Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Szkło artystyczne w architekturze i projektowaniu wnętrz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-AtrW-AW-4L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Szkło artystyczne w architekturze i projektowaniu wnętrz
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok sem. letni- Architektura wnętrz-SJ
Punkty ECTS i inne: 14.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętność w zakresie projektowania oraz podstawowe zdolności manualne i projektowe.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godziny kontaktowe ćwiczeń, przewidziane w programie): 75 h - semestr letni


Efekty uczenia się - wiedza:

EK_W01 - zna terminologię sztuk plastycznych i posiada wiedzę w zakresie obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania zagadnień artystycznych właściwych dla sztuki witrażowniczej

EK_W02 - poszerza i uzupełnia wiedzę w zakresie technik i technologii witrażu i szkła artystycznego

EK_W03 - umie wykorzystać tę wiedzę dla własnego rozwoju artystycznego

WK_W04 - dysponuje wiedzą umożliwiającą formułowanie założeń ideowych i formalnych własnej postawy twórczej, pozwalającej na autoanalizę dokonań artystycznych w kontekście uwarunkowań technologicznych, technicznych, architektoniczno-przestrzennych oraz panujących warunków świetlnych

EK_W05 - posiada wiedzę o aktualnych technicznych i technologicznych umiejętnościach na każdym etapie swojego rozwoju artystycznego

EK_W06 - ma podstawową wiedze z zakresu z historii sztuki, historii szkła, witrażu, szkła w architekturze oraz współczesnych osiągnięć w tej dziedzinie

EK_W07 - posiada szczegółową warsztatową wiedzę dotyczącą materiałów i narzędzi stosowanych w witrażownictwie oraz szkle architektonicznym

EK_W08 - ma podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni witrażu

Efekty uczenia się - umiejętności:

EK_U01 - ma zdolność tworzenia projektów i realizacji z zakresu szkła w architekturze, szkła artystycznego, szkła użytkowego i witrażownictwa

EK_U02 - ma zdolność realizacji projektów zakładających zastosowanie podstawowych technik witrażowych

kierunku malarstwo

EK_U03 - posiada umiejętność oceny warunków przestrzenno-architektonicznych oraz możliwości zastosowania danego projektu w konkretnej sytuacji

EK_U04 - posiada umiejętność kreatywnego eksperymentowania w zakresie technik witrażowych

EK_U05 - ma zdolność prowadzenia negocjacji oraz organizować prace w zespole, potrafi kierować zespołem i realizować wspólne wyzwania projektowe

EK_U06 - posiada techniczną i merytoryczną umiejętność przygotowania w sposób profesjonalny i czytelny oferty rynkowej zawierającej projekt lub prezentację multimedialną

EK_U07 umie zaproponować i opracować malaturę konturową, patynową

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EK_K01 - ma świadomość poziomu wiedzy i własnych umiejętności witrażowniczych oraz pozytywne nastawienie do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i potrafi przekazać taką postawę innym

EK_K02 - jest kompetentny w podejmowaniu wyzwań twórczych i zawodowych – wytrwale realizuje indywidualne i zespołowe działania w zakresie pracy twórczej

EK_K03 - posiada zdolność komunikowania się z otoczeniem, nawiązywaniem kontaktów, posiada umiejętność przekonywania do własnych idei, pomysłów i projektów, odbiorców i ewentualnych zleceniodawców

EK_K04 - posiada zdolności integracyjne w ramach różnych projektów artystycznych

EK_K05 - ma świadomość odpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa kulturowego

EK_K06 - samodzielnie i twórczo wykorzystuje nabyte doświadczenia w realizacji własnych projektów artystycznych

EK_K07 - posiada świadomość ochrony własności intelektualnej i zna zasady postępowania w życiu zawodowym artysty witrażownictwa i szkła artystycznego

EK_K08 - potrafi zrealizować własne, unikatowe koncepcje plastyczne za pomocą wizualnego języka komunikatywnego dla odbiorcy i zleceniodawcy

EK_K09 - potrafi komunikować się i współpracować z odbiorcami dzieł designerskich

Metody dydaktyczne:

1. Praca w grupach max. 8-osobowych, pozwalająca na indywidualizację procesu kształcenia niezbędnego w przypadku specyfiki tego przedmiotu

2. Wykład problemowy

3. Wykład informacyjny, projekt, pokaz, opis

4. Ćwiczenia

5. Doświadczenia i obserwacje

6. Wystawa zaliczeniowa i końcoworoczna

7. Multimedialne pokazy zbiorów muzealnych (Toruń, Płock, Jelenia Góra, Kłodzko) i galerii (Wrocław, Krosno, Sosnowiec) oraz hut szkła artystycznego)

8. Udział w sympozjach i konferencjach

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- pomiaru w terenie
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot realizujący bardzo złożony proces zdobywania wiedzy teoretycznej, praktycznej, technologicznej oraz indywidualnego kształcenia.

