Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ceramika Artystyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-CER-ART-L-DM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne
Nazwa przedmiotu: Ceramika Artystyczna
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty fakultatywne 3 rok sem. letni obie specjalności Moduł C
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 9.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Punkty ECTS 7


Rok III i IV


1.Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe : 120 godzin.


2.Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 90 godzin.


3.Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania(zal. z oceną-przygotowanie ekspozycji prezentującej wykonane prace: 30 godzin.Łącznie 240 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W01: posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku rzeźby w stopniu pełnym.

K_W02:posiada wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych dotyczącą szeroko rozumianego warsztatu artystycznego w stopniu pełnym.

K_W04:posiada specjalistyczną wiedzę na temat materiałów i narzędzi rzeźbiarskich w stopniu pełnym.

K_W12:umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi w stopniu pełnym.

K_W14:wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowanego kierunku rzeźby oraz wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju w stopniu zaawansowanym.

K_W15:zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej w stopniu pełnym.

K_W16:ma szczegółową wiedzę w zakresie unikatowych, tradycyjnych i nowych technik i technologii rzeźbiarskich niezbędną do realizacji własnych projektów artystycznych jak i współpracy w interdyscyplinarnych zespołach konserwatorsko – rzeźbiarskich i architektoniczno – rzeźbiarskich w stopniu pełnym.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U01:posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych w stopniu pełnym.

K_U02:potrafi odnieść się do aktualnych zjawisk artystycznych w stopniu pełnym.

K_U03:umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie studiowanego kierunku rzeźby w stopniu pełnym.

K_U04:potrafi wykorzystać nabytą wiedzę o anatomii człowieka konieczną do tworzenia rzeźb figuralnych w stopniu pełnym.

K_U05:umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych w stopniu pełnym.

K_U06:potrafi zastosować wiedzę z zakresu konstrukcji i technologii rzeźbiarskiej przy realizowaniu projektów rzeźbiarskich w stopniu pełnym.

K_U10:jest gruntownie przygotowany do wejścia na rynek pracy poprzez zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w budowaniu własnego warsztatu zawodowego w stopniu pełnym.

K_U12:potrafi posługiwać się unikatowymi, tradycyjnymi oraz nowymi technikami i technologiami rzeźbiarskimi w stopniu pełnym.

K_U13:kontynuuje rozwijanie umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych zgodnie ze studiowanym kierunkiem rzeźby w stopniu pełnym.

K_U14:posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiających swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej w stopniu pełnym.

K_U15:zna zasady i warunki niezbędne do tego ,aby wypowiedź artystyczna stała się komunikatywna i istotna dla odbiorcy w stopniu pełnym.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01:rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób w stopniu pełnym.

K_K05:posiada umiejętność krytycznej oceny w stopniu pełnym.

K_K07:potrafi komunikować się z odbiorcami dzieł sztuki tworząc pola do dyskusji , edukacji i wzajemnego inspirowania się w stopniu pełnym.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Ceramika Artystyczna to przedmiot należący do grupy przedmiotów ograniczonego wyboru, którego student dokonuje po I roku studiów. Ceramika Artystyczna to wielostronny , indywidualny rozwój studenta przygotowujący go do podjęcia samodzielnego tworzenia własnej wypowiedzi artystycznej w zakresie ceramiki artystycznej.

Pełny opis:

Ceramika Artystyczna to przedmiot prowadzony w formie ćwiczeń rozszerzający wiedzę nabytą w ramach przedmiotu Unikatowe Techniki Ceramiki. Ćwiczenia o wzrastającym stopniu złożoności i trudności pozwalają na dalsze poznawanie i doskonalenie środków wyrazowych.

Zakres ćwiczeń umożliwia szerokie opanowanie rzemiosła ceramicznego przygotowującego do tworzenia własnego warsztatu.

Realizowane zagadnienia:

• rozwijanie sposobów i metod budowania unikatowych form ceramicznych- podział procesu realizacji ćwiczeń na etapy : idea, szkic, model realizacyjny, realizacja.

• ceramiczny warsztat-problematyka technik i technologii stosowanych w ceramice artystycznej

• interpretacja zadań typu pojęciowego

• rozwijanie swobody wypowiedzi artystycznej poprzez poszukiwanie zgodności pomiędzy formą, fakturą i barwą

• zasady ekspozycji prac ceramicznych

Literatura:

„Techniki Ceramiki Artystycznej” – Pravoslav Rada

„Wielka Księga Ceramiki” – Joaquim Chavarria

„A Potter’s Handbook” – Glenn C.Nelson

“Ceramika” – Luca Melegati

“Praktyczny Poradnik Ceramika” Warshaw Josie

"The Ceramic Spectrum" Robin Hopper

"Mastering Raku: Making Ware (A Lark Ceramics Book)"Steven Branfman

"Alternative Kilns & Firing Techniques (A Lark Ceramics Book)"

James C. Watkins

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

• warunkiem zaliczenia każdego semestru jest zrealizowanie przez studenta ćwiczeń stanowiących program pracowni

• udział w organizacji wystaw sprawozdawczych

• ocena jest wynikiem rzeczowej analizy realizacji zadań

ocenę stanowi: poziom zrozumienia realizowanych tematów, samodzielności w ich realizacji, obecność na zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć, zaangażowanie i aktywność, stopień opanowania umiejętności technicznych i technologicznych, udział w organizowaniu ekspozycji prac.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Langowska, Aleksander Paskal
Prowadzący grup: Iwona Langowska, Aleksander Paskal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Langowska, Aleksander Paskal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Langowska, Aleksander Paskal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Langowska, Aleksander Paskal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.