistyczne, świadomość interakcji w grupie, akcja wspólnotowa - przygotowanie logistyczne, świadomość relacji z otoczeniem.

10. Ćwiczenia praktyczne - akcja rysunkowa z użyciem środków klasycznych lub mediów współczesnych.

a. W przestrzeni zamkniętej

b. W przestrzeni prywatnej

c. W przestrzeni otwartej

d. Akcja indywidualna - świadomość własnego ja, ciała, gestu,

ruchu, przemieszczania, czasu trwania, zachowania, miejsca,

kostiumu, rekwizytu.

e. Akcja grupowa - świadomość interakcji, współdziałania w grupie,

wspólnota lub rozbieżność założeń i celów.

f. akcja wspólnotowa - świadomość relacji z otoczeniem, wspólnota

nietrwała, akcja przejściowa.

11. Od Akcji do działania - projekt, scenariusz, ćwiczenia

praktyczne.

12. Dokumentacja akcji - scenariusz, opis, rysunek, fotografia,

video.

Literatura:

Wobec obfitości literatury przedmiotu – nie daję stałego zestawu literatury i materiałów źródłowo-poglądowych. Materiały te i ich prezentację wiążę ściśle z aktualną problematyką ćwiczeń. Istotną rolę odgrywa archiwum Zakładu Rysunku – w postaci dzieł oryginalnych i zdigitalizowanych, w tym dokumentacja oraz katalogi wystaw rysunku studenckiego, a także szeregu przedsięwzięć Zakładu Rysunku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Pochylski
Prowadzący grup: Monika Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ważny przedmiot uzupełniający wiedzę i umiejętności z zakresu notacji rysunkowych, rysunku intermedialnego o tak istotne elementy rzeczywistości i sztuki jak przestrzeń, ruch i przede wszystkim czas. Ma na celu praktyczne zapoznanie się zdobycie umiejętności projektowania, budowania, realizowania akcji plastycznych - rysunkowych na płaszczyźnie i poza nią - w przestrzeni otwartej - publicznej, z odniesieniem do czasu, wielozmysłowej formy, a także relacji z otoczeniem, ze światem - poczynań jednostkowych, prywatnych oraz grupowo - wspólnotowych.

Pełny opis:

1. Akcja - etymologia – omówienie, pokaz

2. Akcjoner - aktywista - działacz - happener - performer - pokaz, omówienia

3. Akcjonizm w sztuce współczesnej -,pokaz(Imprezy dadaistyczne

action painting, happening, interwencje, zdarzenie, body art, performance, Akcjonizm wiedeński, Fluxus, parateatr, akcjonizm w Polsce

4. "Akcjonizm" poza sztuką: obrzęd, rytuał, liturgia, ryt, czynności codzienne, akcje społeczne, polityczne, państwowe, międzynarodowe

5. Ćwiczenia praktyczne - wstęp do Akcji w związku z pkt. 3

6. Składowe komponenty Akcji Rysunkowej – omówienie pokaz, ćwiczenia: ruch, tempo, rytm, czas, miejsce - przestrzeń autor wykonawca, wykonawcy, odbiorcy, otoczenie – kontekst, techniki, środki – wielozmysłowe, akcesoria

7. Akcja jako czynność krótkotrwała, jednorazowa o wyrazistym początki i końcu.

8. Akcja jako czynność powtarzalna o dłuższym przebiegu.

9. Scenariusz akcji rysunkowej: w przestrzeni pracowni, galerii, w przestrzeni prywatnej - mieszkanie, dom, w przestrzeni otwartej - natura, przyroda, miasto, ulica, przestrzeń publiczna, akcja indywidualna - świadomość własnego ja, ciała, akcja grupowa - przygotowanie logistyczne, świadomość interakcji w grupie, akcja wspólnotowa - przygotowanie logistyczne, świadomość relacji z otoczeniem.

10. Ćwiczenia praktyczne - akcja rysunkowa z użyciem środków klasycznych lub mediów współczesnych.

a. W przestrzeni zamkniętej

b. W przestrzeni prywatnej

c. W przestrzeni otwartej

d. Akcja indywidualna - świadomość własnego ja, ciała, gestu,

ruchu, przemieszczania, czasu trwania, zachowania, miejsca,

kostiumu, rekwizytu.

e. Akcja grupowa - świadomość interakcji, współdziałania w grupie,

wspólnota lub rozbieżność założeń i celów.

f. akcja wspólnotowa - świadomość relacji z otoczeniem, wspólnota

nietrwała, akcja przejściowa.

11. Od Akcji do działania - projekt, scenariusz, ćwiczenia

praktyczne.

12. Dokumentacja akcji - scenariusz, opis, rysunek, fotografia,

video.

Literatura:

Wobec obfitości literatury przedmiotu – nie daję stałego zestawu literatury i materiałów źródłowo-poglądowych. Materiały te i ich prezentację wiążę ściśle z aktualną problematyką ćwiczeń. Istotną rolę odgrywa archiwum Zakładu Rysunku – w postaci dzieł oryginalnych i zdigitalizowanych, w tym dokumentacja oraz katalogi wystaw rysunku studenckiego, a także szeregu przedsięwzięć Zakładu Rysunku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.