Ćwiczenia, realizacja zadań, tematów, zrozumienie odmienności specyfiki i estetyki szkła oraz jego plastycznych właściwości ma stać się podstawą przygotowania przyszłych absolwentów do zawodu projektanta szkła i witraży na możliwie najwyższym poziomie artystycznym .

Pełny opis:

Przedmiot realizowany głównie w formie ćwiczeń. Zakres ćwiczeń obejmuje podstawową wiedzę dotyczącą zasad komponowania i wykonania witrażu, szkła unikatowego oraz techniki pokrewnych w przestrzeni architektonicznej. Poznanie poprzez realizację własnego pomysłu, propozycji, idei - drogi projektowej od szkicu i zapisu koncepcji, przez projekty linearne, walorowe i kolorowe do kartonów i szablonów w skali 1:1. Znajomość tworzywa (szkła) i jego właściwości plastyczne ostatecznie wpływa na autonomiczny wybór i charakter własnej twórczej drogi, który może stanowić umiejętność projektowania przestrzeni, określonej wybranej architektury świeckiej i sakralnej lub kreacji unikalnych obiektów ze szkła. Różnorodność poznanych tradycyjnych czy współczesnych technik szklarskich wpływa ostatecznie na bogactwo plastycznej wypowiedzi studenta oraz możliwości kreowania i aranżacji jego przestrzeni.

Opracowywane zagadnienia:

1. Wprowadzenie w zagadnienia witrażownictwa oraz z zakresu wiedzy z historii szkła i witrażu (na podstawie przeglądu literatury)

2. Poznanie metod form wypowiedzi artystycznej charakterystycznej dla szkła hutniczego, unikatowego oraz szkła w architekturze

3. Wprowadzenie w podstawowe elementy warsztatu witrażowego

4. Poznanie tradycyjnych technik formowania i kształtowania szkła oraz witrażu

5. Techniki szklarskie, witrażowe i termoformowane

6. Techniki opracowania szkła na zimno

7. Funkcja szkła we współczesnej przestrzeni architektonicznej

8. nadanie określonej formy dla indywidualnego sposobu wypowiedzi artystycznej poprzez podział procesu realizacji ćwiczeń na etapy: idea, koncept, pomysł, szkic, projekt, karton, realizacja, miejsce, przestrzeń, obiekt

Tematy ćwiczeń:

1. Witraż w architekturze, architektura w witrażu (kopia witrażu)

2. "Samoświecąca ściana" - kolor w architekturze, kolor w witrażu (witraż barwny z pełnym opracowaniem malatury)

3. "Fusing" - właściwości plastyczne szkła termoformowanego (próby i małe realizacje współczesnych technik szklarskich: fusingu, slumpingu)

4. "Gorące szkło" - możliwości kreacyjne w hucie szkła - forma kształt, funkcja (projekt i realizacja zestawu form użytkowych oraz szkło unikatowe wolnoformowane)

Literatura:

1. Ada Polak, "Szkło i jego historia", W-wa 1981

2. Wacław Laba, "Historia sztuki szklarskiej", Krosno 2007

3. Władysław Ślesiński, "Techniki malarskie spoiwa mineralne", W-wa 1983

4. Pere Valldeperez, "Witraż, projektowanie i realizacja", W-wa 2001

5. Kazimierz Buczkowski, "Polskie szkło do pol. XIX wieku", Wrocław 1987

6. Maria J. Żychowska, "Współczesne witraże polskie", Kraków 1999

7. Paweł Banaś, "Polskie współczesne szkło artystyczne", Wrocław 1982

8. Lech Kalinowski, "Malarstwo witrażowe w: Malarstwo gotyckie w Polsce", W-wa 2004

9. New Glass/Neues Glas, Ritterbach Verlag GmbH, Niemcy (kwartalnik)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Weryfikacja umiejętności na podstawie bieżącego przygotowania do zajęć ocena udziału i zaangażowania studenta w realizacji ćwiczeń w oparciu o nabyte umiejętności i wiedzę.

Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie przez studenta ćwiczeń, stanowiących program pracowni oraz aktywne uczestnictwo w aranżacji wystawy końcowo rocznej.

Ocena jest wynikiem rzeczowej analizy realizacji zadań.

Składowe oceny:

- poziom rozumienia realizowanych tematów

- obecność na zajęciach

- bieżące przygotowanie do zajęć, zaangażowanie i aktywność

- opanowanie zakresu umiejętności technicznych i technologicznych

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kałucki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)